VIETOVĖS

VIETOS VARDAS: Tiltagaliai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Karsakiškis sen.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Mitologinė sakmė apie vėlę, reikalaujančią krikšto
Vieno ūkininko brolis nieko nebijojo. Jų kluone visokios išdaigos buvo daromos, tai visi bijojo ten eiti. Rudenį, kai pradėdavo javus kulti, tas bernas eidavo gulti į jaują. Kai tik užmigdavo, atsibusdavo kitoje vietoje: atsigula ant krosnies, o atsiranda ant ardų. Vieną šeštadienio vakarą bernas užsidegė pypkę, apsigaubė miline ir, nuėjęs į jaują, atsigulė ant krosnies. Pradėjo snausti, pypkė iškrito iš dantų... Tik tada staiga krūptelėjo, kad kažkas vaikšto. Atsidarė durys, kažkas įėjo į jaują, vieną ranką pakišo po berno kojomis, kitą - po pečiais ir kelia. Bernas griebė jį už rankos ir paklausė, kas jis. Šis bandė pabėgti, tačiau bernas vėl paklausė, kodėl jis neduoda ramybės. Tada bernas išgirdo paaiškinimą, jog šis yra nekrikštytas mergos vaikas, kuris čia užkastas. Tada bernas jį pakrikštijo ir suteikė Juozo vardą. Tas daugiau nieko nepasakė ir pradingo. Kitą naktį Juozas vėl pasirodė, padėkojo bernui, kad dabar jau turi vietą. Daugiau jaujoje nieko nenutikdavo.
[Vėlė, reikalaujanti krikšto]

Padavimas apie Raganinės vietą prie Lėvens
Raganinėje žmonės dažnai girdėjo kažką skalbiant. Kai pasakydavo „Padėk, Dieve“, išbėgdavo boba ir tąsydavo taip pasakiusį.
[Apie Raganinės vietą prie Lėvens]

Mitologinė sakmė apie vilku paverstą žmogų
Dieveris žmogų pavertė vilku. Kartą jam prisisapnavo, kad jo žmona išteka. Nubėgęs į namus, rado visus į šliūbą besirengiančius. Dieveris, buvęs didelis burtininkas, pamatęs vilką, palindusį po lova, vėl jį į žmogų atvertė. Tada žmogus papasakojo apie sunkumus būnant vilku.
[Apie vilku paverstą žmogų]

Mitologinė sakmė apie pagarbą ugniai
Merga girdėjo dviejų ugnelių pokalbį. Negerbiama ugnis sakė, kad ji uždegs savo šeimininko namus ir viską sunaikins. Gerbiama ugnis prašė, kad jos šeimininko nieko neliestų ir nesudegintų.
[Apie pagarbą ugniai]

Mitologinė sakmė apie peilį mestą į viesulo sūkurį
Šienpjovys pietavo ir užėjo didelis viesulas. Jis peilį metė į viesulo sūkurį. Po metų pas kitą poną ant stalo pamatė savo peilį. Ponas pradėjo jį barti, kad jis tuo peiliu jo ponui šoną pradūrė.
[Apie peilį mestą į viesulo sūkurį]

BsTB 7 129-5 Mitologinė sakmė apie giltinę sodžiuje
Senelis ėjo į kluoną ir pamatė iš daržinės einančią moterį baltu nuometu. Kitą dieną kaimynė pakvietė į šermenis. Nesirgęs numirė jos vaikas. Žmonės ėmė kalbėti, jog giltinė vaikšto po sodžių.
Teksto 1998 m. redakcija

Atgal