Knygadvario objektas "BsTB 13 158-143 Pasaka AT 550 [Jonas, paukštis, žirgas ir pana]" >> "[Jonas, paukštis, žirgas ir pana]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=4832&FId=7371&back=home

PAVADINIMAS: [Jonas, paukštis, žirgas ir pana]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Iš ilgos Petro Markūzos 1890 m. Endrikių k., Naumiesčio pav., užrašytos pasakos apie tūlo Jono atsitikimus ieškant deimanto paukštės, deimanto žirgo ir panos, kurios deimanto žiedą jam teko rasti, sužinome, kad visi jo veikalai atsitikę kokiame tai krašte prie marių ir abipus marių, ant kurių būta trijų salų. Sugavęs ant marių kranto vandeninį marių žirgą, kurio deimantinę pasagą buvo radęs, toliau beieškodamas tos panos ir plaukdamas marėmis, jis užsukęs ant vienos salos, ant kurios radęs žvėris pešantis dėlei nepritilpimo prie stervienos. Jonas, žvėrims padalinęs stervieną, gavęs iš levo pasižadėjimą, reikalui atsiradus, ateiti pagelbon.
Ilgai potam dar marėmis keliavus ir aplankius kitas salas, jam privažiuoti tekę į kitą marių kraštą, kur ant kranto deimanto dvare gyvenus ieškomoji pana. Sustojęs su laivu pakraštyje, Jonas liepęs muzikei žaisti. Toji pana, išgirdusi muzikę, atėjus ant laivo pasiklausyti. Ateidama atsivedus su savimi smaką, kurs visados su jąj vaikščiodavęs, ir čia ant laivo dabar, visur belaipiodamas, įkritęs į katilą su verdančiu aliejum ir galą gavęs. O paną Jonas nusivežęs tolyn ir pargabenęs karaliui, kuriam jiji labai patikus. Karaliui kalbinant, kad už jo tekėtų, ji atsisakius dėlei to, kad neturinti kraičio. Tada karalius siunčia Joną parneštų jos kraitį.
Išplaukęs marėmis panos dvaran, Jonas užsukęs vėl prie tos salos, kur anuomet tiems žvėrims mėsą buvo padalinęs. Pasiskundus savo bėdą levui ir paprašius pagelbos, levas tuojau paliepęs visiems žvėrims sėsti į vytines ir plaukti sykiu su Jonu. Privažiavę tą panos dvarą ant kito marių kranto, tuoj tie visi žvėrys, sukibę, čielą trobą ant laivo užkrovę. Tokiu būdu Jonui panos kraitis pargabenti pasisekę.

FIKSUOTOJAS: Petras Markuza

FIKSAVIMO METAI: 1890

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Endrikiai, k., Šakių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Užrašyta Endrikių k., Naumiesčio paviete

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas
P.158-159. Nr. 143. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 13. Levas lietuvių pasakose ir dainose : [studija]. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis.)

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: P. Markūzos pasakų rinkinys II, n. VIII [Lietuvių] Mokslo draugijos archyve.

Spausdinti

Atgal