Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 240-111 Pasaka AT 571 – Apie avinų su šilkinem vilnam

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Buvo trys broliai: du išmintingi, vienas kvailas (durnas). Po tėvo mirties išmintingieji broliai pasidalijo turtus, o kvailiui liko tik katinas. Kvailys su katinu nukeliavo į šalį, kurioje tokių gyvūnų nebuvo. Apsinakvojęs pas vieną šeimininką (gaspadorių), paprašė katiną įleisti pas avis. Ryte šeimininkas katiną rado negyvą, todėl jo vietoje kvailiui atidavė aviną su šilkinėm vilnom. Tada kvailys nukeliavo į šalį, kur nebuvo avinų su šilkinėm vilnom. Žmogus, pas kurį apsinakvojo, pakvietė į pirtį. Kvailys aviną pirtyje išmaudė, o paskui pririšo prie tvoros, kad išdžiūtų. Po to pirtin nuėjusios dvi žmogaus dukterys ir jų motina palietė aviną ir prilipo. Rytą kvailys išsivedė aviną ir nuogas moteris. Juos pamatė žydas degutininkas, kuris neištvėrė nesijuokęs, pliaukštelėjo botagu ir pats prie avino prilipo. Toliau eidami užėjo ant tilto, kuriuo einančius žmones gąsdindavo velnias. Velnias sukirto žydui per užpakalį su bizūnėliu ir taip pat prilipo. Po kurio laiko kvailys priėjo karalystę, kur karalaitė (karaliūčia) sakė tekėsianti už to, kuris ją prajuokinsiąs. Kvailys papasakojo, kaip viskas atsitikę – karalaitė pradėjo juoktis. Karalius iškėlė vestuves ir kvailys tapo tos šalies karaliumi. Po to aviną papjovė ir visus, kurie buvo prilipę, paleido.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 571, Avinas, prie kurio visi prilimpa, [18; 45]

MOKSLINIS KOMENTARAS Šią linksmą stebuklų pasaką apie nepaprastą aviną (žąsį ir kt.), prie kurio visi prilimpa, yra pasakoję latviai (64 var.), estai (15), suomiai (75), švedai ir Suomijos švedai (30), norvegai (8), danai (37), prancūzai (20), olandai (4), flamandai (11), vokiečiai (87), italai (9), rumunai (6), vengrai (9), čekai (15), slovėnai (8), serbai ir kroatai (16), rusai (16), ukrainiečiai (7), baltarusiai (3), lenkai (3), prancūziškai kalbantys amerikiečiai (10). Po 1–2 variantus yra pasekusios dar keliolika tautų, etninių grupių. Iš lietuvių užrašyta 75 variantai. Iš jų 46 – kontaminuoti.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=756 Teksto šaltinis
http://www.maerchenlexikon.de/at-lexikon/at571.htm Tarptautinis tipo aprašymas

Spausdinti

Atgal