Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 264-127 Sakmė – Apie vienų bernaitį, katram iš nežinių pinigai papuola

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Vienas bernas važiavo į vestuves (veseliją). Bevažiuojant pradėjo lyti, todėl palindo po klojimu. Belaukiant, kada nustos lyti, išgirdo, kad jaujoj šneka. Vienas balsas sako: „Man pinigai, tau katilas!“, o antras sako: „Ne, tau katilas, e man pinigai!“ Jiems taip besiginčijant, bernaitis ėmė ir pasakė, kad pinigai jam. Po ilgo ginčo balsas sutiko, kad pinigai bernaičiui ir liepė ateiti jų pasiimti. Vaikinas pabijojo įeiti ir nuvažiavo toliau. Per vestuves juodas vokietėlis pravėrė duris ir bernaičiui pasakė, kad jo pinigus kieme išpylęs – bernaitis pinigus susisėmė.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tradicinė sakmė apie užburtą lobį, pasakojanti, jog velniui tenka katilas, o žmogui – pinigai. Sakmių su šiuo motyvu užrašyta 46 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=780 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal