TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4389&back=home

TERMINAS: MĮSLĖS

APIBRĖŽIMAS: Mįslė yra būdingos dvinarės struktūros trumpųjų pasakymų žanras, pagal funkciją – uždavinys, tradiciškai gyvavęs kaip varžymosi forma.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Tradicinėje vartosenoje mįslių atlikimui reikalingas aktyvus dialogas: vienas jo dalyvis pateikia klausimą, uždavinio sąlygą ar tam tikrą tekstą su pakeistomis reikšmėmis, o kitas turi pateikti atsakymą. Žanro skyrių pavadinimai (išvardyti skiltyje „sudėtinės dalys“) atspindi tris stambesnes grupes: mįsles, minkles ir galvosūkius. Tačiau kai kurie kūrinėliai neturi griežtai skyrių ribas atitinkančių požymių. Kitose šalyse įprasta mįslėmis vadinti visus šiam žanrui priklausančius tekstus. Lietuvių tautosakoje buvo įprasta mįslėmis laikytiti vadinamąsias tikrąsias, grynąsias arba objektų, mįsles. Atsižvelgiant į pasaulinį kontekstą, dabar siūloma šį žanrą vadinti t. p. tiesiog "mįslėmis". Dauguma mįslių egzistuoja savarankiškai, kai kurios sudaro kitų tautosakos kūrinių (pasakų, dainų) dalis. Mįslių kilmė kai kurių autorių siejama su tabu ir magiškomis tam tikrų apeigų ceremonijomis. Mįslių minimo varžybų atgarsių yra liaudies pasakose, vestuvių apeigose. Ilgainiui mįslės prarado maginę ir apeiginę prasmę.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Uždaviniai

ŽEMESNI LYGMENYS:
OBJEKTŲ MĮSLĖS
MĮSLĖS APIE KONKRETŲ ATSITIKIMĄ
MĮSLĖS APIE RAIDES, GARSUS IR ŽODŽIUS
OBJEKTŲ MINKLĖS
TIKROSIOS MINKLĖS
ANEKDOTINĖS MINKLĖS
GALVOSŪKIAI (UŽDAVINIAI)

SINONIMIJA:
štuka Nevartotinas sinonimas.
Žodis „štuka“ yra svetimybė, vartojamas labai retai, o jo reikšmė „pokštas ar juokas“ tinkamesnė kitiems trumpųjų pasakymų žanrams įvardyti. JACOBY, Rudolf. Litauische Chrestomathie zum schulgebrauch. Leipzig, 1880.

mąslė Nevartotinas sinonimas.
Užrašė K. Būga 1909 m. Seinuose. Pavienis, liaudyje užrašytas terminas, plačiau neaptinkamas nei liaudies kalboje, nei spaudoje.
Seinų parapijos dzūkų mąslės. Iš: Tauta ir žodis. Kaunas, 1923, [t.] 1, p. 315–316.

minia, minuta Nevartotini sinonimai.
Užrašė kun. A. Sabaliauskas. Pavienis, liaudyje užrašytas terminas, plačiau neaptinkamas nei liaudies kalboje, nei spaudoje.
Pušaloto minios, minutos. Tauta ir žodis. Kaunas, 1923, [t.] 1, p. 317.


mįsliai Nevartotinas sinonimas. Terminas „mįsliai“ vartotas spaudoje XIX a. pab.–XX a. pr., bet vėliau į mokslinę vartoseną nepateko.
Oškabalun Myslei. Von Dr. J. Bassanovič. Iš: Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft. Heidelberg, 1885, p. 189.

ATITIKMENYS:
angl. riddle
TAYLOR, Archer. Englisch Riddles from Oral Tradition. Berkeley and Los Angeles, 1951. SCOTT, Charles T. On Defining the Riddle: The Problem of a Structural Unit. Iš: Folklore Genres. Edited by Dan Ben-Amos. University of Texas Press. Austin, 1976, p. 77.

angl. conundrum
SIMPSON, Jacqueline; ROUD, Steve. Oxford Dictionary of English Folklore. Oxford University Press, 2000, p. 294.

angl. catch
SIMPSON, Jacqueline; ROUD, Steve. Oxford Dictionary of English Folklore. Oxford University Press, 2000, p. 294.

angl. (verbal) puzzle
BRUNVAND, Jan Harold. The Study of American Folklore. New York, London, 1998, p. 113.

angl. neck (story) riddle
BRUNVAND, Jan Harold. The Study of American Folklore. New York, London, 1998, p. 117.

angl. riddling question
BRUNVAND, Jan Harold. The Study of American Folklore. New York, London, 1998, p. 121.

angl. question
BRUNVAND, Jan Harold. The Study of American Folklore. New York, London, 1998, p. 123.

angl. riddle-joke
BRUNVAND, Jan Harold. The Study of American Folklore. NewYork, London, 1998, p. 123.


angl. droodles („visual descriptive riddles“)
BRUNVAND, Jan Harold. The Study of American Folklore. NewYork, London, 1998, p. 134.


angl. clever question
BRUNVAND, Jan Harold. The Study of American Folklore. New York, London, 1998, p. 121.

lat. mīkla
Latviešu tautas mīklas. Izlase sastādījusi A. Ancelane. Rīgā, 1954.

pranc. énigme
KÖNGÄS-MARANDA, E. Structure des Enigmes. „L'homme“, 1969, nr. 9, p. 5–48.

lenk. zagadka
GŁOWIŃSKI, Michał; KOSTKIEWICZOWA, Teresa; OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA, Aleksandra; SŁAWIŃSKI, Janusz. Słownik terminów literackich. Wrocław, Warshawa, Kraków, 2000, p. 635.

ukr. загадка
БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Иван. Укра[i]нськi народнi загадки. Iš: Загадки. Ки[i]в, 1962, p. 36.

bulg. гатанка
СТОЙКОВА, Стефана. Български народни гатанки. София, 1970.

vok. Rätsel
Semiotische Studien zum Rätsel. Simple Forms. Reconsidered II. Herausgegeben von Wolfgang Eismann und Peter Grzybek. Bochum, 1987.

rus. загадка
МИТРОФАНОВА, В. В. Русские народные загадки. Ленинград, 1978.

brus. загадка
Малыя жанры. Дзiцячы фальклор. Мiнск, 2004, p. 168.

TERMINO ŠALTINIAI:
JURGELIONIS, Kleopas. Mįslių knyga. Chicago, 1913.

LEBEDYS, Jurgis. Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. Vilnius, 1956, p. 15.

Leidinio aprašas
GRIGAS, Kazys. Smulkioji lietuvių tautosaka. Iš: Lietuvių tautosaka, 5 t: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Vilnius, 1968, p. 26.

PAVYZDYS:
Atlėkė paukštis be sparnų,
Įsitūpė į medį be šakų,
Atėjo boba be dantų,
Suėdė paukštį be sparnų.
Sniegas, žemė, saulė.


Sp. Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Vilnius, 1968, nr. 5456.

Labai paplitusi Europoje mįslė – daugybę jos atitikmenų A. Aarnė aptinka nuo Š. Kaukazo iki Š. Karelijos. (AARNE, Antti. Vergleichende Rätselforschungen. FF Communications. Helsinki, 1918, nr. 26, p. 3–48).

PASTABOS: 1) Dialektuose ar kituose tautosakos kūriniuose vartojamas žodis „mislis“ gali reikšti ir „mintį, galvojimą“. 2) Itin dažnai (pvz., žiniasklaidos) terminas „mįslė“ pavartojamas perkeltine reikšme, kai kalbama apie įvairius nepaaiškinamus reiškinius.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aelita Kensminienė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Aelita Kensminienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal