Knygadvario objektas "BsTB 13 85-76 Pasaka AT 118 [Išsigandęs liūtas]" >> "[Išsigandęs liūtas]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=4388&FId=6844&back=home

PAVADINIMAS: [Išsigandęs liūtas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Bu­vo ki­tąsyk viens ūkinin­kas, jis tu­rė­jo la­bai ge­rą, my­li­mą ar­klį. Ka­da jau tas ar­klys pa­se­no, jau ne­pa­jė­gė dirbt, o tam ūki­nin­kui gai­la jo bu­vo par­duot an skū­ros už jo ge­ru­mą ir tei­sin­gu­mą, jis tą ar­klį pa­kaus­tė pas kal­vį plie­no pat­ka­vom ir, nu­ve­dęs in gi­rią, pa­lei­do an sa­vo duo­nos.
Tas ar­klys ėjo per gi­rią, i­eš­ko­da­mas mais­to. Pa­ti­ko jis le­vą. Tas le­vas sa­ko:
– Na, da­bar, ar­kle­li, aš ta­ve pjau­su...
– Jei­gu tu už ma­ne bū­si drū­tes­nis, tai ga­lė­si pjaut.
Sa­ko le­vas:
– Aš pa­ė­męs ak­me­nį ga­liu su­niur­kyt in smul­kius mil­tus.
O tas ar­klys sa­ko:
– Aš per ak­me­nį kaip brauk­su ko­ja, tai ža­ri­jos ri­sis.
Tai le­vas pa­grie­bęs ak­me­nį su­ma­lė in mil­tus, o ar­klys kaip brau­kė plie­no pat­ka­va per ak­me­nį, teip ir ri­to­si ža­ri­jos. Sa­ko le­vas:
– Tau nie­ko nega­liu da­ryt – tu drū­tes­nis.
Kiek­vie­na gi­rios žvė­ris bi­jo ug­nies. Le­vas nu­si­gan­do ug­nies ir bė­ga per gi­rią. Be­bėg­da­mas pa­ti­ko vil­ką. Sa­ko le­vas:
– Čia yra gi­rioj bai­si žvė­ris – kaip ko­ja pa­brau­kė per ak­me­nį, tai ža­ri­jos ri­to­si.
Sa­ko vil­kas:
– Vesk tu ma­ne pa­ro­dyt tą žvė­rį.
Pa­ė­jė­jo le­vas ar­tyn ir, kai­po di­des­nis už vil­ką, tai to­liau ir ma­tė, o vil­kui – ne­ma­tyt, tai tas le­vas kė­lė vil­ką aukš­tyn, kad ir vil­kas pa­ma­ty­tų, o ar­tyn bi­jo abu­du pri­ait. Be­kel­da­mas le­vas vil­ką teip su­spau­dė, kad jis tuo iš­si­šie­pė. Pa­ma­tęs, kad jau vil­kas teip bai­siai iš­si­šie­pė, sa­ko:
– Da tik pa­ma­tei, o jau iš­si­šie­pei. O kad ten nu­vei­tum – kas būtų?..
Kaip tren­kė vil­ką int že­mę – to vil­ko ir trū­ko pil­vas.

PATEIKĖJAS: Ulbinskas

FIKSUOTOJAS: Vincas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1903

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Ožkabaliai II, k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas
P.85-86. Nr. 76. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 13. Levas lietuvių pasakose ir dainose : [studija]. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis.)

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal