Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 198-90 Pasaka AT 300 – Apie vaizbūno sūnų ir smaką

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Turtingas pirklys (vaizbūnas) turėjo sūnų. Mirdama motina sūnui nieko nepaliko. Kai sūnus, nuėjęs ant motinos kapo, pradėjo verkti, ji pasakė jam palikusi rykštelę, su kuria pašmikštavus, jis viską gausiąs. Tačiau motina sūnui liepė nekalbėti septynis metus. Kartą jis, eidamas per miestą, sutiko važiuojant karalių ir jam nedavė kelio, tik sušvilpė ir stovėjo toliau. Karalius jį pasodino į kalėjimą. Tas karalius turėjo tris dukteris, kurios pirklio sūnui paeiliui nešdavo valgyti. Kartą karalius visas dukteris turėjo atiduoti slibinui (smakui) praryti. Vyresnioji duktė atnešė kaliniui pusryčius ir pradėjo verkti, kad daugiau nepasimatysią. Po pietų pirklio sūnus sušmikštavo su rykščiuke – atsidarė durys, atsirado arklys, kardas ir gražūs drabužiai. Jis nujojo prie jūrių. Žiūri – slibino tarnai mėto akmenines skiedras ir sako, kad jo tėvo dvaras degantis. Vaikinas jų nepaklausė ir penkiagalviui slibinui nukapojo galvas. Karalaitė jį pakvietė pietų, bet tas atsakė, kad pas jos tėvą valgęs ir gėręs „už tris plėtis mati prajop“. Karalius, paėmęs knygą, pradėjo ieškoti, bet tokios pavardės ir vardo nerado. Kitą dieną antroji karalaitė kaliniui atnešė pietus ir, verkdama, atsisveikino. Pirklio sūnus vėl pamojavo rykštele ir, nujojęs prie jūrių, nukapojo galvas slibinui su aštuoniomis galvomis. Karalaitė jį pakvietė pietų, bet tas vėl pasakė „už tris plėtis mati prajop“. Kai pirklio sūnus nujojo išgelbėti trečiosios karalaitės, kirsdamas paskutinę galvą dvylikagalviui slibinui, įsikirto sau ranką. Karalaitė jam užmovė žiedą ir šilkine nosine surišo ranką. Pakviestas pietų, pirklio sūnus vėl pasakė „už tris plėtis mati prajop“. Karalius, knygas vartydamas, rado tokius žodžius ir nuėjo pas pirklio sūnų. Tas prie savęs turėjo kardą, kamanas, ant rankos žiedą ir šilkinę skarelę. Karalius jam pažadėjo atiduoti dukterį. Vaikinas pas karalių atsivežė tėvą ir vedė karalaitę.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 300, Slibino nugalėtojas, [77; 232]

MOKSLINIS KOMENTARAS Šis pasakos tipas (AT 300) plačiai paplitęs ir labai populiarus. Manoma, kad jis siejasi su senaisiais persų, graikų, egiptiečių ir kitų tautų mitais. Pasaką nagrinėjo E. Hartlandas (1894), K. Rankė (1934) ir kt. AT ir kitų katalogų duomenimis, užrašyta variantų: latvių – 586, estų – 61, suomių – 168, švedų ir Suomijos švedų – 50, norvegų – 38, danų – 129, airių – 527, vokiečių – 125, prancūzų – 30, flamandų – 34, rumunų – 17, vengrų – 33, baltarusių – 44, ukrainiečių – 30, rusų – 107, čekų – 27, lenkų – 29, graikų – 55, indų – 35 ir kt. Lietuvių pasakų lobyne užrašyta 308 šio tipo variantai. Iš jų 82 vientisi, 226 – kontaminuoti. Dažnai jungiama su AT 303 (75 variantai), AT 315 (53 variantai), AT 532 (24 variantai), AT 314 A (14 variantų) ir kt.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=714 Teksto šaltinis
http://www.maerchenlexikon.de/at-lexikon/at300.htm Tarptautinis tipo aprašymas

Spausdinti

Atgal