Knygadvarios objektas "Pasakos AT 1045 [Kerdžius žada ežerą raukti] ir AT 592 [Šokis per prievartą]" >> "[Kerdžius žada ežerą raukti] ir [Šokis per prievartą]"

Knygadvaris


PAVADINIMAS: [Kerdžius žada ežerą raukti] ir [Šokis per prievartą]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Ganė kerdžius galvijus ir pynė vyžas. Atėjo pas jį vieną kartą velnias ir paklausė:
– Ką tu čia dirbi?
Kerdžius sako:
– Aš dirbu tinklą.
Velnias klausia:
– Ką tu darysi su tuo tinklu?
– Velnius gaudysiu iš tos pelkės.
Velnias prašos:
– Žmogeli, tik negaudyk – aš tau viską atnešiu, ko tik tau reikės.
Kerdžius sako:
– Man nieko nereikia, kad atneštum, tik aš noriu visus velnius išgaudyt iš tos pelkės. Bet jei tu atneštum tokią muziką, kur nenorėsi, o reikės šokti, tai negaudysiu.
Velnias tuojaus nulėkė ir atnešė tą muziką. Kerdžius, iš jo muziką paėmęs, užgrajijo. Kad pradėjo šokti karvės, kad pradėjo šokti – negalima nė sustabdyti. Atėjo tarnaitė. Ji buvo apsivilkusi vasariškomis drabužėmis – ir ta pradėjo šokti. Tarnaitė pradėjo prašyti kerdžiaus, kad nustotų grajyti. Ji, sugrįžusi pas poną, sako, kad kerdžius tur tokią muziką, kad nenor ir reikia šokti. Ponas nusijuokė ir sako:
– Kaip tai galima nenorint šokti...
Nuėjo ir ponas pas kerdžiaus – ir pats pradėjo šokti. Tad’ prašo, kad kerdžius negrajytų ir duotų jam pareiti namon. O kerdžiui pasakė ginti namon galvijus. Paskui, kaip parginė namon galvijus, ponas kerdžiui visą algą atidavė ir išvarė.
Kerdžius pasiėmė pinigus ir keliauja. Susitikęs važiuojant žydą su puodais, atsisėdo rave ir pradėjo grajyti. Žydas ir arklys pradėjo šokti ir visus puodus sudaužė. Žydas sakė:
– Tik duok man, žmogeli, pasitaisyti.
Žmogus sako:
– Jei tu man duosi pusę rublio, tai nustosiu grajyti.
Tas jau ir davė pusę rublio.
Kerdžius eina toliaus. Susitinka kitą žydą važuojant su smala. Žmogus vėl užgrajijo – ir vėl žydas ir arklys pradėjo šokti. Smala pradėjo taškytis – žydui visą barzdą apdrėbė. Žydas prašė nustotų grajyti. Žmogus vėl prašo pusę rublio. Žydas jam ir davė.
Paskui tuodu žydu susitarė paduoti ant sūdo. Teisdarys sako:
– Pagrajyk!
Žmogus pradėjo grajyti, teisdarys gi ir visi pradėjo šokti. Teisdarys užpyko ir išvarė žmogų su muzika. Žydu nieko negavo.

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Morta Avižaitė

FIKSAVIMO METAI: -

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Pasvalys, m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Pasvalys

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 424-425, Nr. 56 "Aruoduose" skelbiamo teksto šaltinis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 321-322, Nr. 56

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal