VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=27069&back=home

VIETOS VARDAS:

ŠALTINIS:

ŽEMESNIS LYGMUO:
Telšiai apskr.
Klaipėda apskr.
Tauragė apskr.
Šiauliai apskr.
Kaunas apskr.
Marijampolė apskr.
Alytus apskr.
Vilnius apskr.
Utena apskr.
Panevėžys apskr.

SUSIJĘ VAIZDAI:
Lietuvos valdovo herbas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbinis antspaudas LDK valdovo antspaudas.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro mažasis antspaudas LDK simbolis.
Vytis renesansiniame skyde Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbas.
Lietuvos Respublikos herbas (1918 m.) Valstybės herbas.
Lietuvos Respublikos herbas Valstybės herbas.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto majestotinis antspaudas Jos valdovo antspaudas.
Vienaragis - Lietuvos herbo skydininkas Valstybės herbas.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
Padavimas apie Svėdasų ežere (Utenos r.) nuskendusį varpą
Svėdasų ežere yra paskendęs varpas. Skambant bažnyčioje varpams, jisai atsiliepia.
Padavimas [Varpas Svėdasų ežere]

BsTB 9 33-14 Daina K 614 [Ak broliai broleliai mes biednieji]
Prūsai užpuolė, brolelius iš Lietuvos Prūsuosna į nelaisvę išvarė. Ten broleliai tėvo močiutės neturi, brolelių seselių nemato. Gegutė nevaduoja, tėvelis jų širdžių neramina. Sunkios dienos broleliams. Ten nešviečia saulelė, dreba žemelė, krauju lyja, kulkelės kaip bitės lekioja. Laukia brolelių tėvas, močiutė, seselės.
[Ak broliai broleliai mes biedniejie]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 70-37 Daina Dr 256 [Ant teisybės atvirto]
Kaimynės pasibučiavo, širdis savo ramina. Jaunikis pasigėrė, už rankų nutvėrė, į karčemą tempė. Kaimynė tokio jaunikio anksčiau dabojo, dabar bijojo.
Ant teisybės atvirto]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 75-40 Daina V 20 [Ant tėvelio didžio dvaro žydi alyvėlė]
Tėvelio dvarelyje uliavojo dukrelė. Atjojo trys jaunikaičiai. – Atsitrauki, bernužėli, pragaišinai vainikėlį. Bernelis dovanoja žirgą už vainiką, šimtą – ant muilelio. Mergelė pas motinėlę kaip rožė žydėjo, pas bernelį kaip rūta pavyto.
[Ant tėvelio didžio dvaro žydi alyvėlė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 85-46 Daina V 934 [Ar aš tau, sese, nesakiau]
Sesele, šluok dvarelį subatoj, atjos sveteliai nedėlioj. Svetelių žirgeliai išmynė seselės žalią rūtelę. Skundžiasi seselė močiutei. Ne kieno kito sveteliai, tik seselės piršleliai.
[Ar aš tau, sese, nesakiau]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 91-51 Daina D 595 [Aržuolas su liepele]
Aržuolas su liepele šalia kelio stovėjo. Abudu šakelėm susirėmę, lapeliais susiklėstę. Bernelis su mergele už stalo sėdėjo. Abudu peteliais susirėmę, rankelėmis susiėmę.
[Aržuolas su liepele]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 112-74 Daina G 231 [Atvažiavo meška]
Vilkelis svodbelę rengė. Ožiukas piršlys, zuikis maršalka, laputė svočia. Žvirblis alų darė, kielė šokinėjo, žylutė apynėlį nešė. Kuilys malkas kirto, šuo puodus mazgojo, šarka šlavė, varna pridabojo, kuoselė pečenkėlę kepė. Žąsinas kankliavo, meška trimitavo. Vilkelis ožką šokt vedė. Jei iš geros valios, ožka šoks, jei supyks – vilkelį subadys, iš jo skūros šiūbą sius, kerdžių aprėdys.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 117-76 Daina V 2795 [Auginau dukrelę ne sau, ne sau]
Auginau dukrelę ne sau, pasėjau rūtelę ne jai. Išleidau dukrelę į marteles, įdaviau rūtelę į rankeles. Liūdna dukrelė martelėse, vysta rūtelė rakelėse. Eisiu dukrelės lankyti, rūtelės laistyti. Auginau sūnelį ne sau, šėriau žirgelį ne jam. Išleidau sūnelį į žentelius, įdaviau žirgelį į raitelius. Liūdnas sūnelis ženteliuose, vikrus žirgelis raiteliuose. Eisiu sūnelio lankyti, žirgelio girdyti.
Melodijos 1998 m. redakcija

BsTB 9 124-81 Daina K 625 [Augin tėvas du sūnelius]
Augino tėvas du sūnelius. Galvojo bus artojėliai, šienpjovėliai. O sūnelių būta žalnierėlių, dragūnelių. Atnešė gromatėlę, reiks sūneliams sėsti ant žirgelių, joti į vainelę, stoti į eilelę. Nevaduos sūneliai tėvelio. Tėvelis – už žagrelės, už jautelių, už dalgelės, o sūneliai – už kardelių, plintelių, šoblelių.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 143-96 Daina V 928 [Aušt aušrelė, tek saulelė]
Atjoja bernužėliai pas mergelę. Skurdu vaikinukam žirgeliuos sėdėti. Jie šąla kojeles, rankeles, nušalo rūtų kvietka už kepurėlės, apšarmojo skuska rankelėje. Kelkitės, tėvužėliai, žadėkit, dukrelę. Ne tokiems girtuoklėliams, palaidūnams dukrelę žadėsim. Paleiskit margus kurtus tegul žentus loja.
[Aušt aušrelė, tek saulelė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 154-103 Daina V 108 [Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus]
Mergelė bijūnėlio rasa burnelę prausė, rankeles mazgojo, kad būtų tokia graži kaip pas motinėlę. Balnojo brolis žirgą, pas mergelę jojo. Berneliui bejojant išdygo, palinko žalia rūta. Neprijojus kaimelio sulojo kurteliai, užgiedojo gaideliai. Uošvelė, svainelė, mergelė kviečia žentelį į seklyčią. Uošvelis atidarė klėtelę, svainužė pastatė kreselę, mergelė užgėrė žaliu vyneliu. Bernelis su svainute šoko, du šimtus davė, su mergele šoko, tris šimtus davė.
[Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 175-115 Daina D 510 [Du balandžiu klane gėrė]
Du balandžiai gerdami sudūmojo: ar gerti, ar negerti, ar sparneliais paplasnoti? Nulėkė į girelę, nutūpė į pušelę. Pušies šaka linkterėjo, giria pokšterėjo. Du broleliai sudūmojo: ar joti, ar nejoti, ar žirgelį nubalnoti? Nujojo pas mergelę, atsigulė į svirnelį. Dvi seselės sudūmojo: ar siūti, ar nesiūti, ar nesiūtus dovanoti? Tris kampus šilkais siuvo, į ketvirtą – savo vardą.
[Du balandžiu klane gėrė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 178-118 Daina M 1057 [Ėjo sesės į Dunojų]
Ėjo sesės į Dunojų burnelės prausti, rankelių mazgoti. Atjojo trys berneliai žirgų girdyti, pentinėlių šveisti. Pakilo šiaurus vėjas, nupūtė seselės vainikėlį į Dunojėlį. Skęsta bernelis dėl vainikėlio. Seselės, kai eisit į darželį, bernelį minavokit, garbavokit, gailiai verkit, rankeles laužykit.
[Ėjo sesės į Dunojų]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 176-116 Daina D 510 + K 154 [Du karveliu klane gėrė]
Du karveliai sudūmojo, kur nakvos naktelę. Vienas nakvos sode pas lakštutę, antras – girioje pas gegutę. Bepigu nakvoti pas lakštutę, liepos šakos, lapeliai tankūs. Sunku nakvoti pas gegutę, aržuolo šakos, lapeliai reti. Du broleliai sudūmojo, kur nakvos naktelę. Vienas nakvos kaime pas mergelę, antras – pas našlelę. Bepigu nakvoti pas mergelę, tėvelio, mergelės meilūs žodeliai. Vargas nakvoti pas našlelę, našlelės, jos vaikelių rūstūs žodeliai.
[Du karveliu klane gėrė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 184-123 Daina [Ganant aveles pagiriais]
Vilkas aveles išvaikė, jų vilnas išdraikė. Avelės vilką ponui apskundė. Liepė ponas vilką pašaukti, su avimis provą padaryti. Vilkas ponui aviną nešė, bet ponas nedovanojo. Vilkas teisinosi, kad baltas šuo ant jo nelojo. Ponas liepė piemenims vilką patiesti, skūrą lazdomis išpilti.
[Ganant aveles pagiriais]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 185-124 Daina [Ganiau aveles pas poną]
Vilkas aveles išvaikė, jų vilnas išdraikė. Avelės vilką ponui apskundė. Liepė ponas vilką pašaukti, su avimis provą padaryti. Vilkas ponui aviną nešė, bet ponas nedovanojo. Ponas liepė piemenims vilką patiesti, skūrą lazdomis išpilti.
[Ganiau aveles pas poną]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 186-126 Daina Ž [Garnys garnys turi ilgas kojas]
Garnys turi ilgas kojas. Eičiau, kad garnio kojas turėčiau. Garnys turi ilgą snapą. Lesčiau, kad garnio snapą turėčiau. Garnys turi ilgą kaklą. Gerčiau, kad garnio kaklą turėčiau. Garnys turi ilgus sparnus. Lėkčiau, kad garnio sparnus turėčiau.
[Garnys garnys turi ilgas kojas]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 189-129 Daina M 63 A [Gerkim, broliai, uliavokim]
Broleliai priplaukė aukštą kalną, ant to kalno žalią liepą. Po ta liepa šaltinaičiai, ten trys mergelės žlugtą skalbė. Berneliai ketina mergelėms vainikėlius atsagyti, aukso žiedelius numaustyti, kasnykėlius nukabinti. Iš vainikėlio bus žirgeliui abrakėlio, iš žiedelio – patkavėlių, iš kasnykų – kamanėlės.
[Gerkim, broliai, ulevokim]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 202-141 Daina D 1572 [Jojau dieną, jojau naktį]
Prijojo bernelis ežerėlį, ten skęsta mergelė. Jok, berneli, pas antrą mergelę. Neras bernelis tokios mergelės. Gaus mergelę pypkę rūkančią, taboką uostančią, arielkėlę geriančią.
[Jojau dieną, jojau naktį]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 207-145 Daina V 312 [Ir atvažiavo iš Varšavo svečiai]
Atvažiavo svečiai iš Varšavo. Ieškojo ramios gaspados, gražios mergelės. Bernelis mergelę rado ne už vartų, o pas tėvą močiutę. Mergelei turi visko būti sočiai: midaus, vynelio, šimtas tarnų prie stalo, visko ant stalo, lekojus, karieta iš Dansko, bernelis poniškas, jegamastis už stalo, seselės su ponais kalbėtų.
[Ir atvažiavo iš Varšavo svečiai]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 244-172 Daina D 191 [Kalba nendrelė lygioj lankelėj]
Nendrelė kalba su dobilėliu kaip su broleliu. Lengva dobilėliui tarp žolynėlių, sunku nendrelei tarp vandenėlių, rūdymėlių. Kalba martelė su mošytėle kaip su sesele. Lengvi darbeliai, meilūs žodeliai mošytėlei pas motinėlę. Sunkūs darbeliai, rūstūs žodeliai martelei pas anytėlę. Anytėlė siunčia martelę nedėlios dienelę trijų darbelių dirbti: žlugtelio skalbti, per marias plaukti, girioje kukuoti.
[Kalba nendrelė lygioj lankelėj]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 246-173 Daina D 191 [Kalba nendrelė su dobilėliu]
Kalba nendrelė su dobilėliu. Lengva dobilėliui lankelėje, sunku nendrelei rūdyne. Kalba martelė su anytėle. Lengva mergelei pas motinėlę, sunkūs darbeliai pas anytėlę. Anytėlė uždavė martelei nedėlios dienelę tris darbelius: žlugtelį skalbti, ant marių plaukyti, girioje kukuoti.
[Kalba nendrelė su dobilėliu]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 248-174 Didaktinė daina 171 [Kas ant svieto dabar yra]
Kas ant svieto yra, teisybė jau nebetyra. Liežuviai nenutyla, visur lenda. Ir gaspadorius ūkininkas nuo liežuvio nėra dykas. Siekia asabos altoriaus, o kunigams kasdien eina pinigai.
[Kas ant svieto dabar yra]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 250-176 Daina D 1452 [Kas do dyvai pas mus pasidarė]
Dyvai pasidarė, vasarą ežerai užšalo. Rūpinasi broleliai, kur girdys žirgelius, kur šveis pentinėlius. Saulelė nušildys vasaros ledelį. Čia pagirdys broleliai žirgelius, nušveis pentinėlius. Eis bernelis su savo mergele šokti, mergelę ant rankelių neš, vainiką pataisys. Su kita šoko, į šalis blaškėsi, žiurkštužį sudraskė.
[Kas do dyvai pas mus pasidarė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 253-178 Daina V 2121 [Kas šian naktį per naktelę ant dvaro dundino]
Neranda motinėlė dukrelės, klėtelėje skrynelių, darželyje rūtelių. Kelia sūnelius, kad pavytų seselę. Kur seselės nuvažiuota, ten rūtelės barstytos. Dieverėlių šalia jota, ten raselė nukrėsta. Lankelėje žirgai ganyti, Dunojuje girdyti. Girelėje ugnelė kūrenta, aplink ugnelę martelė šokinta. Liepelės liemenėlyje kasnykai kabinti, viršūnėje – vainikas.
[Kas šian naktį per naktelę ant dvaro dundino]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 262-184 Daina V 877 [Ko liūdit, seselės, ko nedainuojat]
Seselės liūdnos, nedainuoja. Jų darželyje iškada. Vėjas laužė roželę, ledai kirto rūtelę. Mergelė susilaikė už roželės, rūtelės. Broleliai liūdni, nedainuoja. Jų laivelyje iškada. Vėjas sulaužė irklelius, ledai kirto laivelį. Brolelis susilaikė už irklelio, laivelio.
[Ko liūdit, seselės, ko nedainuojat]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 265-187 Daina V 1715 [Ko vėjas pūtė, ko giria gaudė]
Gailiai verkia močiutė vyriausią dukrelę išleisdama. Močiutei martelė aus drobeles, išrašys vingius raštelius. Martelės austu močiutė nesidžiaugs, nesigėrės.
[Ko vėjas pūtė, ko giria gaudė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 275-193 Daina V 973 [Labas vakars, panele panele]
Bernelis ieško žirgelio, balnelio. Jo žirgelis sulaužė darželio tvorelę, sumindžiojo žolynėlius: raudonas roželes, geltonas rūteles. Brangūs žolynėliai: du šimtai už roželę, keturi už rūtelę. Atskaitys bernelis šimtelius už žolynėlius.
[Labas vakars, panele panele]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 277-195 Daina G 122 [Lakštingalėle, linksma paukštele]
Kodėl negieda lakštingalėlė? Artojai gaudo lakštingalėlę, kaltina nulesus kviečių dirvelę, primynus pievos žolelę, pabaidžius jautelius. Piemenys išdraskė jos lizdelį. Lakštingalėlė ant skardžio gulė ir kėlė, karklyne lizdelį suko. Ji tik meldė Dievulio, kad nepakiltų šiaurus vėjelis, nesupurvintų plunksnelių.
[Lakštingalėle, linksma paukštele]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 281-198 Daina V 625 [Linksmas metelis šis rudenėlis]
Lankė bernelis mergelę kas subatėlę. Meluoja bernelis, kad tėvelis dukrelę jam pažadėjo, rūtelių darželį parandavojo, skryneles užraštavojo. Mergelės tėvelis Vilniaus miestelin sukneles perka, broleliai siuvėjus renka. Nereikia puikių suknelių, nei mandrų siuvėjų, ne puikus bernelis mergelę dabojas.
[Linksmas metelis šis rudenėlis]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 289-200 Daina D 156 [Lygiojoj lankelėj dobilėliai]
Penki broleliai šienelį pjovė, sesutė pusrytėlį nešė. Kareivėliai atėmė seselės pusrytėlius, vainikėlį. Seselė prašo brolelių vyti kareivėlius, atimti vainikėlį.
[Lygiojoj lankelėj dobilėliai]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 302-210 Daina D 156 [Mes penki broleliai šienelį pjovėm]
Penki broleliai šienelį pjovė, sesutė pusrytėlį nešė. Kareivėliai atėmė seselės pusrytėlius, abrūsėlį. Seselė prašo brolelių vyti ir užmušti kareivėlį. Kareivėlį pakas girioje po liepele, jo kardelį įmes į rūdynėlį, pentinus – į purvynėlį, balnelį – į upę, žirgelį – į lankas.
[Mes penki broleliai šienelį pjovėm]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 309-214 Daina V 1703 [Močiute mano, mano širdele]
Dukrelė kelsis anksti rytelį. Ji praus burnelę, šukuos galvelę. Atvažiavo iš Varšavos ponaičiai. Jie kviečia Lietuvos mergelę kartu keliauti. Mergelė negirdės tėvelio dūsaujančio, močiutės verkiančios. Girdės mergelė marias ūžiančias, nendreles siūbuojančias.
[Močiute mano, mano širdele]. Melodija, redaguota 1998

Atgal