TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4391&back=home

TERMINAS: TIKĖJIMAI

APIBRĖŽIMAS: Tikėjimai − mitinę pasaulėžiūrą išreiškiantys trumpieji pasakymai, nepriskirti kitiems folkloro žanrams.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Dalis tikėjimų turi tipišką sintaksinę ir semantinę struktūrą (tai draudimai, perspėjimai, spėjimai, besiremiantis struktūra jei... tai...); jie galėtų būti apibrėžti kaip tam tikro elgesio ar interpretacijos taisyklės, kurias diktuoja paslaptingų pasaulio ryšių suvokimas. Kita tikėjimų dalis yra stambesnių folkloro naratyvų (mitų, sakmių) bei papročių fragmentai ir mitinę sampratą atspindintys teiginiai (pvz., „Seniau akmenys augo”, „Aitvarą galima išperinti iš gaidžio kiaušinio”, „Perkūnų yra keturi” ir t. t.) Tarptautinėje folkloristikos erdvėje terminas tikėjimai (beliefs, Aberglauben / Volksglauben, croyances, верования) turi ir kitą, platesnę reikšmę − tai tautos pasaulėjautą išreiškiantys tekstai bei papročiai ir liaudies žinija (sakmės, pasakos, liaudies medicina, liaudies botanika ir t. t.). Lietuvių folkloristikoje tai labiau įprasta vadinti liaudies pasaulėjauta.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija
ETNOLOGIJA | RELIGIJA | RELIGINIAI TIKĖJIMAI
FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI

SUSIJĘ TERMINAI:
PRIESAIKOS
SAKMĖS
MITOLOGINĖS SAKMĖS
LINKĖJIMAI
UŽKALBĖJIMAI
MALDELĖS
BŪRIMAI

SINONIMIJA:
prietarai Terminas tradiciškai yra pejoratyvinio pobūdžio.
Balys, Jonas. Prietarai. Iš: BALYS, Jonas. Rinktiniai raštai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000, t. 2, p. 195–196.


burtai Nevartotinas sinonimas

ATITIKMENYS:
ang. superstition
Dažniau vartojama daugiskaita: superstitions.
SIMPSON, Jacqueline; ROUD, Steve. A Dictionary of English Folklore. Oxford, New York: Oxford University Press, 2000, p. 347.
A dictionary of superstitions. Edited by Iona Opie and Moira Tatem. Oxford: Oxford University Press, 1989.
Superstition. The New Encyclopaedia Britanica. Ready Reference. Fifteenth Edition. Chicago, 2002, vol. 11, p. 401.
Superstition. Microsoft Encarta Reference Library [interaktyvus]. [žiūrėta 2004 lapkričio 5 d.] Prieiga per internetą:
KENNEDY, Richard. The dictionary of beliefs. London: Ward Lock Educational, 1984. 256 p.ang. belief
Dažniau vartojama daugiskaita: beliefs.
SIMPSON, Jacqueline; ROUD, Steve. A Dictionary of English Folklore. Oxford, New York: Oxford University Press, 2000, p. 347.
A dictionary of superstitions. Edited by Iona Opie and Moira Tatem. Oxford: Oxford University Press, 1989.
Superstition. The New Encyclopaedia Britanica. Ready Reference. Fifteenth Edition. Chicago, 2002, vol. 11, p. 401.
Superstition. Microsoft Encarta Reference Library [interaktyvus]. [žiūrėta 2004 m. lapkričio 5 d.] Prieiga per internetą:
KENNEDY, Richard. The dictionary of beliefs. London: Ward Lock Educational, 1984, 256 p.


lat. ticējumi
Dažniau vartojama daugiskaita.
Latviešu tautas ticējumi. Sakrājis un sakārtojis prof. P. Šmits. = [Croyances populaires lettones] Rīgā, 1940–1941, t. 1–4.


vok. Aberglaube
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Herausg. von H. Bächtold-Stäubli, E. Hofman-Krayer. Bd. 1–10. Berlin u. Leipzig, 1927–1942.


rus. поверия
Dažniau vartojama daugiskaita.
БАЙБОРОДИН, Анатолий Григорьевич. Русский месяцеслов: Обряды, поверия, приметы. Сост. А. Байбородин. Иркутск, 1998, c. 539.


lenk. wierzenie
Dažniau vartojama daugiskaita.
KRZYŻANOWSKI, Julian. Wierzenia. Iš: Słownik folkloru polskiego. Pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego. Warszawa, 1965, s. 436–438.
Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 6. Wiedza i wierzenia ludowe. Pod redakcją naukową Zygmunta Kłodnickiego. Wrocław-Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Wydawnictwo, 2002, s. 380.


vok. Volksglaube
Dažniau vartojama daugiskaita.
WUTTKE, A. Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. Berlin, 1869.

pranc. croyance
Dažniau vartojama daugiskaita.
SÉBILLOT, Paul. Croyances, mythes et légendes des pays de France. Édition établie par Francis Lacassin. Paris: Omnibus, 2002, p. 1559.


rus. верования
Dažniau vartojama daugiskaita.
КАПИЦА, Федор Сергеевич. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы. Справ. Ф. С. Капица. 3. изд., испр. и доп. Москва: Флинта:Наука, 2003, c. 216.

brus. павер‘i
Dažniau vartojama daugiskaita.
Зямля стаiць пасярод свету: Беларускiя народныя прыкметы i павер‘i. Уклад. У. Васiлевiч. Мiнск, 1996.

brus. прыкметы
Dažniau vartojama daugiskaita.
Зямля стаiць пасярод свету: Беларускiя народныя прыкметы i павер‘i. Уклад. У. Васiлевiч. Мiнск, 1996.
ВAЛОДЗИНA, Т. В. Прыкметы як адзин з жанраў народнай творчасцi. Iš: Беларуски фальклор: жанры, вiды, паэтыка. Кнiга шостая. Малыя жанры. Дзiцячы фальклор. Мiнск: Беларуская навука, 2004.


rus. суеверия
Dažniau vartojama daugiskaita.
ВЛАСОВА, Марина Никитична. Русские суеверия: Энцикл. слов. СанктПетербург: Азбука, 2000, c. 669.

TERMINO ŠALTINIAI:
BALYS, Jonas. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose. Tautosakos darbai: Lietuvių tautosakos archyvo leidinys. Kaunas, 1937, [t.] 3, p. 149–238.


BALYS, Jonas. Lietuvių liaudies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių šviesoje. Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1951.


VAITKEVIČIENĖ, Daiva. Tikėjimų struktūros klausimu. Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, [t.] VIII(XV), p. 90–99.

PAVYZDYS:
Nagų negalima mest ant žemės, nes velnias surinkęs nusineš į pragarą, tada po mirties reikės pragare ieškot nagų. Nagus nusikarpius reikia sudegint ugny − po mirties juos bus lengva rast.
Pat. ir užr. Rožė Sabaliauskienė ~ 1935–1972 m. Puvočių k., Marcinkonių apyl., Varėnos raj. Sp. Atbėga elnias devyniaragis: Rožės Sabaliauskienės tautosakos ir etnografijos rinktinė. Sudarė ir parengė Pranė Jokimaitienė, Norbertas Vėlius. Melodijas spaudai parengė Bronius Ambraziejus. Vilnius, 1986, p. 388.

ILIUSTRACIJA:

PASTABOS: Vartojant vienaskaita (tikėjimas), termino pagrindinė reikšmė yra religinis fenomenas, o ne folkloro žanras.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Daiva Vaitkevičienė 2004-12-01

©: , Daiva Vaitkevičienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal