Knygadvarios objektas "Pasaka AT 325 [Burtininko mokinys]" >> "[Burtininko mokinys]"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: [Burtininko mokinys]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Važiavo vienas ponas. Jis buvo velnias. Ir sutiko bernioką. Berniokas prašo, kad jį priimtų tarnauti. Ponas paklausė:
– Ar tu moki skaityti?
Jis sako:
– Moku.
Ponas sako:
– Kad moki, tai man nereikia.
Ir nuvažiavo. Berniokas užsivilko kitas drapanas, prisivijo poną ir vėl prašo, kad samdytų už bernioką. Ponas klausia:
– Ar moki skaityti?
– Nemoku.
– Nu, kad nemoki, tai gerai. Važiuok su manim. Aš tau kito darbo neduosiu, kaip tik knygas vartyti.
Jis sako:
– Gerai, vartysiu.
Tas berniokas išvartė visas knygas ir išsimokė ir jas skaityti. Tenai buvo parašyta, kaip reikia pasiversti į gyvulius ir paukščius. Jis išsimokęs parėjo namon pas tėvą ir pasivertė į kiaulę labai didelę, gražią. Tėvas nuvedė ant turgaus ir už tą kiaulę gavo daug pinigų. Berniokas, sugrįžęs pas tėvo, pasivertė į arklį, ir jis prisakė tėvui, kad nekaip neparduotų jį su kamanomis, nors ir daug pinigų duotų. Tėvas ir nuvedė ant turgaus. Pradėjo žmonės derėti arklį. Atėjo ir tas ponas-velnias, kurs jį išmokė pasiversti į gyvulius, – deria ir jis, nori nupirkti tą arklį, tik prašo, kad duotų arklį su kamanomis, duoda daug pinigų. Tam tėvui pasinorėjo paimti daug pinigų, ir atidavė su kamanomis. Ponas-velnias nusivedė pas kalvį ir paliepė nukalti tokią ragotinę, kad išlįstų per visą arklį. Ponas, kad jau daug pinigų prisirinks, norėjo tą bernioką, pasivertusį į arklį, nudurti. Ponui nuėjus pas kalvį arbatos išgerti, atbėgo kalvio vaikai. Jiems labai gailėjo to arklio. Pradėjo jį glostyti ir kažin kaip numovė kamanas. Tas arklys tuo pasivertė į kiškį ir pradėjo bėgti. Ponas pamatęs pasivertė į šunį skaliką ir pradėjo vyti tą kiškį. Baigė jau privyti – tik šmakšt ir kiškis pasivertė į karvelį, o skalikas – į vanagą. Vaikės vaikės, ir įlėkė karvelis į dvaro karvelius. Tam vanagui skrendant per dvarą, išlėkė žiedas. Dvaro panelė radusi žiedą pasiėmė. Prašo jos vanagas, kad atiduotų. O karvelis priskridęs pasakė panelei, kad jei duos žiedą vanagui, kad numestų žemėn. Tuo panelė teip ir padarė. Kaip metė ant žemės žiedą – pribirėjo krūva avižų. Vanagas prilėkęs lesė lesė – visą krūvą sulesė. O karvelis, tik pro šalį lėkdamas, vieną grūdą sulesė ir vanagą pergalėjo: kad tik duos vanagui per kaktą – ir numušė poną. Berniokas gi, išlikęs sveikas, parėjo namon.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Morta Avižaitė

FIKSAVIMO METAI: -

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Pasvalys, m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Pasvalys, Kauno gub.

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 423-424, Nr. 55 "Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 320-321, Nr. 55

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal