TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=4462&back=home

TERMINAS: VESTUVIŲ RAUDOS

APIBRĖŽIMAS: Tai improvizaciniai dainuojamosios tautosakos kūriniai, atliekami vestuvių metu moterų (daugiausia nuotakos).

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Vestuvėse nuotaka rauda (arba verkauja, rypuoja, kunigauja, žodeliauja) kviesdama į vestuves, atsisveikindama su tėvais, giminėmis ir rūtų darželiu, išvažiuodama iš namų, važiuodama į jungtuves. Verkaudama nuotaka atsisveikina su pakelės medžiais, akmenimis, tiltu ir t. t. Nuotakos verkavimas suprantamas kaip ypatingos pagarbos forma, apeiginis kvietimo ar atsisveikinimo būdas. Dar žinomos motinos, pamergių vestuvėse raudamos raudos. Mergaitės raudų improvizacijos meno nuo vaikystės mokydavosi girdėdamos raudant, piemenaudamos (pvz., buvo tradicija per Sekmines išsirinkti iš savo tarpo „nuotaką“, „jaunikį“ ir „atšokti“ vestuves su visomis apeigomis bei raudomis), o artėjant vestuvėms – iš patyrusių raudotojų.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | RAUDOS

SUSIJĘ TERMINAI:
VEDYBOS IR VESTUVIŲ JUBILIEJAI

SINONIMIJA:
verkavimas

kunigavimas Nevartotinas sinonimas, liaudiškas vestuvių raudos sinonimas.

nuotekavimas Nevartotinas sinonimas, liaudiškas vestuvių raudos sinonimas.

rypavimas Nevartotinas sinonimas, liaudiškas vestuvių raudos sinonimas.

žodeliavimas Nevartotinas sinonimas, liaudiškas vestuvių raudos sinonimas.

ATITIKMENYS:
ang. wedding lament
SARV, Vaike. Setu itkukultuur. Tartu–Tampere, 2000, p. 292.

ang. bridal lament
SARV, Vaike. Setu itkukultuur. Tartu–Tampere, 2000, p. 292.

rus. свадебное причитание
ШЕВЧЕНКО, Е. А. Свадебные причитания Лузы. Iš: Славянская традиционная культура и современный мир. Москва, 2002.
СКВОРЦОВА, З. Р. О причитаниях в свадебном обряде. Iš: Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Ленинград, 1974.
РАЗУМОВСКАЯ, Е. Н. Плачи под язык и под иканье – особые вокально-ансамблевые формы причетной традиции. Экспедиционные открытия последних лет. Народная музыка, словесность, обряды в записях 1970-х–1990-х годов. Статьи и матерьялы. Iš: Фольклор и фольклористика. С.-Петербург, 1996, p. 10.

rus. свадебный плач
ШЕВЧЕНКО, Е. А. Свадебные причитания Лузы. Iš: Славянская традиционная культура и современный мир. Москва, 2002.
СКВОРЦОВА, З. Р. О причитаниях в свадебном обряде. Iš: Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Ленинград, 1974.


est. morsjaitk
SARV, Vaike. Setu morsjaitku muusikaline struktuue eeslaulja pastii pohjal. Iš: Tagasopoordumatus. Sonad ja haal. Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu, 2000.

rus. свадебный причет


rus. свадебное голошенье
РАЗУМОВСКАЯ, Е. Н. Плачи под язык и под иканье – особые вокально-ансамблевые формы причетной традиции. Экспедиционные открытия последних лет. Народная музыка, словесность, обряды в записях 1970-х–1990-х годов. Статьи и матерьялы. Iš: Фольклор и фольклористика. С.-Петербург, 1996, p. 10.

brus. вясельнае галашэнне
БАРФАЛАМЕЕВА, Т. Б. Галашэннi у беларускай традыцыi. Iš: Беларуская народная гворчасць. Вяселле. Мелодыi. Укл. З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеевай. Мiнск: Навука i тэхнiка, 1990.

est. pulmaitk
PINO, Veera; SARV, Vaike. Setu Surnuitkud I, vihik 1. Tallinn, 1981, p. 4.

TERMINO ŠALTINIAI:
BALYS, J. Jaunosios verkavimai. Tauta ir žodis. 1928, t. 3.

BALYS, J. Litauische Hochzeitsbräuche. Hamburg, 1949.

BARTSCH, Christian. Totenklagen in der Litauischen Volksdichtung. Iš: Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur. Königsberg, 1889, Nr. 2.

ČIURLIONYTĖ, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, 1969, p. 132–138.

Rauda. Iš: Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987, t. 3, p. 512–513.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 230–240.

SAUKA, L. Vestuvinių verkavimų eilėdaros klausimu. Iš: Merkinė. Vilnius, 1970.

Lietuvių tautosaka, t. 2: Dainos. Raudos. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius, 1962, p. 515–570.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 1982, p. 117–125.

ŽIČKIENĖ, A. Vestuvių verkavimai raudų melodikos kontekste. Tautosakos darbai [t.] V(XII). Vilnius, 1996, p. 132–143.

PAVYZDYS:
Pasirėmiau jauna
Ant uoselio tverelės,
Pakelk, rūtele,
Savo tankias šakeles,
Savo tankias šakeles
Ir buiną viršūnėlę,
Praleisk, rūtele,
Mano tykų alasėlį!
Nueik, alasėli,
Keleliu dundėdamas,
Keleliu dundėdamas,
Girele skambėdamas.
Pakrik, alasėli,
Po visas šaleles,
Po visas šaleles,
Po visą giminėlę.
Suprašyk, alasėli,
Mano visos giminėlės,
Kad suvažiuotų
Mano visa giminėlė,
Mano visa giminėlė
Ant mano parėtkėlio!

Pat. Aleksandra Čaplikienė, 55 m., Gudakiemio k., Merkinės vls., Alytaus aps. Užr. A. Navarackas 1935 m. LTR 726(112).
Sp. Lietuvių tautosaka, t. 2, nr. 587.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aušra Žičkienė 2004-12-14

©: Sukūrimas, Aušra Žičkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal