LIETUVIŲ DAINUOJAMOSIOS TAUTOSAKOS KATALOGAS IR KARTOTEKA

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių dainuojamosios tautosakos katalogas-kartoteka sudaryta Instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno (LTR), Lietuvių mokslo draugijos (LMD) archyvo, Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyno ir Vilniaus pedagoginio universiteto tautosakos fondų rinkinių bei spausdintų šaltinių pagrindu. Nuo 2006 m. kartoteka pradėta pildyti ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus muzikinio folkloro medžiaga.
Lietuvių dainuojamosios tautosakos katalogo-kartotekos struktūra paremta žanriniu, funkciniu ir teminiu principais. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus išskirti tokie skyriai:


Dainos:

Baladės

 

Dainos apie gamtą

 

Darbo dainos

 

Didaktinės dainos

 

Emigrantų dainos

 

Humoristinės dainos

 

Jaunimo dainos

 

Kalendorinių apeigų dainos

 

Karinės-istorinės dainos

 

Krikštynų dainos

 

Literatūrinės dainos

 

Meilės dainos

 

Mitologinės dainos

 

Romansai

 

Šeimos dainos

 

Šokių, ratelių, žaidimų dainos

 

Talalinės

 

Vaikų dainos

 

Vaišių dainos

 

Vestuvių dainos 

Giesmės

 

Sutartinės

 

Raudos

 

Katalogo skyrių viduje pagrindinis struktūrinis vienetas yra tipas. Dainos (sutartinės ar kt.) tipas apima visus vienos dainos variantus. Savo ruožtu variantas – smulkiausias katalogo vienetas. Informacija apie konkretų variantą – (1) teksto anotacija, (2) signatūra, (3) duomenys apie pateikėją, užrašytoją, užrašymo vietą ir laiką, (4) žanrinė identifikacija, (5) duomenys apie sisteminimą – perteikiama kortelėje:

Dainos  tipo viduje variantai grupuojami į versijas, kurios išskiriamos atsižvelgiant į dainų pradžias. Gausiausia, meniniu ir loginiu požiūriu vientisiausia versija laikoma pagrindine. Versijų viduje išryškėjus tekstų varijavimo tendencijoms (pavyzdžiui, įterpus papildomų motyvų ar sujungus kelias dainas), išskiriamos variantų grupės.
Schemiškai dainos tekstinio tipo sandara galėtų būti pavaizduota taip:


A (pagrindinė versija):

A1 (variantų grupė)

 

A2

 

A3 ir tt.

B (versija):

B1

 

B2 ir tt.

C (versija):

C1 ir tt.

Katalogo kartoteka ir atskiromis knygomis publikuoti Darbo, Jaunimo, Kalendorinių apeigų, Karinių-istorinių, Meilės, Šeimos, Vaikų, Vestuvių dainų skyriai yra prieinama visai humanitarinei bendruomenei. Katalogas sudaro pagrindą moksliniams lietuvių dainuojamojo folkloro tyrimams ir šaltinių publikavimui.
Klasifikavimo sistema, kurios pagrindu sudaryta Lietuvių dainuojamosios tautosakos katalogas-kartoteka, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta kurti 1956 m. Prie klasifikavimo sistemos pagrindų ir katalogo kūrimo dirbo Bronė Kazlauskienė, Pranė Jokimaitienė, Vanda Misevičienė, Elena Mažulienė. Kartoteka yra nuolat pildoma įtraukiant naujausius rankraštinių fondų ir spausdintų folkloro šaltinių medžiagą, koreguojama ir pati jo struktūra. Šiandien katalogą-kartoteką galima laikyti kelių kartų folkloristų mokslinės veiklos rezultatu, pristatančiu dainuojamąją tautosaką kaip tam tikrais principais susistemintą visumą.
Remiantis Lietuvių dainuojamosios tautosakos katalogu rengiamas akademinis lietuvių liaudies dainų sąvadas – Lietuvių liaudies dainynas.

 

 

 
 
 
© Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas, 2004 - 2006