TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3946&back=home

TERMINAS: BALADĖS

APIBRĖŽIMAS: Baladės – vokaliniai lyriniai-epiniai kūriniai, vaizduojantys nekasdieniškus, dramatiškus ar tragiškus įvykius.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Dauguma lietuvių baladžių siužetų yra tarptautiniai, jiems artimiausi rusų, ukrainiečių, lenkų baladiniai siužetai. Lietuvių baladėse vyrauja šeimos, meilės bei karinė-istorinė tematika. Jose vaizduojami priešiški šeimos narių santykiai, įvairios šeimos nelaimės, tragiškai išsisprendę mylimųjų konfliktai, dramatiški kario buities momentai. Šiose dainose išryškinami įvairūs gyvenimo reiškinių kraštutinumai, iškeliamos moralinės normos. Baladžių atlikimo nesaistė apeigos rėmai. Kita vertus, dėl dramatiško turinio, dažnų tragiškų motyvų baladės, ypač Dzūkijoje, buvo siejamos su gavėnios laikotarpiu.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
ROMANSAI
PASAKOS SU DAINUOJAMAISIAIS INTARPAIS

SINONIMIJA:
dainos

ATITIKMENYS:
angl. ballad
Encyclopedia of Folklore and Literature. Editors M. E. Brown, B. A. Rosenberg. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO, 1998, p. 47–48.
BUCHAN, D. The Ballad and the Folk. East Linton: Tuckwell Press, 1997.
The Types of the Scandinavian Medieval Ballad: A Descriptive Catalogue. Edited by B. R. Jonsson, etc. Oslo, Bergen, Tronso: Universitetsforlaget, 1978.
LAWS, G. M. Jr. The British Literary ballad: A Study in Poetic Imitation. Carbondale, Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1972.
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1998, p. 303.

angl. folk ballad
Encyclopedia of Folklore and Literature. Editors M. E. Brown, B. A. Rosenberg. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO, 1998, p. 47-48.
BUCHAN, D. The Ballad and the Folk. East Linton: Tuckwell Press, 1997.
The Types of the Scandinavian Medieval Ballad: A Descriptive Catalogue. Edited by B. R. Jonsson, etc. Oslo, Bergen, Tronso: Universitetsforlaget, 1978.
LAWS G. M. Jr. The British Literary ballad: A Study in Poetic Imitation. Carbondale, Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1972.
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1998, p. 303.

angl. folk song
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1998, p. 303.

pranc. ballade


ukr. балада
ДМИТРЕНКО, М. Украiнська фольклористска: iсторiя, теория, практика. Киiв: Редакцiя часопису "Народознавство", 2001, c. 140.

brus. балада
Беларуская народная творчасць: Балады. Мiнск: Навука i тэхнiка, 1977, кн. 1, c. 5.

TERMINO ŠALTINIAI:
BALYS, J. Nuo žirgo kritęs bernelis: vienos liaudies dainos nagrinėjimas. Tautosakos darbai. Kaunas, 1935, [t.] I, p. 142–175.

JOKIMAITIENĖ, P. Lietuvių liaudies baladės. Literatūra ir kalba. Vilnius: Vaga, 1968, t. 9, p. 297–353.

SAUKA, L. Baladė. Iš: Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 40–41.

PAVYZDYS:
1. Ponia poną nudaigojo,
Rūtų darže pakavojo,
Rūtų darže pakavo(jo).

2. Baltom pieskom apbarstino,
Lelijėlėm apsodino,
Lelijėlėm apsodi(no).

3. – Aukit aukit ir bujokit,
Pono kapą pakavokit,
Pono kapą pakavo(kit).

4. Šunes loja, katė moja,
Žiūrėk, slūga, kas atjoja,
Žiūrėk, slūga, kas atjo(ja).

5. Bene mūsų ponaičiai,
Mūs pono jauni brolaičiai,
Mūs pono jauni brolai(čiai).

6. – Labas vakars, martele,
Kur padėjai brolelį,
Kur padėjai brole(lį)?

7. – Dievas žino, aš nežinau,
Ar vainelėj vajavoja,
Ar girelėje medžio(ja).

8. – Jei vainelėj vajavotų,
Stonioj kardas nekabotų,
Stonioj kardas nekabot.

9. Jei girelėje medžiotų,
Tai po dvarą kurtai nebėgiotų,
Tai po dvarą kurtai nebėgiot.

10. Ir atrado brolelį
Žaliam vyšnių sodely,
Žaliam vyšnių sode(ly).

11. Baltom pieskom pabarstyta,
Lelijėlėm apsodyta,
Lelijėlėm apsody(ta).

12. – Dabar galas martelei,
Kirsim mes jai galvelę,
Kirsim mes jai galve(lę).

13. Ir nukirto galvelę
Kaip an daržo kopūstėlį,
Kaip an daržo kopūstė(lį).

Pat. Teresė Blauzdžiūnienė-Bikauskaitė, 44 m., Vilkaviškis. Užr. D. Račiūnaitė, A. Minkevičiūtė 1981.
Sp. Aukštaičių melodijos. Parengė Laima Burkšaitienė, Danutė Krištopaitė. Vilnius: Vaga, 1990, nr. 497.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal