TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3951&back=home

TERMINAS: HUMORISTINĖS DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Pabrėžtinu komizmu išsiskiriantys dainuojamosios tautosakos kūriniai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Humoristinėse dainose apdainuojant bet kuriuos reiškinius, įvykius, vaizduojamos juokingos situacijos, išryškinami komiškieji jų bruožai. Humoristinių dainų tematika įvairi, tačiau dominuoja buitinės temos. Komiškai vaizduojami vyro ir žmonos tarpusavio santykiai, jaunimo meilės bei vedybiniai rūpesčiai. Parodomos šalintinos žmonių ydos, šaipomasi iš jų būdo ypatybių, elgsenos, išvaizdos. Dažnai šių dainų objektas yra tam tikro statuso, luomo, profesijos, tautybės, atskirų vietovių bei tarmių atstovai. Šiam žanrui priskiriamos linksmos dainelės apie gyvūnų nuotykius. Humoristinės dainos buvo dainuojamos įvairių sueigų, pasilinksminimų metu, tačiau nėra glaudžiai susijusios nei su apeigomis, nei su kuriomis nors buitinėmis tradicijomis.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SINONIMIJA:
satyrinė daina Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 197–199.

ATITIKMENYS:
angl. humorous song
Ozark Folksongs. Humorous and Play-Party Songs. Collected and Edited by V. Randolph. Columbia, London: University of Missouri Press, 1980, vol. III.

brus. жартоуная песня
Беларуская народная творчасць. Жартоуныя песни. Мiнск: Навука i тэхнiка, 1974, р. 6.

ukr. сатирична пiсня
ДМИТРЕНКО, М. Украiнська фольклористска: iсторiя, теория, практика. Киiв: Редакцiя часопису "Народознавство", 2001, р. 163.

rus. сатирическая песня
КОЛПАКОВА, Н. П. Русская народная бытовая песня. Москва, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1962, р. 135.


rus. шуточная песня
КОЛПАКОВА, Н. П. Русская народная бытовая песня. Москва, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1962, р. 128.

brus. гумарыстычная песня
Беларуская народная творчасць. Жартоуныя песни. Мiнск: Навука i тэхнiка, 74, р. 7.

ukr. жартiвлива пiсня
ДМИТРЕНКО, М. Украiнська фольклористска: iсторiя, теория, практика. Киiв: Редакцiя часопису "Народознавство", 2001, р. 163.

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 197–199.

Lietuvių tautosaka, t. 2: Dainos. Raudos. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p. 20–21.

PAVYZDYS:
1. Matušaite miela,
Mylėk mane vieną,
Kaip tu aisi rugių kirst,
Palik mane vieną.

2. [Matušaite miela,
Mylėk mane vieną,]
Pavelykie, matušaite,
Int jaunimą aitie.

3. Matušaite miela,
Mylėk mane vieną,
Pavelykie, matušaite,
Už kareivio aitie.

4. Kareivėlis gražus,
Kareivuks patogus,
Kareivužio trumpi rūbai,
Prie šalies kardelis.

5. Matušaite miela,
Mylėk mane vieną,
Pavelykie, matušaite,
Už bernelio aitie.

6. Bernužėlis gražus,
Bernytis patogus,
Bernužėlio skaistus veidas
Ir meilūs žodeliai.

7. Turu karvę juodą,
Pieno ji neduoda,
Turu ožką šeriamą,
Už ragučių keliamą.

8. Sūrio atsilaušu,
Sviesto užsitepsu,
Atsigėrus saldaus pieno,
Aisu gult ant šieno.

Pat. V. Basanavičius. Ožkabalių k., Bartininkų vls., Vilkaviškio pav. Užr. t. V. Vaičaitis 1875, ml. J. Narjauskas 1904. Sp. Ožkabalių dainos. Surinko J. Basanavičius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, kn. 1, nr. 208.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal