Archeologijos objektas "Senųjų Trakų piliavietė" >> "Senųjų Trakų piliavietės aprašymas 1822 m. V. Smakausko dienoraštyje"

Archeologija


PAVADINIMAS: Senųjų Trakų piliavietės aprašymas 1822 m. V. Smakausko dienoraštyje

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

STILIUS:

TEKSTINIS TURINYS:
(...) Po tiek nuotykių rytojaus dieną švintant iškeliavome toliau į Senuosius Trakus, esančius už keleto varstų į rytus. Kai gerokai pavažiavome, dar kartą su kamera obskura nupiešiau visą Naujųjų Trakų miestelį kartu su senąja mūro pilimi, apie kurią jau kalbėjome. Atvykę į vietą, didžiai nustebome, kad tasai senove pagarsėjęs nuošalys yra toks užkampis. Juk čia kadaise bemedžiodamas kunigaikštis Gediminas taip susižavėjo šiuo kampeliu, jog pastatė pilį, apkasė ją grioviu, pylimais ir pavadino Trakais. Čia dar visai neseniai buvo visiškai sunaikinti pagoniškos koplyčios pėdsakai, o dabar stovi tik viena pasvirusi karčema ir keletas sulinkusių trobelių. Nedidelė bažnytėlė, mūryta iš plytų, švari ir sutvarkyta, - vienintelis šio užkampio paminklas ir puošmena. Viduje, ant kairės sienos prie įėjimo į zakristiją kabo Vytauto portretas visu ūgiu, o po juo lotyniškas užrašas liudija, kad Vytautas fundavo šią šventovę. (...) Šalia naujai prie bažnyčios pristatytos zakristijos mums parodė pagonių šventyklos pamatų griovius. Karštas fanatikas, lengvabūdis, be to, dar niekinantis stabmeldystę žmogus, liepė šventyklos pamatus barbariškai iškasti, o akmenis išmėtyti. Biblioteka įrengta šalia zakristijos erdviame kambaryje, ji pasižymėjo religinio turinio veikalais, o labiausiai bažnyčios tėvų raštų pilnu rinkiniu. Ten pat atskirose spintose buvo sudėti geresni bažnyčios rakandai ir rūbai. (...)

VAIZDO / GARSO DUOMENYS:

PATEIKĖJAS:

FIKSUOTOJAS: Vincentas Smakauskas

FIKSAVIMO METAI: 1822

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Senieji Trakai

FIKSAVIMO APLINKYBĖS:

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 135

©: Vertimas Edmundas Rimša

©: Išleidimas Leidykla „Mokslas“

PASTABOS:

Spausdinti

Atgal