Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasaka AT 810A [Velnias už skriaudą tarnauja vargšui]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Vargšas žmogus pastatė ant upės venterius. Kai jis, apsivilkęs baltais kailiniais, nuėjo juos kratyti, velnias pajudino jo koją ir šis įkrito į vandenį. Velnias pasisakė Liucipieriui, o šis liepė eiti tris metus tarnauti vargšui. Žmogus davė bernui sumalti gorčių miežių. Šis primalė pilnas girnas miltų. Vargšas ėjo arti su kumele, o bernui davė kumeliuką. Žmogus aparė vieną vagą, o bernas - visą biržę. Tai pamatęs ponas panoro mainyti kumeliuką į tris arklius. Bernas paprašė pridėti dar tris šimtus. Kai šis sutiko, tarnas pasakė ponui sėsti į karietą ir užsikišti ausis. Pakilo audra, ponas nusileido kitoje karalystėje.

TURINYS:
[Velnias už skriaudą tarnauja vargšui] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS-LEGENDOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 810 A, Velnio atgaila, [216; 24]

MOKSLINIS KOMENTARAS Šios pasakos versijos užrašyta iš latvių 91 variantas, iš ukrainiečių – 20, lenkų – 28, baltarusių – 12, rusų – 1, slovėnų – 1, serbų ir kroatų – 3, danų – 62. Iš lietuvių užrašyta 39 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Pasaka AT 810A [Kaip Dievo ištremti angelai žmonėms tarnavo]
Pasaka AT 810A [Kaip velnias už duoną pas žmogų tarnavo]
Pasaka AT 810A [Velnias, nuskriaudęs vargšą, vėliau jam padeda]
Pasaka AT 810A+1655+571 [Sumanus velnias]
BsTB 8 113-52 Pasaka AT 810A [Apie žmogų ir velnią]

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal