TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3949&back=home

TERMINAS: DIDAKTINĖS DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Didaktinės dainos – vokalinio folkloro kūriniai, išsiskiriantis didaktiškumu, ironija, moralistiniu turiniu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Didaktinėmis dainomis išreiškiamas griežtas požiūris į žmonių dorą, etines vertybes, siekiama įvertinti kintančius gyvenimo procesus, kultūros bei socialinės tikrovės reiškinius. Dauguma didaktinių dainų laikytinos naujoviškomis, jų atsiradimas sietinas su didaktine literatūra. Dalis tokių kūrinių, sukurtų reaguojant į konkrečius įvykius, trumpalaikius socialinius reiškinius, netapo populiarūs. Nesklandūs, nuo tradicinių dainų stiliaus itin nutolę eiliavimai balansuoja tarp dainos ir eilėraščio žanro. Gausumu išsiskiria dainos apie girtuoklystę, sietinos su XIX a. viduryje vykusia blaivybės akcija. Kitos didaktinių dainųs temos – mergystės idealizacija, jaunuolių dorybingumo apdainavimas, asketiškumo, santūrumo propagavimas. Didaktinėse dainose gausu religinių motyvų.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

ATITIKMENYS:
angl. didactic song

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 200–201.

ŪSAITYTĖ, J. Dainos apie girtuoklystę. Iš: Lietuvių liaudies dainynas. Humoristinės-didaktinės dainos. Dainos apie girtuoklystę. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, t. 16, p. 7–38.

PAVYZDYS:
1. Sanybas žmonės
Nevalioj buva, (2x2)
Sani ir jauni
Arielkų gėrė. (2x2)

2. O dabar yra
Iš trijų vienas, (2x2)
Geria arielkų
Naktį ir dienų. (2x2)

3. Klausyk, kų saka
Šventa bažnyčia, (2x2)
Išmesk tų kiaułį
Iš sava gryčias. (2x2)

4. Bus tadu šventi
Tava nameliai, (2x2)
Bagaslovyti
Žali laukeliai. (2x2)

5. Kožnas pijokas
Tris griekus turi, (2x2)
Pro akuliorius
Į dungų žiūri. (2x2)

6. Pirmasai griekas –
Tai pijakystė, (2x2)
Antrasai griekas –
Razbainykystė. (2x2)

7. Trečiasai griekas
Yra sarmata, (2x2)
Kur iš jaunima
Dara necnatų. (2x2)

8. Katras arielkų
Gerai užyvoja, (2x2)
Peklan an žydo
Raitas nujoja. (2x2)

9. Žydas, pamatįs
Tas peklos mūkas, (2x2)
Kiek galėdamas
Iš peklos brukas. (2x2)

Pat. Jonas Gaidys, 55 m. Salinių k., Antazavės vls., Zarasų aps. Užr. J. Čiurlionytė 1940 m. Sg. LTR 2370(18).
Sp. Lietuvių literatūros dainynas, t. 16, nr. 593.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal