Asmuo

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/asmuo.php?AId=2156&back=home

VARDAS: Pranas

PAVARDĖ: Virakas (Virikas)

VARIANTAI: Virikis

VARIANTAI: Pranas Virikas

TAUTYBĖ: lietuvių

GIMTOJI KALBA: lietuvių

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO GYVAVIMAS | FOLKLORO ATLIKĖJAI

RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDU:
FOLKLORISTIKA | FOLKLORO RINKIMAS

GIMIMO METAI: 1871-12-02

GIMIMO VIETA: Padubysys (Kauno r.)

GYVENAMOJI VIETA:

Dabartinė lokalizacija: Seredžius, mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr., Lietuvos Respublika

MIRTIES METAI: 1966-04-11

BIOGRAFIJA:
Pranas Virakas gimė 1871-12-02. Buvo švietėjas, tautosakos rinkėjas, spaudos darbuotojas, bibliotekininkas. Baigęs Seredžiaus pradžios mokyklą, daraktoriavo, dirbo raštininku, vargonininku. 1913–1922 gyveno Bostone (JAV), zakristijonavo, buvo laikraščio „Darbininkas“ korespondentas bei redaktorius (1915). Bendradarbiavo ir kitoje JAV lietuvių periodinėje spaudoje („Draugas“, „Garsas“, „Moterų dirva“). Kartu su P. Gudu ir F. Kemėšiu parašė ir išleido leidinius „Imk ir skaityk“ (1915), „Darbininkai, vienykimės“ ir „Kas tai yra socijalizmas?“ (1916) ir kt. knygas. 1922 grįžo į Lietuvą, dirbo Amerikos lietuvių prekybos b-vėje Kaune, 1934 m. pradėjo leisti laikraštį „Vakarų vėtra“, 1938–1940 drauge su kitais leido savaitraštį „Vėliava“. Po II pasaulinio karo dirbo Seredžiaus apylinkės bibliotekos vedėju. Pranas Virakas buvo uolus tautosakos rinkėjas, užrašęs daug tautosakos kūrinių. 11 jo užrašytų pasakų bei sakmių paskelbta J. Basanavičiaus parengtuose rinkiniuose „Iš gyvenimo vėlių bei velnių“ (1903) ir „Lietuviškos pasakos įvairios“ (t. 2, 1904). Paliko rankraščius, atsiminimus ir tautosaką iš Seredžiaus apyl, atsiminimus iš Amerikos, savo kūrybos eiliuotų pasakojimų, eilėraščių. Jo atsiminimai išspausdinti knygoje „Seredžius“ (2003). Rankraščiai saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Lietuvių istorijos institute, LNB rankraščių skyriuose.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
knygoje spausdinama P. Viriko surinkta tautosaka

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
knygoje spausdinama P. Viriko surinkta tautosaka

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
knygoje spausdinama P. Viriko surinkta tautosaka

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Knygoje spausdinama 1894 m. Prano Virako užrašyta tautosaka.

ASMENS BIBLIOGRAFIJA: Leidinio aprašas
Leidinyje skelbiamos Seredžiuje XIX a. pab. – XX a. pr. P. Virako užrašytos pasakos.

LITERATŪRA APIE ASMENĮ: Leidinio aprašas
Knygoje išspausdinti Prano Virako atsiminimai apie Seredžiaus kraštą (tekstą parengė prof. Regina Merkienė).

RYŠYS SU KITAIS ASMENIMIS: Jonas Basanavičius P. Virakas susirašinėjo ir siuntė savo surinktą tautosakinę medžiagą J. Basanavičiui.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andželika Jakubynienė 2008

©: Parengimas Andželika Jakubynienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal