Knygadvario objektas "BsTB 13 86-77 Pasaka AT 118 [Išsigandęs liūtas]" >> "[Išsigandęs liūtas]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=4389&FId=6845&back=home

PAVADINIMAS: [Išsigandęs liūtas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kaip viens ar­klys pa­se­no, tai bi­jo­da­mas, kad gas­pa­do­ris jo ne­pa­pjau­tų, iš­bė­go į miš­ką. Be­vaikš­ty­da­mas po miš­ką, ji­sai su­si­ė­jo su le­vu. Jie su­si­vai­di­jo su le­vu, kat­ras stip­res­nis. Le­vas sa­ko:
– Nu, ge­rai, imk tu ak­me­nį ir aš im­siu, pa­žiū­rė­sim, ku­ris stip­res­nis.
Le­vas pir­mas pa­ė­mė ak­me­nį ir su­try­nė į smul­kius mil­tus. Ar­klys pa­spy­rė ak­me­nį su ko­ja, ant ku­rios bu­vo patka­va, ir iš ak­mens iš­ėjo ug­nis. Le­vas per­si­gan­do ir nu­bė­go ša­lin. Bėg­da­mas per miš­ką su­si­ti­ko vil­ką. Vil­kas klau­sia:
– Kur, kū­mai, bė­gi?
Le­vas:
– Bė­gu nu ar­klio.
Ir ap­si­sa­kė vi­są sa­vo nuo­puo­lį. Vil­kas sa­ko:
– Ais­va, aš jį pa­pjau­siu.
Le­vas pa­jė­mė vil­kui už gal­vos ir kaip su­spau­dė, kad net žan­das su­tru­pė­jo! Sa­ko:
– Kad aš ta­vi nu­vei­kiau, tai ar­klys dar lab­jaus.
Ir su­ėdo vil­ką.

FIKSUOTOJAS: Ignatas-Stanislovaitis Augustinavičius

FIKSAVIMO AMŽIUS: 19-20

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Užrašyta Liutkūnų k.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas
P.86-87. Nr. 77. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 13. Levas lietuvių pasakose ir dainose : [studija]. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis.)

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal