Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 382-7 Pasaka AT (552) + (312D) + 302 + 554 [Raulas, seserys ir karalaitė]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Tėvai turėjo tris dukteris, gimė sūnus Raulas. Motina netrukus mirė. Kas kelias dienas dukteris po vieną pagrobė trys ponai (smakai) su devyniomis, dešimčia ir dvylika galvų. Brolis augo gražus ir stiprus. Užaugęs sužinojo, kad turi tris pagrobtas seseris ir išėjo jų ieškoti. Išeidamas užsisakė keturių dešimčių geležies pūdų lazdą, kuri jam pasirodė per silpna, tada pridėjo dar dvidešimt pūdų. Priėjo labai tankią girią, kelią per kurią prasiskynė dviem lazdos metimais. Priėjo didelį mūrą be durų ir vartų. Metė į kampą lazdą ir pro skylę įlido vidun. Ten rado gražius rūmus ir gražią paną, kuri pasirodė esanti jo sesuo. Ji paslėpė brolį nuo grįžtančio pikto vyro. Vėliau vyras pavalgęs atlėgo, ji suspažindino jį su broliu. Pasivaišinę vyrai ėjo imčių, ir brolis nugalėjo, suvarydamas svainį iki ausų į žemę. Sesuo išlydėdama jam davė kamuoliuką, kuris nuves pas kitą seserį. Pas kitas seseris viskas buvo taip pat, tik dovanų gavo rankšluostį, tiekiantį maistą ir gėrimus, ir lazdą, kuria trenkus į žemę, atsiranda daug arklių ir jų išmatų. Paskui jis atkeliavo į Lipicieriaus karalystę, kurioje rado Lipicierių, prirakintą grandinėmis. Raulas išsitraukė rankšluosti, sėdo valgyti, vaišino kitus žmones. Gražiai karalaitei, Lipicieriaus pačiai, pakvipo valgiai, ji ėmė prašytis, kad Raulas ją vestų. Jis taip ir padarė. Bet Lipicierius įtūžęs išgėrė tris kaušus smalos, išsivadavo ir pagrobė karalaitę. Raulas ėjo jos ieškoti ir radęs prašė, kad ji sužinotų, kur yra Lipicieriaus dūšia. Du kartus vyras ją apgavo - pasakė, kad dūšia šluotražyje ir kiemo antyje. Raulas neištvėręs ją pagrobė. Lipicierius du kartus pavijo ir sakė, kad trečią kartą užmuš. Raulas grobė karalaitę ir trečią kartą. Lipicierius jį pavijo, sukapojo į daug gabalėlių ir paliko laukuose. Kamuolėlis nuriedėjo pas seseris, jos su vyrais surado, surinko gabalėlius, sudėliojo ir apipylė dviejų rūšių vandeniu. Brolis atgijo ir vėl išėjo pas karalaitę. Dabar jai pavyko sužinoti, kur vyras laiko dūšią – marių saloje yra ąžuolas, po juo skrynia, joje kiškis, jame antis, joje kiaušinis, o ten dūšia. Raulas išėjo jos parnešti. Eidamas sutiko aviną su dideliais ragais, kurtą, vanagą, vėžį – visiems arba pagelbėjo, arba pasigailėjo ir nešovė. Kai priėjo tą ąžuolą, gyvūnai jam padėjo gauti kiaušinį su dūšią. Grįžęs rado Lipicierį leisgyvį, trenkė jam į kaktą kiaušinį, ir iš jo liko tik smala. Su karalaite grįžo pas tėvą ir laimingai gyveno.

TURINYS:
2002 redaguota versija [Raulas, seserys ir karalaitė] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 312 D, Žirnulis, [13; 6]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 302, Slibino mirtis kiaušinyje, [17; 133]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 554, Dėkingi gyvūnai, [92; 25]

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal