Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 146-63 Pasaka AT 1920C – Apie nebūtus daiktus

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Kartą kunigaikštis, bajoras ir kunigas lošė kortomis. Nusprendę, kad taip lošti gali kiekvienas mulkis, nusprendė varžytis, kuris geriau papasakos apie nebūtus dalykus – tas, kuris pasakys „neteisybė“, pralaimės. Kunigaikštis papasakojo, kad jo tėvo šeimininkė tokius didelius kopūstus užauginusi, kad ant vieno kopūstlapio būtų buvę galima penkis vežimus kareivių per Nemuną parplukdyti. Bajoras su kunigu pasakė „teisybė“. Po to bajoras papasakojo apie jo tėvo nupenėtą jautį – išliejus jo taukus Londono miestas būtų prigėręs. Kunigaikštis su kunigu pritarė, kad tai „teisybė“. Tada kunigas papasakojo apie tai, kaip jį tėvas į mokslus buvo atidavęs, o jis vis namo parbėgdavęs. Galiausiai tėvas jam liepęs ganyti bites, o vieną praganius, išvaręs ieškoti. Vaikinas lipęs į ąžuolą ir patekęs į dangų, kur vykusi Dievo linų minimo talka. Šventas Petras, šventas Povilas ir kiti šventieji jau girti snaudę, tik Jėzus Kristus paklausęs, ko reikia ir padovanojęs kepurę. Kunigaikštis su bajoru paklausė, ar kunigas ten nematęs jų tėvų? Kunigas pasakė matęs – tie abu skurdžiai gyvenantys, todėl jis jiems kepurę atidavęs. Tie dėl kepurės susipykę, todėl Dievas šventam Mykolui liepęs jiedviem duoti po dvidešimt penkias rykštes. Kunigas su bajoru suriko „neteisybė“ ir kunigui sumokėjo du tūkstančius raudonųjų.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | MELŲ PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1920 C, Ponas ir valstietis derasi meluoti, [89; 6]

MOKSLINIS KOMENTARAS Pasakos AT 1920C versija „Kas geriau pameluos motyvų sutinkame jau ankstyvose publikacijose, o literatūrinis motyvų apdorojimas pasirodė XVIII a. pasakojimų apie Miunhauzeną cikle. Ši versija, pasakų katalogų duomenimis, užrašyta latvių tautosakoje – 31 variantas, estų, suomių, lyvių – po 1, švedų – 3, vokiečių – 10, baltarusių – 6, ukrainiečių – 7, rusų – 22, graikų – 13, turkų – 15. Lietuvių pasakų repertuare užrašyta 92 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=662 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal