Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 54-12 Sakmė BILPK 3688 – Apė šiaučių, ūkininko dukterį ir jų veikalus

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Ūkininkas turėjo gražią dukterį Oną. Kartą jis pasikvietė batsiuvį, kad šis pasiūtų dukteriai batus. Batsiuviui labai patiko Ona, bandė prie jos gretintis, bet ji nekreipė į jį dėmesio. Batsiuvys papasakojo apie savo bėdą čigonei. Toji davė šaknį, kurią liepė išvarius gyvulius iš tvarto pakasti po slenksčiu. Batsiuvys taip ir padarė. Ona išbėgo žiūrėti gyvulių ir kai tik ištardavo žodį, tuoj – pyrst! Tas pats buvo ir bernui, ir tėvams. Galų gale motina nuėjo prašyti kunigo, kad pašventintų namus, bet šis pradėjo kalbėti maldas – pyrst! Tuomet batsiuvys pasisiūlė padėti, jei ūkininkas atiduosiąs Oną už pačią. Tuoj visi sutiko, batsiuvys niekam nematant ištraukė šaknį ir gavo Oną.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Šioje sakmėje esantis burtininkavimo motyvas kiek ne kiek primena karalaitės prajuokinimą nepadoria eisena, sukurta magišku būdu (plg. AT 571).

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal