Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 256-117 Sakmė – Kaip vienas panas prieš smertį pinigus su slyvam prarija

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Turtingas ponas turėjo tarną, vardu Jurka. Prieš mirtį ponas paprašė, kad tarnas iš rūsio atneštų žalią skrynelę ir lėkštę slyvų. Likęs vienas, ponas ėmė iš slyvų kauliukus, vidun dėjo pinigus ir po to slyvas rijo. Jurka viską matė pro rakto skylutę. Po to ponas paprašė atnešti raudoną skrynelę, o paskui – mėlyną. Visų pinigų suryti neišėjo, tad likusius pabėrė po patalais. Mirdamas ponas liepė patalus atiduoti tarnui, o kitiems nieko nepaliko. Naktį Jurka liko bažnyčioje prie pono karsto. Atėjo ponaitis ir paprašė, kad Jurka kryžių nuo karsto nuimtų. Kai kryžių nuėmė, ponaitis iš pono iškratė pinigus ir pasakė, kad Jurkai pinigai, o jam maišas. Tada ponaitis užsimetė numirėlį ant pečių ir išsinešė. Rytą zakrastijonas pamatė pinigus ir pakvietė kunigą. Tas pasakė, kad pinigai liksią bažnyčiai. Kitą dieną palaidojo tuščią karstą. Vakare kunigas ėmė skaičiuoti pinigus, bet išgirdo balsą, kad atiduotų Jurkai pinigus. Kunigas išsigando ir grąžino pinigus. Jurka tapo ponu, vedė ir gražiai gyveno.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tradicinė sakmė apie užburtus pinigus. Šykštuolis prieš mirtį juos valgo, velniai po mirties iškrato pinigus, o lavoną nusineša. Šitokių sakmių užrašyta 45 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 2 258-118 Sakmė – Apie vienų šykštūnų, katras pinigus miški kavadams užkeike
BsTB 2 258-119 Sakmė – Apie vienų šykštūnų, katrų sūnus apgava

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=772 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal