Knygadvario objektas "BsTB 13 88-80 Pasaka AT 118 [Žirgas, levas ir vilkas]" >> "[Žirgas, levas ir vilkas]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=4403&FId=6859&back=home

PAVADINIMAS: [Žirgas, levas ir vilkas]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

STILIUS: Literatūrinė kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Žir­gas ėdė žo­lę pa­kal­nė­je ir pats par sa­ve bai­siai de­juo­ja:
– Ne, to aš to­liaus ne­be­ken­tė­siu! Jei Je­cis man vėl ry­toj teip daug ve­ži­mą pri­kraus, ta­da ei­siu pas sa­vo ka­ra­lių – le­vą skun­dą pa­duo­ti.
Bet kaip tik­tai bė­ris tuos žo­džius iš­ta­rė, tuo­jaus le­vas, iš krū­mų iš­lė­kęs, sa­ko:
– Ta­vo de­ja­vi­mus aš gir­dė­jau. Da­bar no­riu ma­ty­ti, ar iš ­tik­ro teip ne­stip­rus esi. Ei­nu jau tris sa­vai­tes pa­gre­čiui, vi­sus sil­pnus nu­ga­lė­da­mas, stip­rus už­tar­da­mas. Es­mu pats stip­rus, to­dėl no­riu, kad ir ma­no val­do­mie­jie būtų stip­rūs.
Le­vas, pa­ė­męs ak­me­nį, iš­spau­dė iš jo van­de­nį. Žir­gas, tą re­gė­da­mas, o sa­vo ka­ra­liui įtik­ti no­rė­da­mas, teip stip­riai spy­rė int ak­me­nį, kad ki­birkš­tės iš­laks­tė.
– Tu esi ma­no pa­val­di­nys!
Le­vas pra­džiu­gęs no­rė­jo už­sės­ti, bet žir­gas jį ne­lei­do, sa­ky­da­mas:
– Ger­bia­mas ka­ra­liau! Man vėl yra viens da­ly­kas ant šir­dies, kad pa­sa­ky­čiau. Vil­kas va­kar tai­po­jau už ga­nyk­lų su­ri­jo ma­no sū­nų, stip­rų ku­me­liu­ką.
Le­vas, tai gir­dė­da­mas, ap­si­ė­mė vil­ką per­ga­lė­ti. Ne­be­to­li, ten ­pat pa­ba­liais ta­da ant sau­lės vil­kas be­si­šil­dy­da­mas gu­lė­jo. Le­vas ant jo su­šu­ko:
– Ko tu čia gu­li? Eik šen – pa­ro­dy­siu ge­riaus, kur ana­pus kal­no ge­ras kan­snis ga­no­si.
Vil­kas tem­pė, tem­pė sa­vo kak­lą, bet ne­gal pa­ma­ty­ti prieš sa­ve kal­ną.
– Na, jei­gu ne­ga­li tą pa­ma­ty­ti, tai eik šen, aš ta­ve pa­kel­siu!
Le­vas da­bar su­ėmė vil­ką teip stip­riai per vi­dų, kad vil­ko nu­gar­kau­lis su­braš­kė­jo, ir anas apal­po.
– Ak tu, kud­liau, in žir­gą žiūrė­da­mas apal­pai! – le­vas be­si­juok­da­mas pa­sa­kė, me­tė vil­ką ir nu­ė­jo.
Nuo to lai­ko vil­ko nu­gar­kau­lis pa­si­li­ko šty­vas.

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas
P.88-89. Nr. 80. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 13. Levas lietuvių pasakose ir dainose : [studija]. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis.)

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal