TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=5273&back=home&back=home

TERMINAS: GIESMĖS

APIBRĖŽIMAS: Tai konfesinio pobūdžio dainuojamosios tautosakos kūriniai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Giesmės skirstomos pagal konfesinę priklausomybę (katalikų, protestantų ir kt.). Liaudiškų giesmių tekstai yra autoriniai: išversti iš kitų kalbų (lotynų, vokiečių, lenkų) arba individualios kūrybos. Kai kurių liaudyje paplitusių tekstų kilmė nėra aiški. Dauguma giesmių plito iš giesmynų pradedant XVI a., tačiau plisdamos tarp beraščių, mažaraščių žmonių, kito, varijavo – dažniausiai trumpėjo, paprastėjo, įgijo tautosakos tekstams artimų bruožų. Evangelikų giesmės tokių bruožų turi kur kas mažiau nei katalikų. Dalis seniausių lietuviškų katalikiškų giesmių melodijų yra kilusios iš grigališkųjų, daliai tekstų buvo pritaikytos liaudies dainų melodijos, giesmėms muziką kūrė žinomi ir mažiau žinomi kompozitoriai. Visos senųjų katalikiškų giesmių melodijos turi ryškių Lietuvos regionų liaudies dainų melodikai būdingų bruožų. Katalikiškos liaudiškos giesmės giedamos per laidotuves, mirusiojo minėjimus („keturnedėlį“, metines), gavėnią, Gegužinę („Mojavą“), per bažnytines šventes, atlaidus ir kitomis progomis. Giedami ir giesmių ciklai: „Kalvarijos kalnai“, „Rožančius“ (Rožinis), „Dovydo psalmės“. Giesmėmis liaudyje vadinamos (tad paprastai giesmėms priskiriamos) ir religinio turinio dainos, dažnai nesusijusios nei su liturgija, nei su bažnytiniu kalendoriumi, o giedamos įvairiomis progomis, buityje („Žėkeli žėkelaiti“, „Ėjo šventas Petras su šventu Povilu“, „Ėjo Marija“ ir kt.).

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA

ŽEMESNI LYGMENYS:
GIESMIŲ PARODIJOS

SUSIJĘ TERMINAI:
INSTRUMENTU ATLIEKAMOS GIESMĖS

SINONIMIJA:
psalmės Nevartotinas terminas, paprastai taip vadinamos evangelikų giesmės.

ATITIKMENYS:
angl. psalm
BOIKO, Martin. Relics of burial laments in Latvia. Iš: Finnish yearbook of ethnomusicology. Ed. By Jukka Louhivuori. Helsinki: The Finnish society for ethnomusicology, 1998.

angl. chant
BOIKO, Martin. Relics of burial laments in Latvia. Iš: Finnish yearbook of ethnomusicology. Ed. By Jukka Louhivuori. Helsinki: The Finnish society for ethnomusicology, 1998.

angl. song
Dalinis atitikmuo.

angl. hymn
Dalinis atitikmuo.

vok. Geistliches Lied
International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore. Ed. by Åke Hultkranz. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1965, vol. 2, p. 119.

vok. Pilgerlied
International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore. Ed. by Åke Hultkranz. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1965, vol. 2, p. 233.

vok. Heiligenlied
International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore. Ed. by Åke Hultkranz. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1965, vol. 2, p. 133.

lenk. spiew religijny
BARTKOWSKI, B. Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987.

TERMINO ŠALTINIAI:
Giesmė. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6, p. 644–645.

BALČYTYTĖ, V.; KELMICKAITĖ, Z. Giesmės. Įvadas. Iš: Lietuvininkų žodis. Kaunas, 1995, p. 171–178.

POCIŪTĖ-ABUKEVIČIENĖ, D.; DAČINSKIENĖ, V.; VYČINIENĖ, D. Giesmė. Iš: Lietuvių muzikos enciklopedija. Vilnius., 2001, t. 1, p. 451–452.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių moksleiviams. Kaunas, 1998, p. 240–250.

PAVYZDYS:
1. Atsibusk, žmogau,
Pakelk akis savo, (2x2)
Ei, atsiveizėk, ei, atsiveizėk,
Ką tau Dievas sako.

2. Sako tau Dievas:
„Tu mani apleidi, (2x2)
Visų bjaurybių, visų bjaurybių,
Visų dasileidi“.

3. Žmogau nelabas,
Žmogau apraudotas, (2x2)
Atmink ant Jezaus, atmink ant Jezaus,
Kad buvo parduotas.

4. Dieve geriausias
Ir mielaširdingas, (2x2)
Būk ir ant amžių, būk ir ant amžių,
Būk mielaširdingas.

5. Jezau mieliausias,
Ant kryžiaus iškeltas, (2x2)
Rankos ir kojos, rankos ir kojos
Vinimis parkaltos.

6. Jezus mieliausias
Ant kryžiaus mirdamas, (2x2)
Kūną ir kraują, kūną ir kraują
Davei palikdamas.

7. Jezau saldžiausias,
Meldžiu atleidimo, (2x2)
Po smerčio linksmo, po smerčio linksmo
Danguj gyvenimo.

Amen.

Pat. Emilija Vičiutė, gim. 1872 m., kilusi iš Šnikonių k., Šeduvos vls., Panevėžio aps. LTR t. 1407(26), ml. 3056(23); LTRF pl. 811(3).
Pst: Gesmė „Apie malonę V. Dievo“ iš kantičkos „Giesmių knyga“, Motiejaus Valančiauskio, Zemaičių Vyskupo perveizėta ir iš naujo atspausta. Tilžė, 1906, p. 494.

PAVYZDYS ARUODUOSE: Giesmė [Ajo šventas Petras]

ILIUSTRACIJA: Giesmė [Ajo šventas Petras]

ILIUSTRACIJA: Giesmės [Ajo šventas Petras] melodija – rankraštis

PASTABOS: Kitos žodžio giesmė reikšmės: 1) Dzūkijoje ir rytų Aukštaitijoje – apeiginę paskirtį turinti daina (darbo, kalendorinių apeigų, vestuvių); 2) sutartinė; 3) konfesinio pobūdžio vokalinis poetinis kūrinys.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aušra Žičkienė 2004-12-14

©: Sukūrimas, Aušra Žičkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal