TERMINAI

TERMINAS: KARO IR REKRUTŲ RAUDOS

APIBRĖŽIMAS: Tai improvizacinii dainuojamosios tautosakos kūriniai, atliekami moterų (labai retai – vyrų) į karą ar karo tarnybą išvykstant artimam žmogui.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Karo ir rekrutų raudos - tai išvykstančių į karą ar karo tarnybą (t. y. iš sėslaus, ramaus, uždaro kaimo bendruomenės gyvenimo į nežinią ir galbūt žūtį) apraudojimas. Šios raudos artimai susijusios su laidotuvių raudomis.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | RAUDOS

SUSIJĘ TERMINAI:
LAIDOTUVIŲ RAUDOS

SINONIMIJA:
kareivavimo rauda Rauda. Iš: Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987, t. 3, p. 512–513.

ATITIKMENYS:
angl. recruits' lament
DÖMÖTÖR, T. Life Models as Mirrored in Personal recited Laments. Iš: Life History as Cultural Construction. Ed. by T. Hofer, P. Niedermuller. Budapest, 1988, p. 120.

rus. воинское причитание
ЕФИМЕНКОВА, Б. Б. Севернорусская причеть. Москва: Советский композитор, 1980.

est. nekrutiitk
PINO, Veera; SARV, Vaike. Setu Surnuitkud I. Tallinn, 1981, p. 4.

TERMINO ŠALTINIAI:
ČIURLIONYTĖ, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, 1969, p. 132–138.

Rauda. Iš: Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987, t. 3, p. 512–513.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 230–240.

Lietuvių tautosaka, t. 2: Dainos. Raudos. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius, 1962, t. 2, p. 515–570.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 1982, p. 117–125.

ŽIČKIENĖ, A. Pastovumas ir variantiškumas lietuvių raudų melodiniame modelyje. Iš: Improvizacija folklore. Tarptautinės konferencijos, skirtos prof. Jadvygos Čiurlionytės atminimui, medžiaga. Vilnius, 1999, p. 46–65.

PAVYZDYS:
Broleli mano,
Žalias ąžuolėlis,
O kur tu eisi,
Kur tu mus paliksi
Geriau mes leistum
Savo brolelį
Į aukštą kalnelį,
Tai mes žinotum,
Kur mes jį padėjom,
O kurgi guli tikras brolelis.
Tai aš lankytau
Rytas vakarėlis,
Tai aš barstytau
Gailiom ašarėlėm,
Tai aš sodintau
Žalius žolynėlius.
O kai aš leidžiu
Savo brolelį
Kruvinon vainelėn,
O kai aš regėsiu
Savo brolelį
Su juodu mundierėliu,
Su šveitriuoju šobleliu, –
O taigi spaudžia
Man smūtną širdelę!
Broleli mano,
Broleli dobilėli,
O kaip augino tave
Radna motulė
Mažą nedidelį,
Tai ji žiūrėjo,
Kad greičiau ištiestų
Krasnąjį stogelį
Jos mielas sūnelis!
Tai ji mislino,
O kad užaugsia
Jos mielas sūnelis,
O tai jis pavaduosia
Sa tikrą tėvulį.
O tai negalvojo
Ma radna motulė,
O kad eisia
Jos mielas sūnelis
Ant vožytos duonelės,
Ant mieruotos druskelės!

Pat. Karolina Špokienė, 50 m., Dargužių k., Eišiškių raj. Užr. E. Karaliūtė 1950 m. LTR 2786(336). Pst.: šią raudą pateikėja raudojo, kai jos brolį 1939 m. ėmė į ponų Lenkijos kariuomenę.

Sp. Lietuvių tautosaka, t. 2: Dainos. Raudos. Vilnius, 1964, p. 566, Nr. 610.

PAVYZDYS:
Sūneli mano brangiausas,
Mano mylimiausias,
Oi, tai tave paėmė
Ciesoriaus slūžbelėn,
Tai tavo kaulus laužys
Sunki slūžbelė,
Tai tavo galvelę nulenks
Sunki mundierėlė,
Tai tavo rankelės skaudės
Nuo sunkių šoblelių,
Tai tavo kojeles išmiklins
Didelės kelionėlės,
Pakol tu išvaikščiosi
Po visas šaleles!
Tai tu nesgailėki
Balto popierėlio,
Tai tu atrašyki
Į savo namelius,
Į savo namelius,
Į mylimus tėvelius!

Pat. Rožė Zenkevičienė, Ricielių k., Liškiavos vls., Alytaus aps.
Užr. E. Šneideris 1932 m. LTR 374d(2453).
Sp. Lietuvių tautosaka, t. 2, nr. 607.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aušra Žičkienė 2004-12-14

©: Sukūrimas, Aušra Žičkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal