TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4461&back=home

TERMINAS: LAIDOTUVIŲ RAUDOS

APIBRĖŽIMAS: Tai improvizaciniai dainuojamosios tautosakos kūriniai, atliekami moterų (labai retai – vyrų) mirus artimam žmogui.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Laidotuvių raudų grupė yra pati gausiausia. Kadaise laidotuvių raudos buvo svarbi laidojimo apeigų dalis. Apeiginė laidotuvių raudų funkcija – padėti velioniui persikelti į kitą pasaulį (buvo manoma, kad neapraudojus mirusiojo jam bus „užrakinta žemė” – velionis vaidensis, neturės ramybės). Apraudama visa laidotuvių seka: mirties ženklai, mirtis, prausimas, guldymas „ant lentos”, giminių atvykimas, „namelių statymas” (karsto ruošimas), perkėlimas į karstą prieš lydint į kapines, atsisveikinimas su namais, lydėjimas, laidojimas. Išlikę raudų motyvai, kuriais kreipiamasi į mirusįjį ir prašoma nunešti žinią seniau mirusiems giminaičiams, jų prašoma tinkamai priimti ateinantį. Raudama ne tik per laidotuves, bet ir minint mirusiuosius devintą ir keturiasdešimtą dieną po laidotuvių bei lankant kapus per Vėlines ir kitomis progomis. Su laidotuvių raudomis artimai susijęs ir išvykstančiųjų į karą (t. y. iš sėslaus, ramaus, uždaro kaimo bendruomenės gyvenimo į nežinią ir galbūt žūtį) apraudojimas.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | RAUDOS

SUSIJĘ TERMINAI:
KARO IR REKRUTŲ RAUDOS
GEDĖJIMAS
LAIDOTUVĖS
ŠEIMOS DAINOS

SINONIMIJA:
verkavimas

rypavimas Nevartotinas sinonimas, lokalus liaudiškas raudos sinonimas (šiaurės rytų Aukštaitija).

pamąstymas Nevartotinas sinonimas, lokalus liaudiškas laidotuvių raudos sinonimas (Veliuonos apyl.).

garbstymas

ATITIKMENYS:
ang. funeral lament
BOIKO, Martin. Relics of burial laments in Latvia. Finnisc yearbook of ethnomusicology. Ed. by Jukka Louhivuori. Helsinki: The Finnish society for ethnomusicology, 1981.

ang. burial lament
BOIKO, Martin. Relics of burial laments in Latvia. Finnisc yearbook of ethnomusicology. Ed. by Jukka Louhivuori. Helsinki: The Finnish society for ethnomusicology, 1981.

ang. weeping song
The New International Websters Comprehensive Dictionary of the English Language. Trident press international, 1996, p. 1427.

ang. dirge
AJUWON, B. Lament for the Dead as a Universal Folk Tradition. Fabula. Berlin, 1981, vol. 22, Nr. 3/4.

ang. funeral dirge
AJUWON, B. Lament for the Dead as a Universal Folk Tradition. Fabula. Berlin, 1981, vol. 22, Nr. 3/4.

rus. погребальное причитание
Краткая литературная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1966, т. 5, c. 711.
ЕФИМЕНКОВА, Б. Б. Севернорусская причеть. Москва: Советский композитор, 1980.


rus. похоронное причитание
Советская энциклопедия, 1966, т. 5, c. 711.
ЕФИМЕНКОВА, Б. Б. Севернорусская причеть. Москва: Советский композитор, 1980.

rus. плач по умершему
Советская энциклопедия, 1966, т. 5, c. 711.
ЕФИМЕНКОВА, Б. Б. Севернорусская причеть. Москва: Советский композитор, 1980.

brus. пахавальнае галашэнне
ВАРФАЛАМЕЕВА, Т. Б. Пахавальныя галашэннi ў сучасных запiсах. Тыпы напеваў i раёны iх па шырэння. Iš: Павхаваннi. Памiнкi. Галашэннi. Беларуская народная творчасць. Укл. У. А. Васiлевiча, укл. муз. часткi Т. Б. Ваpфаламеевай. Мінск, 1986.

vok. Totenklage
BARTSCH, Christian. Totenklagen in der Litauischen Volksdichtung. Iš: Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur. Königsberg, 1889, Nr. 2.
LEICHER, R. Die Totenklagen in der deutschen Epik. Breslau, 1926.
SPOHR-RASSIDAKIS, Agni. Fünf Totenklagen melodien aus der gegend des Assterrussia Gebirges auf Kreta. Eine vergleichende Studie. Göttingen, 1990.

vok. Totenklagelied
BARTSCH, Christian. Totenklagen in der Litauischen Volksdichtung. Iš: Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur. Königsberg, 1889, Nr. 2.
LEICHER, R. Die Totenklagen in der deutschen Epik. Breslau, 1926.
SPOHK-RASSIDAKIS, Agni. Fünf Totenklagen melodien aus der gegend des Assterrussia Gebirges auf Kreta. Eine vergleichende Studie. Göttingen, 1990.

graik. moirologia
MOTSIOS, Janis. To elleniko moirologi (provlimata ermineias kai poiitikis technis). Athinai, Kodikas, 1995, t. 1.

ukr. похороннi голосiння
Музичний фольклор з Полiсся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського. Киiв: Музична Украiна, 1995.

est. surnuitk
PINO, Veera; SARV, Vaike. Setu Surnuitkud I. Tallinn, 1981; II. Tallinn, 1982.

pranc. lamentation
Dictionnaire International des Termes Littéraires / International Dictionary of Literary Terms. Managing editor: Jean-Marie Grassin. Web editor: Joseph Fahey [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.ditl.info/lex/lexico.php?term=132>

pranc. chant funêbre
Dictionnaire International des Termes Littéraires / International Dictionary of Literary Terms. Managing editor: Jean-Marie Grassin. Web editor: Joseph Fahey [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.ditl.info/lex/lexico.php?term=1262>

it. nenia
Nenia. Iš: Dizionario etimologico online [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 gruodžio 14 d.] Prieiga per internetą: < http://www.etimo.it/?term=nenia>

isp. endecha
Dictionnaire International des Termes Littéraires / International Dictionary of Literary Terms. Managing editor: Jean-Marie Grassin. Web editor: Joseph Fahey [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.ditl.info/lex/lexico.php?term=21328>

TERMINO ŠALTINIAI:
BARTSCH, Christian. Totenklagen in der Litauischen Volksdichtung. Iš: Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur. Königsberg, 1889, Nr. 2.


BASANAVIČIUS, J. Lietuviškos raudos, iš visur surinktos. Vilnius, 1926.

Leidinio aprašas
ČIURLIONYTĖ, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, 1969, p. 132–138.

Leidinio aprašas
SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 230–240.

SAUKA, L. Lietuvių laidotuvių raudų metras. Lietuvos mokslų akademijos darbai. A serija. Vilnius, 1972, t. 2(39).

Leidinio aprašas
Lietuvių tautosaka, t. 2: Dainos. Raudos. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius, 1962, p. 515–570.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 1982, p. 117–125.

ASTRAUSKAS, R. Raudos intonacija lietuvių muzikiniame folklore. Liaudies kultūra, 1994, Nr. 4, p. 15–20.

ČĘRNIAUSKAITĖ, D. Metaforinė raiška lietuvių laidotuvių raudose. Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas , 2001, [t.] XV(XXII), p. 234-247.

ŽIČKIENĖ, A. Pastovumas ir variantiškumas lietuvių raudų melodiniame modelyje. Iš: Improvizacija folklore. Tarptautinės konferencijos, skirtos prof. Jadvygos Čiurlionytės atminimui, medžiaga. Vilnius, 1999, p. 46–65.

ŽIČKIENĖ, A. Veliuonos raudos XIX ir XX a. Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, [t.] XVIII(XXV), p. 30–36.

NORINKEVIČIŪTĖ, R. Tradicinis raudojimas ir aplinka. Iš: Improvizacija folklore. Tarptautinės konferencijos, skirtos prof. Jadvygos Čiurlionytės atminimui, medžiaga. Vilnius, 1999, p. 66–73.

PAVYZDYS:
Dievuli mano,
Aukštuli mano,
Galvela mano,
Tai kų tu sumislijai
Daigi jau paliktie
Mani su mažais vaikeliais?
Niaugi tau nusbodo
Šviesieji nameliai,
Dideli lungeliai?
Tai tu panorėjai
Tums(i)ųjų namelių?
Dai mano brolaliai,
Kodėl neiškirtot
Koc mažo lungelio?
Dai būt maž ragėjįs,
Kai aš nuveisiu
Su mažais vaikeliais
In savo tėvelį.

Pat. Anelė Karmonienė-Bareikaitė, 75 m., Vidutinės k., Strūnaičio apyl. Švenčionių raj. Užr. V. Striužas 1994, t. šfr. V. Striužas, ml. – A. Žičkienė 1994. Pat. pst.: „Rauda namų, šeimos galvai. Kai vyras miršta, žmona nesako (ir nerauda) „vyreli“ ar ti vardu, o – „mano galvela“.
Sp. Švintų rytų rytelį. Skiriama Švenčionų krašto dainininkės Anelės Karmonienės 80-čiui. Tautosaką užrašė ir dainyną parengė V. Striužas. Vilnius, 1995, Nr. 96.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aušra Žičkienė 2004-12-14

©: Sukūrimas, Aušra Žičkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal