Knygadvario objektas "BsTB 13 83-74 Pasaka AT 118 [Išgąsdintas liūtas]" >> "[Išgąsdintas liūtas]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=4385&FId=6840&back=home&back=home

PAVADINIMAS: [Išgąsdintas liūtas]

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Rankraštinė versija [Išgąsdintas liūtas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Ki­tą kar­tą liūtas su­si­ti­ka su ar­kliu ir no­rie­ja jį pa­smaug­ti. Ar­klys, ma­ty­da­mas ne­iš­bėg­sįs iš jo na­gų:
– Ge­rai, – at­sa­kė, – bet pir­mu pa­veiz­dė­kiam, kurs ku­rin ap­ga­lė­siam ir kurs dau­giaus sy­los tu­riam.
Liū­tas pa­jė­mė ak­me­nį ir taip jį su­spau­dė, jog sul­tys te­kie­ti pra­dėja. Ar­klys ni biš­kį ne­pa­si­dy­vi­ja iš to, bet dau­giaus ga­lįs pa­si­ro­dė: dro­že į ak­me­nį, daug kar­tų di­des­nį, tin pat gu­lian­tį, su ko­jo­mis, ir iš­šo­ka ug­nys, ku­rios nu­gąs­di­na liūtą taip, jog šiur­pu­liai anam par kūną par­ėja. Pri­pa­ži­na di­des­nę sy­lą ar­kliui. Ir nu to lai­ka nie­ka­dos ne­už­ka­bi­na: ne­ži­no­ja, varg­šas, jog tai gel­ži(e)s pa­sa­gas, o ne jo ko­jas, ug­nį tą iš­skė­lė.
Su žmo­ni­mis tei­p pat de­das: gu­ves­nis, iš­min­tin­ges­nis ir dran­ses­nis par­gal ir ap­gaun kar­tais ir di­des­nį už sa­vi.

FIKSUOTOJAS: Laurynas Ivinskis

FIKSAVIMO METAI: 1851

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Telšiai, m., , Telšių r. sav., Telšių apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas
P.83. Nr. 74. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 13. Levas lietuvių pasakose ir dainose : [studija]. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis.)

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, Nr. 2

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Tūlo nežino­mo ku­ni­go už­ra­šy­ta 1851 m. Tel­šiuo­se. Iš Ivins­kio pa­li­ki­mo.

Spausdinti

Atgal