Knygadvarios objektas "Pasaka AT 810A [Velnias už skriaudą tarnauja vargšui]" >> "[Velnias už skriaudą tarnauja vargšui]"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: [Velnias už skriaudą tarnauja vargšui]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Gyveno seniaus vargšas žmogus. Jis buvo labai bėdnas. Ir užstatė tas vargšas ant upės venturis. Kada jis nuėjo, apsivilkęs naujais baltais kailiniais, tų venturių kratyti, velnias, iš kur pasisukęs, pajudino jam koją, ir vargšas įgriuvo į upę. Sušlapo jam baltiejai kailiniai. Velnias apsidžiaugęs nulėkė į pragarą ir pasakė, kad jis žmogui pajudino koją, tas gi įgriuvo į vandenį. Liucipierius jam sako:
– Kad tu pajudinai vargšui koją, tai eik pas jį dabar tarnauti per tris metus.
Velnias nuėjo. Prašės prašės – niekaip nenori vargšas jį priimti. Vos ne vos prisiprašė.
Priėmęs žmogus davė savo bernui sumalti gorčių miežių. O buvo tik vienas miežių gorčius po pečiumi. Bernas nuo gaidžių pradėjo malti ir lig saulės tekėjimo malė. To vargšo pati sako vyrui:
– Tavo tarnas vieną gorčių teip ilgai mala.
Ir atsikėlusi žiūri – pilnos girnos primaltos miltų.
Tada vargšas atsivedė kumelę su kumeliuku: pats eina su kumele arti, o tarnui duoda kumeliuką. Kol vargšas vieną vagą aparė, tai tarnas visą biržę išvarė.
Važiuoja ponas ir sako:
– Kur tu gavai tokį kumeliuką?
Jis sako:
– Kumelė atvedė.
Ponas sako:
– Mainom ant mano trejeto arklių!
Tarnas sako ponui:
– Pridėk man dar tris šimtus priedo.
Ponas sutiko, atidavė savo arklius ir pridėjo dar tris šimtus priedo. Tarnas sako ponui:
– Tai atsisėsk dabar į karietą ir ausis užsikišk.
Ponui atsisėdus, pakilo vėtra. Po valandos ponas nusileidęs ant žemės pasižiūri, kad jis kitoje karalystėje, ir kumeliukas nudvėsęs, o karieta sudaužyta.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Morta Avižaitė

FIKSAVIMO METAI: -

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Pasvalys, m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Pasvalys, Kauno gub.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 422-423, Nr. 54 "Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 319-320, Nr. 54

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal