VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=6602&back=home

VIETOS VARDAS: Balsupiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Marijampolė sen.
Šumskai ist. vls.

VARIANTAI:
Balsupių km. (1923) Leidinio aprašas P. 140

SUSIJĘ VAIZDAI:
Kauliniai žeberklai
Dirbiniai iš įvairių radimo vietų Rasti du kaulo - rago dirbiniai.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 9 17-1 Daina V 1 [Abu mudu brolukai, abu neženotu]
Broliukų žirgai pabalnoti. Jie jos mergelių daboti. Giriamo kaimo mergelė kaip marių varnelė. Peikiamo kaimo mergelė kaip marių putelė.
[Abu mudu broliukai, abu neženotu]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 25-8 Daina Š 376 [Aisiv mudvi, sesute]
Mergelės ketina eiti į karčiamą pažiūrėti, ką veikia jų berneliai. Berneliai su svetimom mergelėm į šokiuką eina, už rankelių veda, veidelius bučiuoja, arielkėlę, alų geria. Mergelė grąsina dviem trim žodeliais prakeikti bernelį. Kad bernelis sudžiūtų kaip šienas, išbaltų kaip drobė, drebėtų kaip drebulė, siūbuotų kaip nendrė.
[Aisiv mudvi, sesute] Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 38-17 Daina M 151 [Anksti rytą rytužį]
Močiutė klausia dukrelės, kur ji vaikštinėjo, kur jos vainikėlį miglužė užkrito. Dukrelė vandenėlio ėjo, bernelį lydėjo, su juo žodelį kalbėjo.
[Anksti rytą rytužį]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 18-2 Daina K 320 [Aikim, seselės, ant vieškelėlio]
Seselės laukia iš karo grįžtančio brolelio. Parbėga tik brolio žirgelis. Devynios kulkos pro šalį lėkė, dešimta brolelį siekė.
[Aikim, sesele, ant vieškelėlio]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 67-35 Daina K 193 [Ant Nemuno kranto stovi trys kareiviai]
Ant Nemuno kranto trys kareiviai motinėlę mini. Geriau ji būtų pagimdžiusi juos sakalėliais, akmenėliais. Sakalėliais gimę, čiulbėtų vyšnių sodelyje. Akmenėliais gimę, žiūrėtų, kaip kareiviai eina, armotėles veža.
[Ant Nemuno kranto stovi trys kareiviai]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 101-62 Daina V 698 + Š 414 [Aš pas savo tėtužėlį]
Pas savo tėvužėlį mergelė valią turėjo: obelėles sodino, obuolėlius nokino. Mergelė davė dvylika obuolėlių kunigui, kunigas mergelei – bernelį mylimą. Prijojo pilnas dvaras kazokų ir paėmė vyrą. Negaila, kad jį paėmė, gaila, kad nedrūčiai surišo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 111-73b Daina V 2041 [Atsikėliau anksti rytą, seredos rytelį]
Atsikėlė mergelė seredos rytelį, nėra ant galvos vainikėlio. Motinėlė suskins, mergelė nupins rūtų vainikėlį. Yra darže lelijėlė, megelkėlė, nėra mergelės jaunų dienelių ir darže rūtelių.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 114-75 Daina V 2857 [Augin augino močiutė dukrelę]
Toli nuleido močiutė dukrelę. Dar nepabuvus nė trijų nedėlių mergelė prašo bernelio pas motinėlę. Neleido bernelis močiutės lankyti. Mergelė antele, gegute pasivers. Lėks pas močiutę, kukuos vyšnių sodelyje, verks, uogeles valgys. Motinėlė kelė sūnelius. Jie nepažino seselės, mėtė laidė obuolėlius. Močiutė, kad žinotų, kad čia jos dukrelė, kviestų dukrelę sugrįžti: po dvarą pavaikščioti, į naują klėtelę, už balto stalelio pasėdėti, gerti žalio vynelio.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 119-77 Didaktinė daina 235 [Augino močiutė sau vieną dukrelę]
Močiutė dukrelę minyškom žadėjo. Neužaugo dukrelė ir prilipo kavalierius prie jos šalelės. Kavalierius mergelę prie savęs viliojo. Pats į peklą brenda ir mergelę paskui veda. Jis nuėmė mergelei vainikėlį kaip ryto raselę ir uždėjo nuometėlį kaip tamsią naktelę.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 120-78 Didaktinė daina 235 [Augino močiutė sau vieną dukrelę]
Močiutė dukrelę minyškom pažadėjo. Neužaugo dukrelė puse ūgelio, paviliojo ją bernužėlis. Galvojo mergelė, kad gera mergelėms ženotame stone: kasdien karšta meilė, sutikimas, gražus gyvenimas. Kai ištekėjo, sužinojo, koks yra gyvenimas ženotame stone: kasdien tik muštynės, peštynės, rūstus gyvenimas.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 134-87 Daina V 386 [Augo girioj dūlelė]
Augo močiutės dukrelė kaip darže lelijėlė. Atjojo raitų pulkelis. Prijojo dvarelį, žalvarinius vartelius. Kad išeitų mergelės motinėlė, kad atkeltų vartelius, nuleistų lenciūgėlius. Nežadėk, motinėle, dukrelės. Ji dar braukys rūtų raseles, kurs ugnelę, aus drobeles.
[Augo girioj dūlelė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 135-88 Daina Š 801 [Augo girioj sedulėlė]
Verkia siratėlė, kad neturi motinėlės. Guli močiutė ant lentelės, dega žvakelės prie galvelės. Motinėle, geriau būtum neauginus, į Dunojų nuskandinus. Lydekėlė būtų motinėlė, karosėlis – tėvužėlis.
[Augo girioj sedulėlė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 136-89 Baladė [Augo kieme mergužė]
Augo kieme mergelė, kurią ponas pamėgo. Kaip tik į šliūbą mergelę pristatė, poną į karą pakvietė. Per bažnyčią eidami, abu gailiai verkė. Ponas ramino mergelę, jis rašys gromatėlę, prašys atrašėlio ar mergelė neserga. Mergelė po pakajus vaikščioja, su svečiais uliavoja.
[Augo kieme mergužė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 142-95 Daina K 182 [Aušta aušrelė, teka saulelė]
Močiutė budina sūnelius į karužę joti. Sūnelis dūmoja, kur nakvos šią naktelę: ar ant žirgelio, ar ant balnelio, ar po liepele. Sūnelis nakvos po žalia liepele. Pušies šakelės, tai žirgeliui abrakėlis, šviesus kardelis sūneliui žiburėlis, kepurėlė – ziegorėlis, liepos lentelė – mergužėlė.
[Aušta aušrelė, teka saulelė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 144-97 Didaktinė daina 196 [Balandžio dienelėj]
Atjoja bernelis – Bijūnų Jonelis. Jo veidas skaistus, liemuo dailus. Pamatė Marutę linksmą kaip gegutę, jos meilūs žodeliai, dūšia nekalta. Tuodu jaunučiu pradėjo šnekėti. Marutė skuba namučio, palinksmint tėvučių. Bernelis iš bažnytėlės mandrina žirgelį. Kad būtų toki vaikučiai, džiaugtųsi tėvučiai, šlovintų krikščionys, dangus linskmas būtų, visi daineles dainuotų.
[Balandžio dienelėj]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 167-109 Daina M 1066 [Čiulba ulba paukšteliai]
Vyšnių sodelyje vaikščiojo mergelė. Klausčiau mergelės, į katrą šalį bernelis išjojo. Ar jis jojo keleliu, ar kadagių girele, ar variniu tilteliu? Bernelis jojo variniu tilteliu. Tiltelis įlinko, bernelis ir žirgelis nuskendo. Dar bus bernelių, žirgelių, nebus pirmųjų dienelių.
[Čiulba ulba paukšteliai]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 171-112 Daina [Davatkėle noriu būti]
Mergelė davatkėle nori būti. Kad ir jaunas atjotų, nepasižadėtų. Bernelis nubovijo mergelę savo zabovėlėmis. Nelaiminga mergelė, vainikėlį nutrotijo. Ir gėda, ir bėda mergelei, radosi vaikelis ant rankelių. Duotų drobės du stuomenis, kad ją išpirštų. Pametė mergelė davatkystę, priimtų stoną moterystės.
[Davatkėle noriu būti]. Melodija, redaguota 1998

BsTb 9 196-137 Daina V 1657 [Giedrioj dienelėj paukšteliai čiulbėjo]
Leidžia močiutė dukrelę už trisdešimt mylelių. Neleisk, močiute, dukrelės taip toli. Tu neprisamdysi audėjėlių: per dieną masto neišaus, laužys nendrių skietelį, trauks šilkų nyteles, gadins vingrius raštelius. Leidžia tėvelis sūnelį už trisdešimt mylelių. Neleisk, tėveli, taip toli sūnelio. Neprisamdysi artojėlių: per dieną vagos nenuvarys, laužys žagrelę, baus jautelius.
[Giedrioj dienelėj paukšteliai čiulbėjo]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 211-149 Daina V 493 [Išjojo bernelis ant didžio kelio]
Išjojo bernelis ant didžio kelio, paliko mergelę ant rūpestėlių. Bernelis parnešė mergelei navatnų sėklelių. Mergelė sėkleles petnyčioj sėjo. Subatoj sėklelės dygo, nedėlios rytelį rūtelės išgarbiniavo. Ims bernelis kardelį, iškirs rūteles iš pašaknėlių. Rūteles kirsti – tai ne bernelio darbelis. Bernelio darbelis – jauteliai, nauja žagrelė.
[Išjojo bernelis ant didžio kelio]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 215-152 Daina V 494 [Jūs brolukai sakalukai]
Jos bernelis pas mergelę. Ką nuneš mergelei dovanėlių? Išsitraukė bernelis kardelį, nukirto pievoje dobilėlį. Tai mergelei dovanėlė. Prasta dovanėlė. Bernelio mažos seselės – neišaudė drobelių, nesuverpė linelių. Antrą kartą atjodamas, bernelis atneš dovanėlę rūtų vainikėlį.
[Jūs brolukai sakalukai]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 235-165 Daina V 821 [Kad aš jojau per laukelį]
Bars, virkdins bernelis mergelę. Už ką barsi, berneli? Radai ne karčemėlėje geriant, jaunimėlyje šokant, radai mergelę pas močiutę staklelėse sėdint, drobeles audžiant. Reikėjo imti žiponuotas, o ne vargo mergelę.
[Kad ašjojau per laukelį]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 238-167 Daina D 2 [Kad aš turėčiau nuo tėvelio valelę]
Kad turėtų mergelė pas tėvelį valelę, pasistatytų klėtelę, įsidėtų zerkolinius langelius. Žiūrėtų seselė ar gražiai aria broleliai pūdymėlį, ar gražiai eina jauteliai, ar švytuoja botagėlis.
[Kad aš turėčiau nuo tėvelio valelę]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 238-168 Daina D 2 [Kad aš turėčiau nuo tėvo tokią valią]
Kad turėtų mergelė pas tėvelį valelę, pasistatytų klėtelę, įsidėtų zerkolinius langelius. Žiūrėtų mergelė ar gražiai aria bernelis pūdymėlį, ar gražiai eina jauteliai. Žiūrėtų mergelė ar bernelis su sermėgėle, ar su sėrų juostele, ar su kiaunine kepurėle, ar su povo plunksnele.
[Kad aš turėčiau nuo tėvo tokią valią]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 239-169 Daina M 665 [Kad Dievulis duotų subatos sulauktie]
Siuntė bernelis paslelį pas mergelę. Nevelijo močiutė mergelei už bernelio eiti. Išjos bernelis į Varšavo miestelį gražių mergelių ieškoti. Su viena kalbėjo, su antra žertavojo, pas trečia nujojo. Iš visų juokėsi bernelis.
[Kad Dievulis duotų subatos sulauktie]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 263-185 Daina V 2019 [Ko nuliūdai, broleli]
Ko liūdnas brolelis? Ar buvo stonelėje, ar šėrė žirgelį, ar jo pentinėliai pas žirgelį? Ko liūdna seselė? Ar ji buvo darželyje, ar skynė rūtelę, ar jos vainikėlis pas rūtelę?
[Ko nuliūdai, broleli]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 265-186 Daina [Ko užsipuolei, tu bernužėli]
Užsipuolė bernelis mergelę siratėlę. Siratėlė vargelyje augo, po purvynėlį vaikščiojo, gailios jos ašarėlės. Reikėjo, berneli, imti bagotą mergelę, kur didelis kraitelis.
[Ko užsipuolei, tu bernužėli]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 290-201 Daina [Man karčema ne naujiena]
Kam karčema ne naujiena, šinkarkėlės prašo įpilti. Šinkorkėlė tegul ateina, pakol vyras miega. Ji privirs mėsos, vyrą užrūstytą gražiai perprašys. Atsinešk, šinkorkėle, bonkutę išsipagirioti. Kodėl negerti: trobos naujos, arkliai geri, mergos baigia verpti, ketina austi.
[Man karčema ne naujiena]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 304-211 Daina K 320 [Mes trys seselės kaip lelijėlės]
Trys seselės brolelį į karą rengė, kardelį šveitė, vartus atkėlė, palydėjo. Brolelis iš vainelės parneš seselėms aukso žiedelį, sėrų kasnyką, rūtų vainiką. Seselės eis ant kalnelio, tvers uosio tvorelę, įsidės stiklo langelius, lauks brolelio. Parbėga žirgelis be brolelio. Brolelis devynias vainas išvajavojo, dešimtoje galvą paguldė.
[Mes trys seselės kaip lelijėlės]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 13 64-46 Pasaka [Vargdienio sūnus]
Vargdienio sūnus tapo pirklio žentu. Uošvis išsiuntė jį vieną karalystę parnešti paukštės plunksnų. Kai vyras priėjo dvarą, pamatė aplink tekančią upę, tankiai susodintus klevus, prie kurių stovėjo po liūtą. Upėje jis pamatė luotą su moterimi. Ši pasakė vyrui palaukti, kol liūtai suguls. Kai jie sugulė, moteris perkėlė vyrą per upę, jis gavo plunksnų ir paliko dvarą.
[Vargdienio sūnus]

BsTB 10 17-215 Daina V 311 [Močiute mano, mano širdele]
Močiutė ragina dukrelę už artojėlio eiti. Dukrelė nenori tekėti už artojėlio. Už artojėlio sunkūs darbeliai, rūstūs žodeliai, rankelėj šmarkštus botagas. Dukrelė nori eiti už ponaitėlio. Pas ponaitėlį lengvi darbeliai, meilūs žodeliai, jo rankelėse balta plunksnelė ir gromatėlė.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 19-216 Daina V 249 [Močiute mano miela]
Močiutė mielai dukrelę augino, bet nemielam pažadėjo. Pažadėjo našleliui, kur daug vaikelių, daug vargelio, ašarėlių. Jis, nebūdamas nuvargęs, pro šalį ėjo, – neužkalbino. Močiutė mielai dukrelę augino, mielam pažadėjo. Pažadėjo berneliui, kur daug palšų jautelių, daug žagrelių, jaunų artojėlių. Jis, būdamas nuvargęs, pro šalį ėjo, – užkalbino.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 20-217 Daina V 1991 [Močiute, noriu miego]
Močiutė siunčia dukrelę miego į seklyčią, į darželį, į sodelį, į svirnelį. Negali dukrelė ten užmigti. Močiutė siunčia dukrelę į girelę. Ten dukrelė užmigo, ten saldžiai miegojo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 21-218 Daina V 2221 [Mūsų martelė – gera darbininkėlė]
Martelė – gera darbininkėlė. Jos drobės ežerą išgėrė, daržinę sugriovė, nuo jų šešuras parklupo, anyta parvirto.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 24-221 Daina V 1654 [Nekentei, močiute]
Nekentei, močiute, dukrelės, darže rūtelės, klėtyje margų skrynelių. Išeis dukrelė, išsineš skryneles, plonas drobeles. Negrįš dukrelė, negrąžins skrynelių nei drobelių. Kad būtų sugrįžtama, daugel sesučių pareitų.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 28-223 Daina [Nelaimingi tie takeliai]
Nelaimingi tie takeliai, pakajai, kur su berneliu vaikščiojau. Nelaimingi tie langeliai, kur su berneliu žiūrėjau. Dievas davė vaikelį. Užaugo sūnelis, laikas leisti į mokslus. Neleis sūnelio į Varšavą, leis į Liubliną.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 29-224 Daina [Nelaimingos tos gatvelės]
Nelaimingos tos gatvelės, kur prapuldė mergelė vainikėlį. Dievas davė mergelei vaikelį. Mergelė neturi kuom vaikelį penėti, kuom vygiuoti, neturi vystyklėlių. Kur dėt vaikelį? Nunešt ir įmest į Liublyną, tegul auga, kaip jis žino.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 34-227 Daina V 2857 [Neturu nieko, nebijau nieko]
Pasiverstų mergelė gegužėle, nulėktų pas motinėlę. Kukavo gugužėlė rytą vakarėlį. Išgirdo motinėlė, kėlė sūnelius gegutės balso paklausyti. Ėjo broleliai gegutės klausyti, ėmė šaudyti į baltas rankas. Dėkui Dievuliui už protužėlį, kad palypėjau in viršūnėlę.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 37-229 Daina V 109 [N’iš bile krūmo laužiau beržo rykštužę]
Bernelis laužė beržo rykštužę, iš garsaus kaimo vedė mergužę. – Žente, neišnešk mano dukros kraitelio, neišvaryk pasogėlės. Bernelis išnešė dukros kraitelius, išvarė pasogėlę.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 39-231 Daina K 136 [O ant kalno žolės žėlė]
Bernelis balnoja žirgelį. Mergelė prašo nepalikti ir jos. Mažas bernelio žirgelis, sušlaps mergelės sijonėliai. Duos Dievulis giedrią dieną, išdžius sijonėliai ir galionėliai. – Stok, mergele, po liepele, klok patalėlius.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 40-232 Daina D 1415 [O aš išjodamas, aš iškeliaudamas]
Išjodamas bernelis paliko mergelę staklelėse. Grįžęs rado mergelę už balto stalelio užvestą, žaliuoju vynu užgertą. Broleliai mergelę užvedė už stalelio, bernelis užgėrė vyneliu.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 45-236 Daina Kl 406 [O per Dunojėlį, o per upužėlę]
Laively bernelis. Jis galvelę šukuoja, Dunojėlin plaukelius leidžia. Bernelis iš mergelės širdelės ugnelę kuria, iš liemenėlio strielbeles idrožia.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 46-237 Daina Š 324 [Ožė upelė, ožė upelė Dunojų priaidama]
Verkia mergelė, kad močiutė nemielam pažadėjo. Pažadėjo močiutė berneliui girtuoklėliui. Jis dieną geria, naktį peštynes kelia. Bernelis sumušė mergelei galvelę, sukruvino plotkelę.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 67-246 Daina V 330 [Pamarėlėms jojau, šile šėką pjoviau]
Mergelė prašo močiutės nežadėti girtuokliui berneliui. Prašo žadėti statkaunam berneliui. Ėjo mergelė per tėvo dvarelį, žiedelis, vainikas ant galvelės žibėjo. Kai ėjo mergelė per anytos dvarelį, nežibėjo žiedelis ir vainikas ant galvelės.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 68-247 Didaktinė daina 107 [Pasakykie, Raulai, kada tu numirsi]
Kada Raulas numirs? Seredoj po pietų, karčemoj už čierkų numirs Raulas. Kur šarvos Raulą, kas jį apverks, kur jį kavos, kas jam paskambins? Šarvos Raulą karčemoj ant uslano. Kavos Raulą karčemoj bačkelės vietoj. Paskambins šinkorius bonkelėmis, šinkorkėlė stikleliais.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 70-249 Daina V 489 [Pas močiutę augau – vargo nišpažinau]
Ištiko šiaurus vėjas, nupūtė mergelei vainikėlį. Atjojo trys berneliai. Du broleliai, trečias bernelis. Jei vainikėlis pateks broleliams, nešios mergelė vainikėlį, jei berneliui – nedėvės jo nei trijų dienelių.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 71-250 Daina M 760 [Pas motinėlę valią turėjau]
Paviliojo bernelis mergelę. Verkia mergelė, kam suvytino bernelis rūtelę. Bernelis nori, kad tėvelis pažadėtų mergelę. Mergelės tėvelis verkiančios dukrelės nevarys už vyro.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 73-251 Daina Š 536 [Pas motinėlę – valna valelė]
Pas motinėlę mergelei valna valelė. Pas anytėlę sunkūs darbeliai: šienelis grėbti, žali rugeliai malti, jauteliai ginti. Verkia mergelė, bernelį bara, kad mokėjo privilioti, nemoka pagodoti.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 75-252 Daina K 200 [Pastačiau butelį ant marių krantelio]
Bernelis vilioja mergelę. Mergelė prašo, kad leistų bernelis jai augti. Bernelis – karaliaus tarnelis, aukšta kepurėle, juodu mandierėliu, šviesiu kardeliu, aukštais pentinėliais. Po jo kojelėm kraujai raudonuoja, pro galvelę kulkos zvimbia.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 77-253 Daina K 200 [Pastačiau butelį, ant marių krantelio]
Vilioja bernelis mergelę. Mergelė prašo bernelio, kad leistų kraitelį krauti. Bernelis svetomoj šalelėj. Jis su juoda mandierėle, aukšta kaškietėle, šviesus kardelis prie šono, pro galvelę kulkelės ūžia.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 78-254 Daina Š 239 [Patol jauna buvau, pakol neženota]
Jauni sako, kad ženotame stone sandora ir meilė, gražus gyvenimas. Kai apsiženija, sužino, kad sunkus gyvenimas ženotame stone. Kas dieną rūstybė, neteisybė, galvą graužia, ramybės nėra.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 81-256 Daina M 979 [Per beržynėlius, per du upelius]
Mergelė guli svirnelyj, skauda jai galvelę. Nepasveiks mergelė, nebus ji bernelio. Eis mergelė į kalnelį pas tėvelį. Gaili bernelis mergelės dvejus trejus metus. Jis nevalgys, negers, žirgelio abrakėliu nešers.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 82-257 Daina V 824 [Per girelę jojau, volungėlę šoviau]
Mergelė verkia, ant skrynelių rymodama. Gaila mergelei palikti motinėlę. Verkia mergelė suvinčiavota. Metų neišbuvus, meilė pražuvo, bernelis karčemėlėj geria.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 83-258 Daina V 404 [Per šilą jojau, žoleles roviau]
Ko verkia mergelė? Nemokės mergelė jauna martauti, nei anytėlės lenktis. Ji sparčiais darbeliai, meiliais žodeliai anytėlės lenksis. Drebės ir verks, nuvys mergelė bernelio valioj būdama.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 87-260 Daina M 899 [Po dvarelį vaikščiojau, aukso žiedą raičiojau]
Nueitų mergelė į darželį, pintų vainikėlį. Atjojo bernelis, – mergelė dar be vainikėlio galvelė. Mergele tinginėle, ko nepynei vainikėlio? Berneli, jok pas kitas mergeles. Nerado bernelis gražesnės, meilesnės, veidelio skaistesnio.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 88-261 Baladė [Ponia poną nudaigojo]
Ponia poną nudaigojo, rūtų darže pakavojo. Atjojo pono broleliai. Kur ponas mūsų? Gal ponas vajavoja, gal girioje medžioja. Kad vainoje būtų, kardelis nekabotų. Kad giriose medžiotų, kurtai nelakstytų. Veskit marčią į girelę, riškit marčią prie pušelės. Pušelė smarkiai dega, marti gailiai verkia.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 89-262 Daina V 1677 [Po stiklo langu bijūnas žydi]
Verkia mergelė, kad jos skryneles dera, laukeliu veža. Mergelė mošytėlėms padės rūteles sėti, dieverėliams – žirgelius šerti, šešurėliui – jautelius ganyti. Kaip išsilenkt mergelei anytėlės? Sparčiais darbeliais, meiliais žodeliais, dvarelį šluodama, rūtas barstydama.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 94-266 Daina V 245 [Pro močiutės dvarą Dunojėlis teka]
Žada močiutė dukrelę už našlelio leisti. Neis mergelė už našlelio, nemokės seno godoti. Žada močiutė mergelę už jauno bernelio leisti. Eis mergelė už bernelio. Mokės mergelė jauną godoti.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 97-269 Daina V 11 [Renčiau stonužę per nedėlužę]
Žvengia žirgelis prie žalio vario vartelių. Išgirdus mergelė, tekina bėga per dvarelį į aukštą klėtelę, prie margųjų skrynelių. Mergelė prašo močiutės neišduoti skrynelių ir jos rūtelių vainikėlio.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 98-270 Daina Š 766 [Rūpinosi tėtužėlis, mano mielas širdužėlė]
Rūpinosi tėvelis, kuo rėdys sūnelį. Ar sermėgėle, ar atlasėliu, ar drobele. Rūpinosi tėvelis, kur išleist sūnelį. Ar į Krokavos miestą, ar į kiemelį, ar į kalnelį. Rūpinosi motinėlė, kuo rėdys dukrelę. Ar kartūnėliu, ar šilkužėliu, ar drobele. Rūpinosi motinėlė, kur išleist dukrelę. Ar į Krokavos miestą, ar į kiemelį, ar į kalnelį. Išleis tėvelis sūnelį, motinėlė dukrelę į aukštą kalnelį.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 100-271 Daina V 238 [Saulutė leidžias, vakaras netoli]
Seselės manstį mansto, kokiam berneliui teks? Ar kurpiukėliui, ar rūbsiuvėjėliui, ar artojėliui? Ne kurpiukėliui, ne rūbsiuvėjėliui, o laukelio artojėliui.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 102-273 Daina Š 271 [Sėdi broleliai visi už stalo]
Sėdi broleliai už stalo, o seserėlė prie kakalėlio. Gerkit, broleliai, nelenkit vargo seselės. Pati kalta seselė, kokio norėjo, tokį ir gavo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 104-276 Daina J 34 [Sėjau rūčiukę savo žaliukę]
Sėjo mergelė rūtelę. Dyki, rūtele, dar per jauna mergelė į rūpestėlius. Patinka mergelei ne bernelio veidelis, o liemenėlis, rankų darbeliai, kojų žingsneliai. Sėjo bernelis mieželius. Dykit, mieželiai, dar bernelis per jaunas į rūpestėlius. Patinka berneliui ne mergelės veidelis, o liemenėlis, rankų darbeliai, kojų žingsneliai.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 109-279 Daina [Simeonas po dangumi Dievą garbino]
Simeonas garbino Dievą. Šventa Ona, Dievo bobutė, svečius linksmino. Dovydas kanklėmis skambino. Cecilija su Sopija šokti pradėjo. Morta kukarkėlė svečiams valgyt virė. Magdalenos šokėjėlės čion nereikia. Darata vainikus pynė, Ožkabalių mergų darželiuose rūtas nuravėjo. Katrutę su Barbute vijosi iki Bartninkų. Antanina gailiai verkė, žadėjo rūtas atiduoti.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 112-281 Daina [Siuntė mane motinėlė in Dunojų vandenėlio]
Siuntė motinėlė dukrelę vandens su molio puodu. Sudaužė bernelis molinį puodą. Žadėjo bernelis mergelei bėrą žirgą, savo dvarą, save patį jauną už molio puodą. Džiaugėsi mergelė gavusi vyrą už molio puodą.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 115-283 Daina V 1964 [Siuntė mane motinėlė in giružę lapų]
Siunčia motinėlė dukrelę gražiai lovą pakloti. Mergelė gražiai lovą paklojo, sedulos lapais iškaišė, bet pati negulė. Berneli, nevadink mergelės. Visas svietas bernelį peikia, kad smarkios jo rankelės.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 127-293 Baladė [Sušvilpino kareivėliai ant tėvelio dvaro]
Kareivėliai užgėrė seselę. Bernelis seselę bara, kad negertų seselė iš kareivių rankų. Kareivėlis ne brolelis, ne baltas raudonas, nemeilūs jo žodeliai. Išvežė seselę į svetimą šalį, pastatė ant gilaus Dunojaus. Nuskendo seselė į gilų Dunojų.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 133-296 Daina V 870 [Šalyje kelužėlio kanapėlė augo]
Bernelis su mergele žodelį kalbėjo. Ar rūtelė velys mergelei į darželį eiti, šakeles palenkti, lapelius skabyti, vainikėlį pinti? Kur mergelė su berneliu kalbėjo, ten žolė žėlė, žemė drebėjo. Mergelė save berneliui žadėjo, vainikėlį žirgeliui sušėrė.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 135-298 Daina G 437 [Šalta žiema šalin aina]
Šalta žiema šalin eina, pavasaris ateina. Mergelės linksmais balseliais, vaikinai gražiais vamzdeliais linksminasi. Paukšteliai atgijo, kiekvienas savo balsu rėkia. Gaspadorius, darbininkas nė vienas dykas nestovi. Vaikai savo bandą gano. Vasara ateina, vasaros darbai prasideda: šienapjūtė, rugiapjūtė, rugių sėja. Ruduo ateina: gaspadoriai iš laukų derlių veža, vėlai gula, anksti kelia. Po darbų į miestą važiuoja, ten girtauja. Žiema ateina, žemė šalčio jau apkalta. Gaspadoriai ieško naujos šeimynos, į mišką važiuoja, medžius kerta, moterys kakalį kuria, audžia, verpia, mergos girnas suka. Šalčiai liaunas ir vėl pavasaris viršų gauna.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 148-302 Daina V 651 [Šėriau sau žirgelį]
Augino bernelis sau mergelę. Bernelis išjodamas į svetimą šalį, aptvėrė mergelei rūtelių darželį. Ar ne bernelis keleliu parjoja? Mergele, atkelk vartus, priimk bernelio žirgelį, sveikink jį jauną.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 151-305 Daina V 11 [Šėriau žirgelį sau juodbėrėlį]
Žvengs žirgelis ant uošvės dvarelio, kad išgirstų mergelė. Išgirdus mergelė tekina bėga į rūtų darželį. Bernelis klausia mergelės, kas ją užaugino, kas išmokino, kodėl rankelės baltos, žiedeliai žėri, kodėl glotni galvelė, raudoni veideliai. Mergelę Dievas augino, vargeliai, sunkūs darbeliai ir rūpestėliai mokino.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 176-314 Daina V 58 [Tėvas sūnelį labai barė]
Ar žirgelis nuneš brolelį nakčia pas mergelę? Ar jis atkels galvele vartelius, ar ardys patkavomis brukelį, ar karpys auselėmis rūtelę, ar virkdins mergelę? Bernelis tegul netingi anksti atsikelti, tai nuneš žirgelis pas mergelę. Jis atkels galvele vartelius, ardys patkavomis brukelį, karpys auselėmis rūtelę, virkdins mergelę.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 209-336 Daina V 1703 [Vai, atvažiavo, vai, atliūliavo iš Varšavo ponaičiai]
Išsivežė Varšavos ponaičiai Lietuvos mergelę. Kaip privažiavo girelę, prašo mergelė nušauti girios paukštelę. Privažiavo upaitę, prašo pagauti marių žuvelę. Bernelis paukštelės nenušovė, žuvelės nepagavo. – Berneli, kur dėti vainikėlį? – Mergele, kabink vainikėlį ant nendrelės. Ištiko šiaurus vėjas, nupūtė vainikėlį. Apkalbėjo bernelis mergelę neteisiom kalbelėm.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 232-353 Daina V 485 [Vai, kad aš jojau viešu keleliu]
Rado bernelis mergelę rūtų daržely. Mergele, duok baltą ranką, skink rūtų kvietką, rišk sėreliais, kišk už kepurėlės, rodyk viešą kelią. Bėgo žirgelis nevaldomas, stojo prie karčemos nestabdomas. Pragėrė bernelis šimtą šeštokų žirgely sėdėdamas, būtų pragėręs ir antrą šimtą su mergele bekalbėdamas.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 234-354 Daina Dr 105 [Vai, kada tu numirsi, dieduli mano]
Kada mirs diedukas? Seredoje. Kaip paliks diedukas bobutę? Su žmoniukėm. Jos muš bobutę. Atsiprašys bobutė. Kaip atsiprašys? Rankas bučiuos. Kur kavos dieduką? Žalioj girioj. Kas paskambins diedukui? Varpai.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 238-357 Daina [Vaikinukai baltonplauki]
Vaikinukas – bagoto būro vaikas, iš mandrumo paikas. Turi žirgą oboliuotą, balną auksu klotą. – Bernyti, nesigirk tėvo turtais. Parduosi žirgą, samdysi tarną, parduosi balną, steliuosi suknelę.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 240-359 Giesmė Rg [Vaikščiojo Adomas po žaliąjį gojų]
Vaikščiojo Adomas po gojų ir atrado Ievą obely. Prašo Adomas Ievos lipti iš obels. Jokio grieko jie nepažino, tik Dievo vaisių pamėgino. Adomas stos prie žagrės, o Ieva prie vindelio ir rūpinsis nuo Dievulio duotu vaisiumi (kūdikiu).
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 241-360 Daina M 833 [Vaikščiojo mergelė po levandrų daržą]
Atjojo bernelis, pririšo žirgelį prie levandrų daržo. Išėjo mergelė, nukėlė balnelį nuo žirgelio. Mergelei nereikia žirgelio, tik reikia balnelio. Atiduok, mergele, balnelį, pastos kelią bernelio broleliai. Bernelis nukėlė vainikėlį nuo mergelės galvelės. Berneliui nereikia mergelės, tik reikia rūtų vainikėlio. Atiduok, berneli, vainikėlį, pastos kelią mergelės seselės.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 243-361 Daina G 33 [Vaikščioj katins ant šiaudų]
Ieškojo katinas naudos ir sugavo pelę. Katinas užmigo, pelių pulkas subėgo. Pelės sakė: katiną reikia išvyti, uždusyti, nunuodyti. Katinas peles išvaikė. Pelės gromatą rašys, žiurkes ant vainos prašys.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 244-362 Daina V 339 [Vai, kur josi, brolužėli]
Ne į svečią šalį, o pas mergelę bernelis jos. Parjoja bernelis verkdamas, žirgelį bardamas. Ar mergelė neužaugus, ar darbelių neišmokus? Užaugus mergelė, išmokus darbelių. Tik žirgelis suklupo ant anytos dvarelio. Suklupo žirgelis, išpurvino bernelio sermėgėlę, padarė gėdužėlę.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 4 52-3 Pasaka – Apė karalių, no kurio Dievas viską atėmė vienoj valandoj.
Vienas karalius bažnyčioje per pamokslą išgirdo, kad viskas žmogui Dievo yra duota, todėl jis gali viską iš žmogaus ir atimti. Karalius tuo nepatikėjo ir dar kunigą iškeikė. Vėliau jis nutarė išsimaudyti tvenkinyje. Kol maudėsi, atėjo angelas, apsirengė jo drabužiais ir nuvažiavo į rūmus, kur visi jį karaliumi palaikė. Tikrasis karalius liko nuogas. Bandė jis toks pas kaimiečius eiti, bet visi jį išvarydavo ir dar primušdavo. Galiausiai gavo jis prastus nunešiotus drabužius ir išėjo ubagauti. Ir tik tuomet, kai karalius, negalėdamas pakęsti ubago dalios, nutarė nusiskandinti, angelas jo pasigailėjo ir gražino jo drabužius, o tuo pačiu ir turtą.
Apė karalių, no kurio Dievas viską atėmė vienoj valandoj

BsTB 4 53-4 Pasaka AT 938B – Kas save aukština, bus pažemintas
Vienas ponas buvo toks turtingas ir taip savimi pasitikėjo, kad jokios negandos jam nebuvo baisios. Ėmė jis prieš Dievą burnoti. Ir netrukus neteko visų jaučių, sudegė jo dvaras, tad turėjp su žmona eiti ubagauti. Bet niekas jiems net duonos kąsnio nedavė. Kai kitas ponas paprašė, kad parduotų jam savo žmoną, sutiko ir gavo už tai krepšį aukso. Bet ir už šiuos pinigus negavo pavalgyti. Galiausiai jį priglaudė viename dvare kiaulių piemuo ir maitino jį kiaulėms skirtu ėdalu. Kai to dvaro šeimininkas numirė, jo žmona, kuri buvo labai gailestinga, atėjo pažiūrėti žmogaus, kurį kiaulių ėdalu maitina. Ji liepė šiam vargšui duoti duonos, apkirpti ir nuprausti. Ir tada ji pažino savo buvusį vyrą ir abu laimingai gyveno.
Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 10 245-363 Daina Š 279 [Vai, liūdna liūdna mano širdelė]
Tingi mergelės bernelis sunkių darbelių dirbti. Sėjo pūrelius, nei vienas neišdygo. Tik išdygo aržuolėlis. Ant kiekvienos šakelės gegužėlė. Kukavo, kol iškukavo mergelės jaunas dienas. Nebus mergelė , kur juoda duona, kur sopa širdelę, kur džiūsta kaip nendrelė. Dėkui tėveliui, močiutei, kad užaugino. Ne dėkui piršliui, kuris mergelę išviliojo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 247-364 Daina D 1396 [Vai, kytra kytra paukštė lakštutė]
Kytra paukštė lakštutė, bet dar kytresnė uošvė. Ji nerodė savo dukrelės, audėjėlės, verpėjėlės. Ji parodė kiemo mergelę, tarnaitėlę. Eina bernelis, girdi audžia mergelė. – Mergele, praverk langelį, parodyk veidelį, savo rankų darbelį.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 249-366 M 151 [Vai, kur buvai, dukterėle]
Kur buvo dukrelė, kur vaikštinėjo? Po darželį vaikščiojo, su rūtele kalbėjo. Netiesa, susiedėliai sakė, kad dukrelė bernelį lydėjo. Kur buvo sūnelis, kur vaikštinėjo? Po stonelę vaikščiojo, su žirgu kalbėjo. Netiesa, susiedėliai sakė, kad sūnelis mergelę lydėjo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 250-367 Daina Sc 127 [Vai, kur tu vaikščiojai, mano tėtužėli]
Tėvelis sutiko medinčiaus sūnelį. Jis atėmė žirgelį. Duos tėvelis šimtelį, kad atiduotų žirgelį. Neduok, tėveli, šimtelį, žadėk dukrelę. Grimzta laivelis su jaunimėliu. Tame laively mergelė sėdėjo, galvelę šukavo. Ji gailiai verkė, neturi mergelė bernelio. Atsišaukė medinčiaus sūnelis jis bus mergelės sūnelis.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 251-368 Daina V 1966 [Vai malūn malūnuži]
Karvelėlis paklausys, ką kalba mergelė patalėlį senam klodama. Gulės senas pataluose, kaip šiekštas rūdynuose, o mergelė prie šalelės, kaip dilgėlė prie tvorelės. Karvelėlis paklausys, ką kalba mergelė patalėlį jaunam klodama. Gulės jaunas pataluose, kaip šilkas atlosuose, mergelė prie šalelės, kaip rūta prie galvelės.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 253-370 Daina V 1552 [Vai, pakelėje pavieškelėje]
Močiutė begerdama, dukrelę pažadėjo. Kaip išmiegojo, išpagiriojo, dukrelės gailėjo. Parduos močiutė skryneles ir drobeles, vaduos dukrelę. Nevaduok, močiute, bernelis išvaduos, išpirks mergelę. Sakė močiutė, neiti dukrelei per lino laukelį. Užkris už kaselių lino žiedelis, pavirs nuometėliu.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 255-371 Daina B – Meilės [Vai, Raulas arė ant aukšto kalno]
Kviečia žydelka Raulą atvažiuoti. Atvažiuos Raulas subatos dieną, kaip žydams šabas, per pietus, kaip žydai miega. Atvažiuos trimis vežimais. Į pirmą vežimą dės patalus, į antrą – auksą sidabrą, į trečią – pati žydelka sės. Kur Raulo dvaras, ten Perlušei bus galas. Skęsta Perlušė, kaselė plaukia, čeverykai ant vario tilto, mucelka ant marių kranto.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 257-372 Daina B – Meilės [Vai, skauda skauda mergelei galvelę]
Skauda mergelei galvelę. Ji prašo bernelio marių žolynėlių parnešti. Bernelis neprirovė pusę saujelės, atlėkė sakalėlis, atnešė gromatėlę, kad merglė už kito eina. Pavijo bernelis mergelės pulkelį. Išedė bernelis mergelę šokti. Vienoje rankoje mergelė, kitoje kardelis. Nukirto bernelis mergelei galvelę.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 258-373 Daina Š 279 [Vai, skurdu liūdna mano širdelei]
Skauda mergelei širdelę, jos bernelis girtuoklėlis. Laukas neartas, šienas nepjautas, žagružė netaisyta. Nesirūpink, mergele, apsidirbs bernelis savo darbelius. Skauda berneliui širdelę, jo mergelė tinginėlė. Linai neverpti, drobės neaustos, staklelės netaisytos. Nesirūpink, berneli, apsidirbs mergelė savo darbelius.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 260-374 Daina Š 137, 125 [Vai, šėriau šėriau žirgelį juodbėrėlį]
Nenujojo bernelis pas mergelę nei pusę kelelio ir suklupo žirgelis. Bėda berneliui su tėveliais, jie nevelijo imti mergelės vargdienėlės, velino imti bagočiaus dukrelę. Naujam rūtų darželyje vaikščiojo mergelė vargdienėlė. Kalbina mergelę bagočiaus sūnelis. Neturi mergelė aukselio sidabrėlio, nei puikių apdarėlių, nepritiks prie giminėlės.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 262-375 Daina D 333 [Vai, šneka žada tėvas dukrelę]
Prašė mergelė tėvelio netoli išleisti. Prašė išleisti ne už palaukių, o už pagirių bernelio. Pagirių bernelio laukeliai lygūs, rugeliai tankūs, palaukėm beržynėliai, strovė upė teka. Bernelis su daug mergelių šoko, bet vieną mylėjo. Plaukai geltoni, veidai raudoni, liemenužis patogus.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 265-378 Daina Š 225 [Vai tu berneli, šelmi nareli]
Šelmis bernelis išviliojo mergelę nuo motinėlės. Sakė, kad nereikės mergelei sunkių darbelių dirbti, žalių rugelių malti, jautelių ginti. Ginė mergelė jautelius, malė žalius rugelius. Pas motinėlę mergelė dainavo, pas anytėlę verkė.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 266-379 Daina V 1948 + D 1415 [Vai tu ieva ieva, gražusis medeli]
Iš ievos šakelių bus marga vygelė, iš liemenėlio – lovelė. Vygelėj – mergelė, lovelėj – bernelis. Išjodamas bernelis į vainelę paliko mergelę vygelėj. Kaip parjojo bernelis, rado mergelę už naujo vindelio. Išjodamas bernelis paliko mergelę už vindelio, grįžęs rado naujose staklelėse.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 268-380 Daina V 803 [Vai tu kasele]
Mergelės kaselė neilgai dryksos prie liemenėlio. Ketina močiutė plotkelę pirkti, anytėlė – čepčiuką. Čepčiukėlis suvytino rūtelę, skepetėlė – priplėkino kaselę.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 270-382 Daina V 1948 [Vai tu kleveli, žaliasis medeli]
Ketina bernelis klevelį kirsti. Iš klevelio šakelių bus vygelė, iš liemenėlio – lovelė. Vygelėj bernelis mergelę vygiuos, lovelėje pats atsiguls. Mergelę močiutė ant rankelių vygiavo, kaip gegutė kukavo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 271-383 Daina M 522 [Vai tu mano mielas, kur tu pasidėjai]
Gyvent ant svieto merginai sunku be vaikino. Kalnus kastų, kad tik savo mielą po akim turėtų. Kas iš tų turtų, bagotesnė mergina būtų, kad mylimą šalia turėtų. Kad ir mirtų, vaikino mergina neužmirštų, ir kalne gulėdama jį mylėtų. Kur tos dienos, kaip abu rūtų daržely rūtas skynė, svirnelyje kalbėjo? Jei žodžiai tikri, tegul jie nežūva.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 277-387 Daina V 1507 [Vai tu sakal sakalėli]
Sakalėlis parnešė berneliui žinią, kad jo mergelė šliūbą ima. Jos bernelis pažiūrėti. Trečiam pulkely bernelio mergelė. Atsitrauki, berneli, naravojai mergelę, kol jauna buvo, išviliojai skepetėlę ir žiedelį.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 279-389 Dainos L – A. Strazdas [Vai tu strazde strazdeli]
Ko strazdelis čiulba lazdelių krūmely? Ar lazdelę augina, ar riešutus brandina, ar uogeles nokina? Strazdelis uogeles nokina. Ko bernelis rymo stonioj ant žirgelio? Ar bernelis žirgelį mokina, ar sukneles vėdina, ar mergelę augina? Bernelis sau mergelę augina.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 280-390 Daina L – A. Strazdas [Vai tu strazde strazdeli]
Ko liūdi strazdelis? Ar lazdynus augina, riešutus brandina, žemvuogėles nokina? Strazdelis žemvuogėles nokina. Ko liūdi bernelis? Ar žirgelį šukuoja, ar balnelį dabina, ar mergelę augina? Bernelis mergelę augina. Ko mergelė liūdi? Ar rūtelę skina, ar vainikėlį pina, ar kaimelij bernelį augina? Mergelė bernelį augina.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 282-392 Daina V 268 [Vai tu vyšnia, vyšnele žalioji]
Ko nežydi vyšnia rudenį? Kaip sunku mergelei už našlelio eiti, taip sunku vyšniai rudenį žydėti. Neužaugo dėl mergelės bernelis, nenušėrė žirgelio, neatjojo pas ją jauną. Tik užaugo, tik atjojo pas mergelę našlelis.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 288-398 Daina V 1951 [Vai, žydi žydi Mūs bijūnėlis]
Bernelis lankys kaimely mergelę. Jis padarys liepos vygelę. Vygelėje guldys mergelę, pats jaunąją vygiuos. Pabudins bernelis mergelę, dviem trim būbneliais. Kelsis mergelė, skins rūtelę. Bernelis pavitos mergelę alučiu, midučiu.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 71-250 Daina M 760 [Pas motinėlę valią turėjau]
Paviliojo bernelis mergelę. Verkia mergelė, kam suvytino bernelis rūtelę. Bernelis nori, kad tėvelis pažadėtų mergelę. Mergelės tėvelis verkiančios dukrelės nevarys už vyro.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 73-251 Daina Š 536 [Pas motinėlę – valna valelė]
Pas motinėlę mergelei valna valelė. Pas anytėlę sunkūs darbeliai: šienelis grėbti, žali rugeliai malti, jauteliai ginti. Verkia mergelė, bernelį bara, kad mokėjo privilioti, nemoka pagodoti.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 4 95-28 Sakmė BlLPK 3555 – Apė vieną „pakūtavojančią“ dūšią
Išėjo girtas vyras iš karčemos ir eidamas pro kapines pamatė jose baltą vyrą. Kadangi išgėręs drąsus pasidarė, užkalbino jį. Numirėlis jam papasakojo, kad vaidenasi čia jau penkiasdešimt metų, bet niekas neprieina prie jo, nes visi bijo, ir paprašė, kad jį apneštų aplink kapines tris kartus. Drąsuolis sutiko. Kai apnešė, numirėlis jam padėkojo ir pasakė, kad gyvas būdamas neidavęs aplink bažnyčią, todėl buvęs po mirties nubaustas. Tik dabar jis išgelbėtas ir galįs eiti į dangų. Tai taręs dingo iš akių.
Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 4 235-121 Pasaka AT 930 + 460A – Kas kam lemta, tai tur išsipildyt
Neturtingi žmonės laukėsi vaiko, kai pas juos atėjo Jėzus su šv. Petru ir pasakė, kad jų kūdikis bus Damo miesto pirklio žentas. Vėliau tėvai vaiką taip ir vadino. Sužinojęs apie tai, tas pirklys nupirko vaiką ir pasodinęs į valtį paleido į marias. Tačiau turtingas malūnininkas išgelbėjo jį ir užaugino kaip savo sūnų. Vėliau tas pirklys panoro už turtingo malūnininko sūnaus išleisti savo dukrą, bet kai sužinojo, kad tas vaikinas yra jo nupirktasis kūdikis, panoro vėl juo atsikratyti. Todėl davė vaikinui laišką, kuriame buvo liepiama jį pakarti, ir išsiuntė į savo namus. Bet pakeliui Jėzus su šv. Petru pakeitė laiško turinį ir dėl to vaikinas buvo apvedintas su pirklio dukterimi. Tai sužinojęs pirklys žentą išsiuntė viską žinančios paukštės plunksnų parnešti. Pakeliui jis sutiko tris ponus, kurie paprašė paukštės sužinoti, kodėl pirmojo pono aukso obelis vaisių nebeveda, kodėl antrojo pono žmona serga ir kur trečiojo dukra dingo. Atėjęs pas paukštę, jis rado tą dingusią dukterį, ji sužinojo atsakymus į klausimus ir išpešė paukštės plunksnų, o tada kartu su vaikinu pabėgo. Dėkingi ponai davė vaikinui daug pinigų, tad kai jis grįžo namo, pirklys panoro pats ten vykti, bet iki šiol negrįžo.
Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 4 392-174 Pasaka AT 922 – Apė poną be rūpesties
Vienas turtingas ponas turėjo daug dvarų. Prie vieno dvaro vartų jis pakabino užrašą, kad tame dvare nėra jokių rūpesčių. Važiuodamas pro šalį karalius pamatė užrašą ir liepė užsukti į tą dvarą. Ponui karalius pasakė, jog pirks dvidešimt avių ir liepė jas pasverti. Kai jas pasvėrė, viską surašė ir pareiškė, kad jas pasiims kitą dieną, bet jos turi sverti tiek, kiek šiandien – nei daugiau, nei mažiau. Jei ne, – bus nubaustas mirtimi. Taip ponui atsirado rūpesčių: jis vis sveria ir sveria tas avis, jei svoris per mažas, – pašeria daugiau, jei per didelis, – uždaro į tvartą. O karalius tų avių lig šiol nepasiėmė.
Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 4 440-199 Anekdotas AT 1865 – Kaip Prūsuose ūkinykai dalinasi sviestą
Prūsijoje yra vienas kaimas, kuriame gyvena keturiasdešimt ūkininkų ir visi jie turi vieną karvę, kurią laiko pas šaltyšių. Jis visą savaitę karvę melžia, daro sviestą, o šeštadienį ūkininkai nusiperka kvepiančio muilo, gerai nuplauna šaltyšiui užpakalį ir paėmę už kojų traukia per sviestą. Jei kuris kaimynas jam patinka, tai jis užpakalį praskečia ir sviesto daugiau prigremžia, o tam, kuris jam nepatinka, užpakalį suglaudžia ir beveik nieko neduoda. Ir taip dalina sviestą keturiasdešimčiai ūkininkų.
Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 4 483-224 Pasakojimas – Apė tai, kaip seniau pas mus ant šernų ir vilkų medžiota
Vienas medžiotojas įsilipo į eglę ir laukė šerno. Kai sutemus atbėgo šernas, medžiotojas niekaip negalėjo prisitaikyti šauti. Tada atbėgo vilkas ir pradėjo su šernu grumtis. Vilkas šerną nugalėjo ir, kai pavargęs gulėjo, medžiotojas jį nušovė. Kitą naktį jis pasikvietė dar ir kitą medžiotoją eiti vilkų medžioti. Užlipo ant javų kūgio ir pradėjo vilko balsu staugti. Netrukus iš miško atbėgo penkiasdešimt vilkų ir pradėjo tą kūgį draskyti. Išsigandę medžiotojai pradėjo į vilkus šaudyti. Vilkai, pamatę, kad nemažai jų iššaudė, atsitraukė nuo kūgio, kad kulkos jų nesiektų, tada sugulė visi ir laukė, ar nenulips kas nuo kūgio. Taip jie gulėjo iki ryto kol vilkai nepasitraukė. Po tokio nuotykio abu medžiotojai daugiau vilkų nemedžiojo.
Teksto 1998 m. redakcija

Atgal