Knygadvario objektas "BsTB 11 46-15 Daina Gr 55 [Tolei buvau geras ir buvau laimingas]" >> "[Tolei buvau geras ir buvau laimingas]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3860&FId=6138&back=home

PAVADINIMAS: [Tolei buvau geras ir buvau laimingas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Tolei buvau geras ir buvau laimingas,
Kolei nepsigėriau, tai buvau tvirtingas,
O jau dabar kaip pasiutęs
Savo laimę aš pajutęs
Arielkėlę gerdams, arielkėlę gerdams.

O dabar negersiu, vienok padainuosiu,
Ba neskauda galva, niekad nedejuoju.
Nevaikščiojau, kur gėrovai,
Kur an rinkos plaukus rovės
Arielkėlę geriant, arielkėlę geriant.

Ten kurie ant rinkos dulkino sau plaukus,
Sukruvytais rūbais parėjo per laukus.
Ant čiuprynos plaukai draikos,
Apė stubą pačią vaikos
Parėjęs girtuoklis, parėjęs girtuoklis.

Kitas karčemoje jau negali šoktie,
Ant kūdos kumelės gerai namo jotie.
Prašė biskį pakylėt,
Ant šyvės save uždėt
Arielkėlę gerdams, arielkėlę gerdams.

Šlektai atsiėjo namo keliu jojant,
Su abidviem rankom savo delnais plojant.
Kumelė biskį paklupo,
Puldams sprandą nusisuko –
O tai tau arielka, o tai tau arielka!

Kitas keliu eidams, į šalis svyruodams
Ir kaip kur teip tankiai kakta žemėj duodams
Šaukia gvolto: kas tai yra,
Kad iš galvos smegens byra?
Iškada arielkos, iškada arielkos.

Kitas, lazda gavęs kelissyk per šoną,
Šaukia: retavokit, pavadinkit poną!
Pons atėjęs per nugarą
Varė paskutinį garą
Bizūnu šveisdamas, bizūnu šveisdamas.

Kitas šalia kelio, čierkelę pasėmęs,
Per abudu galu guli susivėmęs.
Kas, toj arielkoje svaigdams,
Užsidegė besibaigdams,
Vilkai pakavojo, vilkai pakavojo.

Palaikus dalinos, ką katras nutvėrė,
Sugulę aplinkui, savo pilvus šėrė.
Ką ta arielka padarė –
Dūšią iš kūno išvarė, –
Kad ji būt prapuolus, kad ji būt prapuolus!

Saugok mane, Dieve, no tokių gėrimų,
No tokios nelaimės, šlektų apsėjimų.
Noriu būtie vis iš tanta,
O ne šlapia kaipo vanta,
O tai būt geriausia, o tai būt geriausia.

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Marijampolė, m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 46-47, Nr. 15
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-37, P. 11

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1006, Nr. 24

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal