VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7908&back=home

VIETOS VARDAS: Bartninkai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vilkaviškis r. sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Akelaičiai k.
Ančlaukis k.
Antaniškiai k.
Aruodiškiai k.
Auksėnai k.
Bajorai k.
Dalgėnai k.
Dambauka k.
Daukšaičiai k.
Dūmeliai k.
Galioriškės k.
Geisteriškiai k.
Grajauskai k.
Kunigiškiai k.
Kuosėnai k.
Kuosiai k.
Lakštučiai k.
Margai k.
Mockabūdžiai k.
Moliniškiai k.
Norvydai k.
Ožkabaliai I k.
Ožkabaliai II k.
Padvariai k.
Pagerniavė I k.
Pagerniavė II k.
Pašeimeniai k.
Piliakalniai k.
Putinėliai k.
Rasiai k.
Sausininkai k.
Skerpieviai k.
Skroblai k.
Šeškiniai k.
Šilbaliai k.
Šulai k.
Vaisbūniškiai k.
Vartai k.
Vilkabaliai k.
Vinkšnupiai k.
Pavembriai k. dal.
Stolaukėlis k. dal.
Šapkinai k. dal.
Bartninkai mstl.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 9 22-6 Daina V 533 + V 2193 [Aisiva mudvi, jauna sesele]
Seselė eina į Vilniaus miestelį pirkti rūtų sėklelių. Ji ketina rūtas sėti, vainiką pinti, kvietkelę berneliui siųsti. Ant tėvelio dvaro broliai statė klėtelę. Klėtelėje statė krėslelį, krėslelyje sodino seselę. Mergelė neverkia toli eidama, ji turi daug dovanėlių (drobelių, abrūsėlių, marškinėlių, parėdėlių, šilko juostelių , kasnykų) bernelio giminėlei. Ji gaili savo jaunystėlės, gražumėlės ir rūtų vainikėlio.
[Aisiva mudvi, jauna sesele]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 17-1 Daina V 1 [Abu mudu brolukai, abu neženotu]
Broliukų žirgai pabalnoti. Jie jos mergelių daboti. Giriamo kaimo mergelė kaip marių varnelė. Peikiamo kaimo mergelė kaip marių putelė.
[Abu mudu brolukai, abu neženotu]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 19-3 Daina Š 831 [Aina siratėlė viešuoju keleliu]
Eina siratėlė keleliu. Ji prašo bijūnėlio būti jos tėveliu. Eina siratėlis keleliu. Jis prašo lelijėlės būti jo motinėle. Bijūnėlis ir lelijėlė bara siratėlius, negali būti jų tėveliais - neturi kojelių, rankelių, žodelių. Šaknelės - kojelės, šakelės - rankelės, žalieji lapeliai - meilieji žodeliai.
[Aina siratėlė viešuoju keleliu]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 21-4 Daina Vk 416 B [Aisim šokt, aisim šokt]
Vilkas grikius sėjo. Meška, lapė, briedis, šernas, pelė, kiaulė jam padėjo (akėjo, pjovė, krovė, vėtė, pylė į aruodus, malė, ugnį kūrė). Šeškas košę virė.
[Aisim šokt, aisim šokt]. Redaguotas tekstas, 1998

BsTB 9 21-5 Daina V 2090 [Aina močiutė per didį dvarelį]
Aina močiutė per dvarelį, neša nuometėlį. Ji nori užklėsti dukrelei rūtelių vainikėlį. Močiute, palaukie nors naktelę, nesloginkie vainikėlio.
[Aina močiutė per didį dvarelį]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 24-7 Daina D 1430 [Aisiv mudu, broleli, in svetimą šalelę]
Verkia brolelis, reiks eiti į svetimą šalelę. Tėvelis ramina sūnelį, ne jis vienas žmonių žentelis. Verkia seselė, reiks eiti į svetimą šalelę. Močiutė ramina dukrelę, ne ji viena žmonių martelė.
[Aisiv mudu, broleli, in svetimą šalelę]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 25-8 Daina Š 376 [Aisiv mudvi, sesute]
Mergelės ketina eiti į karčiamą pažiūrėti, ką veikia jų berneliai. Berneliai su svetimom mergelėm į šokiuką eina, už rankelių veda, veidelius bučiuoja, arielkėlę, alų geria. Mergelė grąsina dviem trim žodeliais prakeikti bernelį. Kad bernelis sudžiūtų kaip šienas, išbaltų kaip drobė, drebėtų kaip drebulė, siūbuotų kaip nendrė.
[Aisiv mudvi, sesute]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 26-9 Daina V 533 [Aisiv, sesute, mudvi abidvi]
Sesutė ketina eiti į Vilniaus miestužį, pirkti rūtų sėklužių. Ji rūteles sės, vainikėlį pins, kvietkelį berneliui siųs. Kalba žmonužiai netikrus žodelius apie mergelę: nuo pieno balta, nuo rožių raudona. Mergelė balta iš gražumėlio, raudona iš skaistumėlio.
[Aisiv, sesute, mudvi abidvi]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 28-10 Daina Vk 444 [Aisiu ant dvaro pasižiūrėtie]
Kas bilda žaliojoj girelėj? Išpuolė vuodas iš aržuolėlio. Jį kavojo po aržuolėliu. Muselė, vuodo puselė, dikta gaspadinė. Ji kukulius virė, akis išsvilė. Per girią lakstė, kukulius drabstė.
[Aisiu ant dvaro pasižiūrėtie]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 29-12 Daina D 1568 [Aičiau į girelę]
Bernelis eis į girelę, kirs liepelę, skaldys lenteles, darys laivelį. Jis plauks pas mergelę. Pakilo šiaurus vėjelis, skandina bernelį. Bernelis prašo mergelės gelbėti, kad ne jį, tai jo kepurėlę. Mergelė negelbės. Ji neturi laivelio, irklelio, valtelės, žėglelio.
[Aičiau į girelę]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 30-13 Daina K 438 [Ak berneliai nabagėliai]
Prūsokai bernelius į nevalią varė. Tėvai vaikų, pačios vyrų matyt negalėjo, seselės brolelių verkė. Prancūzų karalius bernelius išvadavo, prūsokus išnaikino, Lietuvą sugrąžino. Nelaimingi tie berneliai, kurie prūsų klauso. Laimingi tie berneliai, kurie lenkų, tėviškės klauso.
[Ak berneliai nabagėliai]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 37-16 Daina V 1822 [Ana puse Dunojėlio]
Anoj pusėj Dunojėlio du broleliai kortom lošė. Jie tėvelį perkalbėjo. Tėvelis jiems dukrelę pažadėjo. Tėvelis dukrelę į karietą įsodino, liepė žirgeliams vežti per visą Lenkų žemę. Vykit, broleleliai, seserėlę, prašykit, kad seselė sugrįžtų.
[Ana puse Dunojėlio]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 38-17 Daina M 151 [Anksti rytą rytužį]
Močiutė klausia dukrelės, kur ji vaikštinėjo, kur jos vainikėlį miglužė užkrito. Dukrelė vandenėlio ėjo, bernelį lydėjo, su juo žodelį kalbėjo.
[Anksti rytą rytužėlį]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 39-18 Baladė [Anoj pusėj Dunojaus]
Ponas jenerolas vedė kiemo mergelę Saputę. Greitai ponas išjojo į karą. Tarnas apšmeižė Saputę su kriaučiais uliavojant. Ponas supyko, vaiską paliko, namo parvažiavo, apkaltino žmoną. Saputei skęstant Dunojun, ponas drauge inpuolė. Žvejai jų kūnus iškėlė, abu drauge pakavojo.
[Anoj pusėj Dunojaus]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 39-18 Baladė [Anoj pusėj Dunojaus]
Ponas jenerolas vedė kiemo mergelę Saputę. Greitai ponas išjojo į karą. Tarnas apšmeižė Saputę su kriaučiais uliavojant. Ponas supyko, vaiską paliko, namo parvažiavo, apkaltino žmoną. Saputei skęstant Dunojun, ponas drauge inpuolė. Žvejai jų kūnus iškėlė, abu drauge pakavojo.
[Augo kieme mergužė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 43-18a Baladė [Augo kieme mergelė]
Ponas vedė kiemo mergelę Onutę. Greitai ponas, palikęs žmoną, išjojo į karą. Tarnas apšmeižė Onutę su kriaučiais uliavojant. Ponas grįžo namo, apkaltino žmoną. Ponas liepė Onutę imti už rankų, vesti į laukus, mesti į balą. Onutei baloj skęstant, ponas puolė gelbėti ir abudu prigėrė.
[Augo kieme mergelė]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 46-19 Daina M 779 [Ant Dunojaus krantelio]
Ant Dunojaus krantelio du kareiviai kalbėjo, kaip jiems mergelę prigauti. Vienas alaus pirks, antras – žalio vyno. Nusivedę į girelę, štukas išrodys, vainikėlį nuims. Už kupkelę alaus, antrąją vyno pražudė mergelė rūtų vainikėlį.
[Ant Dunojaus krantelio]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 47-20 Daina Kl 415 [Ant Dunojaus krantužio]
Ant Dunojaus krantelio stovi karčemėlė, čia patogi šinkarkėlė. Atjojo ponaičiai bajoraičiai. Ėjo seselė vyno leisti. Vynas tekėjo ne iš baltų rankelių, ne iš aukso žiedelio, o iš aržuolėlio dugnelio.
[Ant Dunojaus krantužio]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 48-21 Daina D1460 [Ant jūružių krantelio]
Ant jūružių krantelio, gilaus Dunojėlio skalbė mergelė dvi tris drobeles. Atjojo bernelis. Kieno austos drobelės? Viena – močiutės, antra – sesutės, trečia – pačios mergelės. Neinpulk, mergele, į Dunojėlį. Jei ir inpuls mergelė, išplauks vainikėlis. Ant Dunojėlio krantelio girdė bernelis du tris žirgelius. Atėjo mergelė. Kieno žirgeliai? Vienas – tėvelio, antras – brolelio, trečias – pačio bernelio. Neinpulk, berneli, į Dunojėlį. Jei ir inpuls bernelis, išplauks aukso pentinėliai.
[Ant jūružių krantelio]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 49-22 Daina V 625 [Ant kalno, ant aukšto, aržuolai augo]
Lygioj lankelėj jauna mergelė šienelį grėbė. Atjoja bernelis, sako, kad tėvelis dukrelę jau berneliui pažadėjo, rūtelių darželį parandavojo, skryneles užraštavojo. Netiesa, berneli, mano tėvelis Vilniaus miestelin sukneles perka, broleliai siuvikus renka.
[Ant kalno, ant aukšto, aržuolai augo]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 51-23 Daina V 296 [Ant kalno, ant aukštojo, aug žalia liepelė]
Ant kalno auga liepa. Po liepa vygelė. Joje guli mergelė. Bernelis ją čiūčiuoja, bučiuoja. Kitam teko mergelė, kad bernelis skrybeliuotas, vyžinuotas. Gaspadinė į svirną eina, vištyčiai paskui. Kviečių saują bėrė, kad visi užspringtų. Vištyčiai grūdus surinko, po sparnu palindo.
[Ant kalno, ant aukštojo, aug žalia liepelė]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 53-24 Šeimos baladė [Ant kalno dvarelis]
Ant kalno dvarelis, tame dvarelyje našlelė. Našlelė turi du sūnelius, trečią dukrelę. Atjojo bagočiaus sūnelis. Nesirūpink, berneli, mano vaikeliais. Našlė nunešė sūnelius ant marių, įsodina į laivelį. Po septynių metų atplaukia laivelis, jame našlės sūneliai. Jie nukirto našlei galvelę. Broleliams nendrelė yra močiutė, švendrelė – tėvelis, vilnelė – seselė.
[Ant kalno dvarelis]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 54-25 Daina M 29 [Ant kalno gluosnys]
Atjoja ponas bajoras, kalbina mergelę. Mergele, ar būsi mano? Kad būčiau ar nebūčiau, nemoku darbelių. Bajoras turi kančiuką darbeliams išmokinti, beržo rykštę anksti pabudinti.
[Ant kalno gluosnys]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 55-26 Daina M 29 [Ant kalno gluosnys]
Atjoja bajoras, kalbina mergelę. – Mergele, ar būsi mano? – Ar būsiu, ar nebūsiu, nemoku darbelių. Bajoras turi kančiuką anksti pribudinti, beržo rykštę darbeliams išmokinti. – Dar aš ne tavo, jau žadi mušti, neduok Dieve su tavim gyventi.
[Ant kalno gluosnys]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 57-27 Daina M 110, 111[Ant kalno karklai siūbavo]
Bernelis klausia mergelės, kur ji nakvos. Mergelė nakvos tėvelio klėtelėj, močiutės lovelėj. Bernelis prašo priimti į nakvynėlę. Mergelė turi kurtelius lojančius, tėvelius kalbančius, dureles girgždančias, raktelius skambančius.
[Ant kalno karklai siūbavo]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 58-28 Daina V 2801 [Ant kalno malūnėlis]
Ne antelė krykštė, gailiai verkė mergelė netropijus berneli. Bernelis ne darželį nutvėrė ant Dunojaus kranto, o surentė juodą laivelį. – Mergele, kas perkalbėjo tavo širdelę, kad tu manęs nenori? Mergelės širdelę perkalbėjo medinčiaus sūnelis.
[Ant kalno malūnėlis]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 59-29 Daina V 359 [Ant mano tėvo didžio dvarelio žaliavo jevarėlis]
Jevarėlyje ne gegutė kukavo, močiutė dukrelę barė, kur dėjo vainikėlį. Dukrelė vainikėlį į Dunojų įmetė. Bernelis meta tinklą į Dunojų, vilioja mergelę. Kančiukėlis prikels rytelį, nendružėlė mokys darbelių. Kančiukėlis ir nendrelė ne mergelei. Kančiukėlis žirgeliui bausti, nendrelė berneliui pasiremti.
[Ant mano tėvo didžio dvarelio žaliavo jevarėlis]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 62-31 Daina V 1432 [Ant maružių krantužio]
Ant marių krantelio, ant Dunojėlio seselė uliavojo. Ištiko šiaurus vėjas, nupūtė į marias vainikėlį. Ant marių krantelio, ant Dunojėlio brolelis uliavojo. Ištiko šiaurus vėjas, nupūtė į marias pentinėlius. – Gaigaluži, išnešk vainikėlį, pentinėlius. Gaigalužis išneštų, bet stovi du šaudikėliai.
[Ant maružių krantužio]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 63-32 Daina D1430 [Ant Nemuno krantelio dvi ulbeli ulbėjo]
Ant Nemuno kranto ne ulbelės ulbėjo, dvi seselės kalbėjo. Eis seselės į žmonių marteles. Ten jos tankiai verks, retai dainuos, stakleles taisydamos, drobeles rėdydamos. Eis broleliai į žmonių žentelius. Ten jie tankiai verks, retai dainuos, jautelius jungdami, žagreles taisydami.
[Ant Nemuno krantelio dvi ulbeli ulbėjo]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 64-33 Daina K 193 [Ant Nemuno krantelio trys broliai stovėjo]
Ant Nemuno kranto trys broliai stovėjo, motinėlę keikė. Velyt motinėlė būtų juos pagimdžiusi sieru akmenėliu. Tada būtų broleliai matę, kaip kareiviai eina, armotėles veža, karabinus neša. Broleliams lengva žiūrėti, o kareiviams sunku tarnauti.
[Ant Nemuno krantelio trys broliai stovėjo]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 66-34 Daina V 2138 [Ant Nemuno krantelio, ant gilaus Dunojėlio]
Ant Nemuno krantelio, ant Dunojėlio gailiai verkė mergelė. Žmonių mergelės šoka, alutį geria, jos vainikuotos. O ji už skuomos sėdi, midutį geria, jau nuometuota.
[Ant Nemuno krantelio, ant gilaus Dunojėlio]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 68-36 Daina Š 766 [Ant Nemuno krantužio, ant gilaus Dunojužio]
Rūpinasi motinėlė kuo rėdys dukrelę. Ar rėdys dukrelę margais kartūnėliais, žaliais šilkeliais, ar drobelėm? Kur išleis motinėlė dukrelę: ar į dvarelį, ar į kaimelį, ar į kalnelį? Rėdys motinėlė dukrelę plona drobele, išleisk į aukštąjį kalnelį. Broleliai lankys kapelį, kels seselę.
[Ant Nemuno krantužio, ant gilaus Dunojužio]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 71-38 Daina K 473 [Ant tėvelio didžio dvaro žalias beržynėlis]
Vidurij naktelės suvystė našlė sūnelį. Ateis pavasaris, reiks sūneliui į vainelę joti. Verkia motinėlė sūnelį į vainelę išleisdama. Neverkit, giminėlės, kaimynėliai, drauskit motinėlę.
[Ant tėvelio didžio dvaro žalias beržynėlis]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 75-40 Daina V 20 [Ant tėvelio didžio dvaro žydi alyvėlė]
Tėvelio dvarelyje uliavojo dukrelė. Atjojo trys jaunikaičiai. – Atsitrauki, bernužėli, pragaišinai vainikėlį. Bernelis dovanoja žirgą už vainiką, šimtą – ant muilelio. Mergelė pas motinėlę kaip rožė žydėjo, pas bernelį kaip rūta pavyto.
[Ant tėvelio didžio dvaro žydi alyvėlė]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 76-41 Daina V 108 [Ant tėvelio dvaro trys rūtų darželiai]
Tėvelio dvare trys rūtų darželiai. Viename darželyje augo bijūnėlis. Bernelis balnojo žirgelį, jojo pas megelę. Priėmė uošvelė bernelį, nepriėmė jo žirgelio. – Lik sveika uošvele, kad neturi stonių dėl mano žirgelio! Kai išjojo bernelis, gailiai verkė mergelė.
[Ant tėvelio dvaro trys rūtų darželiai]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 78-42 Daina K 133 [Ant tėvelio dvaružėlio balno brolis žirgužėlį]
Bernelis balnojo žirgelį, pas mergelę jojo. Mergelė nori kartu joti. – Klok, mergele, patalėlį, dėk po galvele rūtų vainikėlį. Verkia mergelė, geriau būčiau negimusi, tokį vargą pažinusi.
[Ant tėvelio dvaružėlio balno brolis žirgužėlį]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 81-44 Daina V 2795 [Ant tėvo dvaro berželiai]
Motinėlė išleido dukrelę už jūrių marių. Išgirdo močiutė, kad dukrelė serga. Siuntė motinėlė sūnelius seselės atlankyti. Išgirdo broleliai bitelę dūzgiant. Ne bitelė dūzgė, seselę lydėjo. Pamatė broleliai seselę grabelyj inguldytą, rūtom apkaišytą, drobelėm užtaisytą. Seselė dėkoja broleliams, kad ją atlankė.
[Ant tėvo dvaro berželiai]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 83-45 Baladė „Ulijona” [Ant to kalno, ant aukštojo]
Julijona linus rovė ir atjojo jenerolas. Ženykimės, Julijona. Julijonai brolis nevelijo. Jenerolas pamokino, kaip brolelį nužudyti. Julijona davė broliui vyno gerti ir brolelį nudaigojo. – Jenerolai, ženykimės mudu jauni. – Tu nužudei brolį, nužudysi ir mane.
[Ant to kalno, ant aukštojo]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 85-46 Daina V 934 [Ar aš tau, sese, nesakiau]
Sesele, šluok dvarelį subatoj, atjos sveteliai nedėlioj. Svetelių žirgeliai išmynė seselės žalią rūtelę. Skundžiasi seselė močiutei. Ne kieno kito sveteliai, tik seselės piršleliai.
[Ar aš tau, sese, nesakiau]. Redaguota versija

BsTB 9 86-47 Daina V 26 [Ar seniai gieda raibi gaideliai]
Siuntė motinėlė dukrelę į Dunojų vandenėlio. Dukrelė pamatė juodą laivelį. Tame laivelyje sėdi bernelis. Bernelis kviečia mergelę plaukti į jo kraštą. Mergelė nesėdo į laivelį. Bernelio krašte kalneliai rūpestėlių, vuogelės – ašarėlės.
[Ar seniai gieda raibi gaideliai]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 88-48 Daina V 493 [Ar vėjas pūtė, ar sodai ūžė]
Rūpi mergelei, kur auga jos bernelis. Ar Vilniaus mieste, ar Varšavėlėje? Bernelis auga kitam kaimelyje pas tėvužėlį. Rūpi berneliui, kur auga jo mergelė. Ar Vilniaus mieste, ar Varšavėlėje? Mergelė auga kitam kaimelyje pas motužėlę.
[Ar vėjas pūtė, ar sodai ūžė]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 89-49 Daina V 2138 [Ar už jūružių, ar už maružių]
Verkia mergelė, ką veiks jaunimėlyje. Žmonių mergelės šoka, dainuoja, o ji gailiai verkia. Žmonių mergelės vynutį geria, o ji – kartų alutį. Žmonių mergelių darželis sėtas, o jos – kromelyje pirktas.
[Ar už jūružių, ar už maružių]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 90-50 Daina D 595 [Aržuolas su liepele]
Aržuolas su liepele šalia kelio stovėjo. Abudu šakelėm susirėmę, lapeliais susiklėstę. Bernelis su mergele už stalelio sėdėjo. Abudu peteliais susirėmę, rankelėmis susiėmę.
[Aržuolas su liepele]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 91-51 Daina D 595 [Aržuolas su liepele]
Aržuolas su liepele šalia kelio stovėjo. Abudu šakelėm susirėmę, lapeliais susiklėstę. Bernelis su mergele už stalo sėdėjo. Abudu peteliais susirėmę, rankelėmis susiėmę.
[Aržuolas su liepele]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 94-55 Daina [Aš nueičiau ing jaunimą]
Aš nueičiau į jaunimą, bet nekibina jaunikiai. Prisikisčiau marginę – kas tik kibin, vis mane. Mano vyras jau sušniuro, parėjo viens namo. Parėjau naktį, pradėjau gaidį plakti, kad negiedotų, nebudintų mano vargų: anksti kelti, svečių laukti, sūriai raukti, skiedros nešti, paukščiai pešti.
[Aš nueičiau ing jaunimą]. Redaguota versija

BsTB 9 94-54 Daina V 2840 [Aš mergelę auginau]
Bernelis mergelę augino. Neduok, mergele, kitam žodelio, būsi mano. Atvažiavo sveteliai, perkalbėjo močiutę. Močiutė dukrelę pažadėjo. Gailiai verkė mergelė nuo močiutės eidama.
[Aš mergelę auginau]. Redaguota versija

BsTB 9 80-43 Daina K 41 [Ant tėvo dvaro kryžiavos stonelės]
Ant tėvo dvaro stonelės. Tose stonelėse žirgeliai, ant jų balneliai. Augino tėvelis vienturtį sūnelį. Tėveli, šerk žirgelį, pirk balnelį, šveisk kardelį, sūnelis jos į vainelę. Dėkojo sūnelis tėveliams, kad gražiai užaugino karaliaus žalnierėliu.
[Ant tėvo dvaro kryžiavos stonelės]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 95-56 Didaktinė daina [Aš nueičiau in seklyčią]
Aš nueičiau į seklyčią, pažiūrėčiau zerkolėlin. Nėra veide skaistumėlio, ant galvelės vainikėlio. Laputės oloj įlįsčiau ir gulėčiau, ir sarmatos neturėčiau.
[Aš nueičiau in seklyčią]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 97-58 Daina D 1572 [Aš pamačiau bernelį]
Pamačiau bernelį pypkę rūkantį, arielkėlę geriantį. Budavočiau laivelį, kad tenai priplaukčiau. Jam pypkutę ištraukčiau, arielkėlę išliečiau.
[Aš pamačiau bernelį]. Tekstas, redaguotas 1998

BsTB 9 98-59 Daina V 636 C [Aš paprašyčiau žvaigždelių]
Nujojo bernelis pas mergelę. Ko atjojai, berneli, tu nemylimas? Gyreisi, kad ūkininkas, bet tu slūžauninkas. Eis mergelė ant tilto, kur kareiviai eina. Trečiajam pulkelyje mergelės bernelis.
[Aš paprašyčiau žvaigždelių]. Redaguota versija

BsTB 9 99-60 Daina V 47 [Aš pasėjau rūtelę]
Mergelė prašė bernelio rudenėlį atjoti: kada rugeliai želmenyje, rūtelė garbinyje. Rūtelė nedygo, rugeliai nežėlė, jau atjojo bernelis. Ar, berneli, žirgelį mėginai, ar sukneles vėdinai, ar mergele gėrėjaisi?
[Aš pasėjau rūtelę]. 1998 metų teksto redakcija

BsTB 9 100-61 Daina Š 558 B + Š 127 [Aš, pas močiutę gerai būdama]
Įpuolė mergelė į vargelį, į gailias ašarėles. Per gailias ašarėles dukrelė neranda vieškelėlio pas motinėlę. Motinėlė bara dukrelę: po liepele stovėjai, su berneliu kalbėjai. Mestų dukrelė turtužius, puikius rūbužius, perniek visos kalbužės, kad yra širdyje bernužis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 101-62 Daina V 698 + Š 414 [Aš pas savo tėtužėlį]
Pas savo tėvužėlį mergelė valią turėjo: obelėles sodino, obuolėlius nokino. Mergelė davė dvylika obuolėlių kunigui, kunigas mergelei – bernelį mylimą. Prijojo pilnas dvaras kazokų ir paėmė vyrą. Negaila, kad jį paėmė, gaila, kad nedrūčiai surišo.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 102-63 Daina V 2031 [Aš per naktelę nemigau]
Mergelė per naktelę nemigo, vis vainikėlį saugojo. Saulutei tekant pabudo, vainikėlio nerado. Mergelė nusiprausė burnelę pas anytėlę klėtelėj, prie bernužėlio lovelės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 103-64 Daina V 2134 [Aš po sodelį vaikščiojau]
Bernelis po sodelį vaikščiojo, juodos uogelės ieškojo. Jis po atlaidėlius vaikščiojo, mergelės ieškojo. Rado mergelę su mošytėlėm stovinčią, su dieverėliais kalbančią. – Dieverėliai, nepramanykit mergelės vardelio, nes aš ne jūsų martelė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 103-65 Daina V 2134 [Aš po sodelį vaikščiojau]
Bernelis po sodelį vaikščiojo, saldžios uogelės ieškojo. Jis po miestelį vaikščiojo, mergelės ieškojo. Rado mergelę šimte mošelių stovinčią, su dieverėliais kalbančią. – Dieverėliai, nepramanykit mergelės vardelio, aš dar ne jūsų martelė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 104-66 Daina M 152 [Aš prašiau Dievo per visą dieną]
Bernelis išprašė Pono Dievulio ūkanotos naktelės nujoti pas mergelę. Berneli, ar nematė tėvelis tavęs atjojant? Matyt nematė, suprast suprato. Sūneli, ar graži mergelė? Žiūrėti graži, kalbėti meili, tai man patiko.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 105-67 Daina D 1482 [Aš šėriau, aš šėriau sau bėrą žirgelį]
Bernelis šėrė žirgelį, pirko balnelį. Jis jojo per girelę, nešė ant pečių šaudyklėlę. Jis nušovė zuikelį ir nunešė į Vilniaus miestelį. Bajoro sūnelis derėjo, šimtą dorelaičių užmokėjo. Bernelis pirko mergelei vystelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 107-68 Daina V 2857 [Aš vargau metus, o ir antrus]
Bernelis vargo mergelę pasidabojo. Išleido močiutė dukrelę labai toli. Mergelė ilgus metus be močiutės. Pasiverstų dukrelė gegute, nulėktų pas močiutę, įsitūptų į vyšnelę, kukuotų kaip gegutė. Išgirdo močiutė, kėlė sūnelius, kad jie imtų šaudyklėlius ir nušautų gegutę. Nešaukit, brolužėliai, gegutės, tai ne gegutė, tai jūsų sesutė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 109-70 Daina V 2101 [Atjojo bernužėlis per laukelį]
Bernelis pririšo žirgelį prie darželio. Išviliojo sesutę jauniausią, nuėmė vainikėlį ir uždėjo nuometėlį. Sunkus nuometėlis, lengvas vainikėlis. Kad mergelė būtų žinojus tą sunkumėlį, būtų įmetus nuometėlį į Dunojėlį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 109-71 Daina V 106 [Atjo bernelis, atjo jaunasis]
Atjojo bernelis, šovė į mūrelį. Išgirdo tėvelis, tik neišgirdo mergelė. Ženteli, leisk žirgelį į stonelę, pats eik pas mergelę. Bernelis šalia sėdo, mergelė verkė. Mergele, ar verksi, ar neverksi, būsi mano. Berneli, ar sėsi, ar nesėsi, tavo nebūsiu.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 8 110-72 Vaišių daina [Ačiū tam ponui ir tam gaspadoriui]
Ačiū ponui gaspadoriui, kuris davė man arielkėlės. Kaip antelė parsvyruosiu, kaip pelėda kampe tūpsiu.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 111-73b Daina V 2041 [Atsikėliau anksti rytą, seredos rytelį]
Atsikėlė mergelė seredos rytelį, nėra ant galvos vainikėlio. Motinėlė suskins, mergelė nupins rūtų vainikėlį. Yra darže lelijėlė, megelkėlė, nėra mergelės jaunų dienelių ir darže rūtelių.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 114-75 Daina V 2857 [Augin augino močiutė dukrelę]
Toli nuleido močiutė dukrelę. Dar nepabuvus nė trijų nedėlių mergelė prašo bernelio pas motinėlę. Neleido bernelis močiutės lankyti. Mergelė antele, gegute pasivers. Lėks pas močiutę, kukuos vyšnių sodelyje, verks, uogeles valgys. Motinėlė kelė sūnelius. Jie nepažino seselės, mėtė laidė obuolėlius. Močiutė, kad žinotų, kad čia jos dukrelė, kviestų dukrelę sugrįžti: po dvarą pavaikščioti, į naują klėtelę, už balto stalelio pasėdėti, gerti žalio vynelio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 117-76 Daina V 2795 [Auginau dukrelę ne sau, ne sau]
Auginau dukrelę ne sau, pasėjau rūtelę ne jai. Išleidau dukrelę į marteles, įdaviau rūtelę į rankeles. Liūdna dukrelė martelėse, vysta rūtelė rakelėse. Eisiu dukrelės lankyti, rūtelės laistyti. Auginau sūnelį ne sau, šėriau žirgelį ne jam. Išleidau sūnelį į žentelius, įdaviau žirgelį į raitelius. Liūdnas sūnelis ženteliuose, vikrus žirgelis raiteliuose. Eisiu sūnelio lankyti, žirgelio girdyti.
Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 9 119-77 Didaktinė daina 235 [Augino močiutė sau vieną dukrelę]
Močiutė dukrelę minyškom žadėjo. Neužaugo dukrelė ir prilipo kavalierius prie jos šalelės. Kavalierius mergelę prie savęs viliojo. Pats į peklą brenda ir mergelę paskui veda. Jis nuėmė mergelei vainikėlį kaip ryto raselę ir uždėjo nuometėlį kaip tamsią naktelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 120-78 Didaktinė daina 235 [Augino močiutė sau vieną dukrelę]
Močiutė dukrelę minyškom pažadėjo. Neužaugo dukrelė puse ūgelio, paviliojo ją bernužėlis. Galvojo mergelė, kad gera mergelėms ženotame stone: kasdien karšta meilė, sutikimas, gražus gyvenimas. Kai ištekėjo, sužinojo, koks yra gyvenimas ženotame stone: kasdien tik muštynės, peštynės, rūstus gyvenimas.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 121-79 Daina V 2833 [Augino močiutė tris jaunas dukreles]
Augino močiutė tris dukreles. Vieną davė vaitui, anrą – artojėliui, trečią – akmono vaikui. Geras vyras akmonas, dar geresnis vaitas, bet artojėlis – geriausias. Vaitelis skripkavo, akmonas šoko. Užsirūstino akmonas, nuėjo pas poną, kur gavo provą. Ko tas vertas vaitpalaikis, kad akmono neklauso. Verkia lenkų panos, jau žirgai pabalnoti į Prancūziją joti. Berneliai perkeliaus Prancūziją, Maskoliją, prūsus iškapos, Lietuvoj sustos.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 123-80 Daina D 679 [Augin močiutė vieną dukrelę]
Augino močiutė dukrelę. Kas dieną balta, vainikuota, galvelė sušukuota. Dukrelė linelius rovė, rankas mazgojo, nuskandino žiedelį. Pasamdytų dukrelė šiaurų vėjelį, kad išliūliuotų žiedelį. Vėjas klausė, kieno pirktas žiedelis? Jei žiedelis brolelių pirktas – išpūs, jei bernelio – gramzdins.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 126-82 Daina K 625 [Augin tėvas du sūneliu]
Augino tėvas du sūnelius. Džiaugėsi, kad sūneliai bus artojėliai, šienpjovėliai. Sūneliai bus kareivėliai, dragūnėliai. Duos karalius sūneliams žirgą, balną, kepuraitę, kaškietaitę, mandieraitę, muškietaitę, čebataičius, pentinaičius, šviesų kardą, kivierėlį. Susitiko sūneliai su maskoliais. Krito vyrai, lėkė kulkos.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 131-85 Daina V 741 [Augo dukrelė, dukrelė vienturtėlė]
Augo dukrelė, kaip darželyje rūtelė, sodelyje lelijėlė. Eik, dukrele, į rūtų darželį, skink rūtelę, pink vainikėlį. Šiandien neisi, rytoj užtūps gegutė ant darželio. Močiute, palėkdinsiu gegutę į šešurėlio dvarą. Šešurėlio dvare dukrelė ras anytą nepermanytą, dieverėlius ne brolelius, mošeles ne seseles. Ieškos dukrelė kelio pas motinėlę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 132-86 Daina V 741 [Augo dukrelė pas motinėlę]
Augo dukrelė pas motinėlę. Toli išleido dukrelę vienturtėlę. Kaip parviliosi, berneli, dukrelę? Bernelis mergelę parvilios aukso žiedeliais, meiliais žodeliais. Klausė motinėlė, broleliai, seselės, bernelis ar ilgai mergelė graži, skaisti bus. Mergelė graži, skaisti bus, kol bus su motinėle, broleliais, seselėm. Kai pateks anytėlei, nublies veideliai, surūdys žiedeliai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 135-88 Daina Š 801 [Augo girioj sedulėlė]
Verkia siratėlė, kad neturi motinėlės. Guli močiutė ant lentelės, dega žvakelės prie galvelės. Motinėle, geriau būtum neauginus, į Dunojų nuskandinus. Lydekėlė būtų motinėlė, karosėlis – tėvužėlis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 136-89 Baladė [Augo kieme mergužė]
Augo kieme mergelė, kurią ponas pamėgo. Kaip tik į šliūbą mergelę pristatė, poną į karą pakvietė. Per bažnyčią eidami, abu gailiai verkė. Ponas ramino mergelę, jis rašys gromatėlę, prašys atrašėlio ar mergelė neserga. Mergelė po pakajus vaikščioja, su svečiais uliavoja.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 137-90 Daina V 48 [Augo putinas vidurij girios]
Augo putinas vidury girios, o šermukšnis pagiružy. Putinas klausė šermukšnėlio, kada mudu užaugsime? Rudenį užaugs, šakeles suleis, lapelius suklės, žiedais žydės, uogas nokins. Augo bernelis šalia kaimo, o mergelė vidury kaimelio. Bernelis klausė mergelės, kada jie užaugs? Rudenį užaugs, rankeles sudės, aukso žiedus mainys, meilų žodelį kalbės, vaikelius augins.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 138-91 Daina V 48 [Augo putinas viduj girios]
Augo putinas vidury girios, o šermukšnis pagiružy. Putinas klausė šermukšnėlio, kada mudu užaugsim, stuomužin sustosim, šakeles auginsim, lapelius suklėsim, žiedais žydėsim? Augo bernelis šalia kaimo, o mergelė pakaimely. Bernelis klausė mergelės, kada mudu užaugsim, rankeles sudėsim, žiedelius mainysim, meilų žodelį kalbėsim?
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 139-92 Daina V 277 [Augo sūnelis pas tėtužėlį]
Augo sūnelis pas tėvelį, o dukrelė pas motinėlę. Bernelis pasidabojo mergelę. Mergelė, kad berneliui netektų, pasiverstų gegute, kukuotų vyšnių sodelyje. Ji pasiverstų rūtele, žaliuotų darželyje, pasiverstų aukso žiedeliu, užsirakintų skrynelėje. Mergelė pasiverstų lydekėle, nardytų po vandenėlį. Bernelis pasiverstų sakalėliu, bijūnėliu, aukso rakteliu, pasamdytų žūklierėlius tinkleliams numegzti. Jis nori sugauti žuvelę, savo mergelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 140-93 Daina K 501 [Aug sūnaitis vienturtaitis]
Auga sūnaitis, jis vaikščioja kaip ponaitis. Laimina jį tėvelis, motinėlė į karą išjojant. Sesė siuva marškinėlius, antroji – mandierėlę. Nėra tiek dygsnelių, kiek ašarėlių. Kai brolelis jojo per dvarelį, laužė berželio rykštelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 142-95 Daina K 182 [Aušta aušrelė, teka saulelė]
Močiutė budina sūnelius į karužę joti. Sūnelis dūmoja, kur nakvos šią naktelę: ar ant žirgelio, ar ant balnelio, ar po liepele. Sūnelis nakvos po žalia liepele. Pušies šakelės, tai žirgeliui abrakėlis, šviesus kardelis sūneliui žiburėlis, kepurėlė – ziegorėlis, liepos lentelė – mergužėlė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 143-96 Daina V 928 [Aušt aušrelė, tek saulelė]
Atjoja bernužėliai pas mergelę. Skurdu vaikinukam žirgeliuos sėdėti. Jie šąla kojeles, rankeles, nušalo rūtų kvietka už kepurėlės, apšarmojo skuska rankelėje. Kelkitės, tėvužėliai, žadėkit, dukrelę. Ne tokiems girtuoklėliams, palaidūnams dukrelę žadėsim. Paleiskit margus kurtus tegul žentus loja.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 147-98 Baladė K 287 [Balnojo brolelis ant dvaro žirgelį]
Brolelis balnojo žirgelį, šveitė kardelį joti į didę vainelę. Septinti meteliai svetimoj šalelėj, liūdnas jo žirgelis. Rašė brolelis gromatėlę seselei, klausė ar neištekėjo jo mergelė. Šį rudenėlį ištekėjo mergelė. Kad būtų bernelis žinojęs, į vainą būtų nejojęs negu savo mergelę kitam užauginęs.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 148-99 Daina K 381 [Bėkie, mano žirgeli]
Bėki, žirgeli, pakol pribėgsi lygią lankelę, strovią upelę, aukštą kalnelį, po kalneliu miestelį. Vienoje pusėje – ulonai, kitoje – kazokai, vidur margo miestelio – grenadieriai. Kazokėlius brolelis iškirs, ulonus – išmuš, prie grenadierių pats pristos.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 152-101 Daina D 1216 [Bernužėli mano, baltas dobilėli]
Kaip bernelis ginė jaučius ir mergelę vadino. Ugnelė kūrenasi, vainikėliai dega, mergelė gailiai verkia. Bernelis nueis į jomarkėlį, pirks vainikėlį. Mergelė nenori pirkto, kromelyje rinkto. Bernelis prašo marškinėlių, kuriuos mergelė žadėjo. Marškinėliai jau pasiūti, iškočėti, dar nevilkėti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 153-102 Daina K 141 [Berželi žalias, berželi gražus]
Berželis nori žalias būti, o ne pakirstas sudžiūti. Brolelis nori į karą joti, o ne jaunas apsivesti. Bernelis prašo tėvelio nupirkti jam tris varines dūdeles. Pirma dūdele jis uždūduos iš dvarelio jodamas, tėvelius linksmindamas, antra – per kaimelį jodamas, mergeles virkdindamas, trečia – į karužę nujojęs, į eilužę sustojęs.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 154-103 Daina V 108 [Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus]
Mergelė bijūnėlio rasa burnelę prausė, rankeles mazgojo, kad būtų tokia graži kaip pas motinėlę. Balnojo brolis žirgą, pas mergelę jojo. Berneliui bejojant išdygo, palinko žalia rūta. Neprijojus kaimelio sulojo kurteliai, užgiedojo gaideliai. Uošvelė, svainelė, mergelė kviečia žentelį į seklyčią. Uošvelis atidarė klėtelę, svainužė pastatė kreselę, mergelė užgėrė žaliu vyneliu. Bernelis su svainute šoko, du šimtus davė, su mergele šoko, tris šimtus davė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 160-106 Literatūrinė daina L [Buvo pana, vardu Doružėlė]
Lietuvos mergelė Doružėlė neklausė tėvelių, verkiančių brolelių. Ji išjojo vajavoti, savo kraują pralieti už tėviškę Lietuvą. Pirmoje vainoje žėdnas už tėviškę galvą dėjo. Antroje vainoje daug kraujo išrožijo, Duružėlės vardas gandus tapo. Trečioje vainoje, vadinamoje rytsaulė, Doružėlė anksti kėlė, Dievą meldė, kad Dievas išvaduotų, niekas nežūtų. Tik vaina užstojo, muštie pradėjo, žemę kraujas rėdė. Pirma Dorotėlė krito. Kur puolė Doružėlė, ten žolelė nežėlė. Kur kavoti Doružėlę? Doružėlę kavojo ant Vilniaus kalnelio, po liepele.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 163-107 Daina V 905 [Čia nėra vyšnių sodo]
Čia nėra vyšnių sodo, nėra kur sakalui tūpti. Čia nėra klėties, nėra kur berneliui eiti, pulkeliui stoti. Čia nėra žalio vyno, nėra kuo sveteliai užgerti. Yra vyšnių sodas, klėtis, žalio vyno.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 167-109 Daina M 1066 [Čiulba ulba paukšteliai]
Vyšnių sodelyje vaikščiojo mergelė. Klausčiau mergelės, į katrą šalį bernelis išjojo. Ar jis jojo keleliu, ar kadagių girele, ar variniu tilteliu? Bernelis jojo variniu tilteliu. Tiltelis įlinko, bernelis ir žirgelis nuskendo. Dar bus bernelių, žirgelių, nebus pirmųjų dienelių.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 169-111 Daina V 2121 [Da mėnulis nenusileido]
Piršliai vedžiai sesutę išvežė. Broleliai vysis seselę viešaisiais keleliais. Kur seselės nuvažiuota – rūtelės barstytos, žirgeliai girdyti, ganyti. Po liepele ugnelė kūrinta, jaunimėlio šokta, martelė rėdyta, kasnykai sagstyta, spilkelės smaigyta, vainikas guldyta. Prijojo broleliai totorių dvarelį ir sutiko švogerėlį totorėlį. Broleliai negers su švogerėliu žalio vynelio, vadins seselę namo. Negrįš seselė pas močiutę: vakar buvo močiutės dukrelė, šiandien – totorienė, totorių martelė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 172-113 Daina D 1452 [Didi dyvai ir stebuklai rados]
Vasarviduj ežeras užšalo. Kur girdyti bėrą žirgą, mirkyti rūtų vainikėlį? Užeis saulelė, ištirpins ežero ledelį. Bernelis neprastas tėvo sūnelis, neprastą mergelę ves. Bernelis žirgelį pirks Palangos miestelyje, mergelę parves iš bajorų.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 173-114 Daina D 1518 [Dievas duotų giedrią dieną]
Mergelė rūtas sėjo ir atjojo trys berneliai. Vienas dovanojo aukso žiedelį, antras – sėrų kasnyką, trečias – rūtų vainikėlį. Pirmas bernelis išjojo ganyti žirgelio, antrasis išėjo žvejoti, trečiasis – medžioti. Atjojo bernelis, perkalbėjo mergelę. Tai jis gavo valnystę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 175-115 Daina D 510 [Du balandžiu klane gėrė]
Du balandžiai gerdami sudūmojo: ar gerti, ar negerti, ar sparneliais paplasnoti? Nulėkė į girelę, nutūpė į pušelę. Pušies šaka linkterėjo, giria pokšterėjo. Du broleliai sudūmojo: ar joti, ar nejoti, ar žirgelį nubalnoti? Nujojo pas mergelę, atsigulė į svirnelį. Dvi seselės sudūmojo: ar siūti, ar nesiūti, ar nesiūtus dovanoti? Tris kampus šilkais siuvo, į ketvirtą – savo vardą.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 176-116 Daina D 510 + K 154 [Du karveliu klane gėrė]
Du karveliai sudūmojo, kur nakvos naktelę. Vienas nakvos sode pas lakštutę, antras – girioje pas gegutę. Bepigu nakvoti pas lakštutę, liepos šakos, lapeliai tankūs. Sunku nakvoti pas gegutę, aržuolo šakos, lapeliai reti. Du broleliai sudūmojo, kur nakvos naktelę. Vienas nakvos kaime pas mergelę, antras – pas našlelę. Bepigu nakvoti pas mergelę, tėvelio, mergelės meilūs žodeliai. Vargas nakvoti pas našlelę, našlelės, jos vaikelių rūstūs žodeliai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 178-118 Daina M 1057 [Ėjo sesės į Dunojų]
Ėjo sesės į Dunojų burnelės prausti, rankelių mazgoti. Atjojo trys berneliai žirgų girdyti, pentinėlių šveisti. Pakilo šiaurus vėjas, nupūtė seselės vainikėlį į Dunojėlį. Skęsta bernelis dėl vainikėlio. Seselės, kai eisit į darželį, bernelį minavokit, garbavokit, gailiai verkit, rankeles laužykit.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 181-120 Daina Vk 305 [Ėjo tėvas į girią]
Ėjo tėvas, motina ir visi vaikai į girią. Jie ieškojo, gaudė ir pagavo pelėdą. Tėvas, motina ir visi vaikai, pagavę pelėdą, ją pjovė, pešė, kepė ir suvalgė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 182-121 Daina V 199 B + V 1065 [Gale tėvo lauko]
Pasidūmok, mergužėlė, už bernelio eidama. Bernelis ne girtuoklėlis, ne laidokėlis, tik tėvo sūnelis, lauko artojėlis. Eis bernelis ir mergelė į tą šalį, kur lineliai dera, padarys marškinėlius vieno lino žiedo. Mergelė gailiai verkė. Ji nemoka austi, plonai verpti, siūti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 185-124 Daina [Ganiau aveles pas poną]
Vilkas aveles išvaikė, jų vilnas išdraikė. Avelės vilką ponui apskundė. Liepė ponas vilką pašaukti, su avimis provą padaryti. Vilkas ponui aviną nešė, bet ponas nedovanojo. Ponas liepė piemenims vilką patiesti, skūrą lazdomis išpilti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 189-129 Daina M 63 A [Gerkim, broliai, uliavokim]
Broleliai priplaukė aukštą kalną, ant to kalno žalią liepą. Po ta liepa šaltinaičiai, ten trys mergelės žlugtą skalbė. Berneliai ketina mergelėms vainikėlius atsagyti, aukso žiedelius numaustyti, kasnykėlius nukabinti. Iš vainikėlio bus žirgeliui abrakėlio, iš žiedelio – patkavėlių, iš kasnykų – kamanėlės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 189-130 Daina V 537 [Gerkim, broliai, vis aplinkui]
Reiks broleliui žirgelis balnoti. Kur jos, kur nakvos brolelis? Brolelis jos ir nakvos pas mergelę. Kloja mergelė pūkų patalėlį, deda po galvele pūkų pagalvėlę. Margi patalėliai, minkštos pagalvėlės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 190-131 Daina Vš [Gerkit visi, vyrai]
Gerkit vyrai, dabar laikas. Ateis liga, skaudės galvą pagiriom. Vyrai eis grybų rauti. Kol grybus rinks – išsipagirios.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 191-132 Daina D 146 [Gieda gaideliai, giedos ir antri]
Bernelis neišpjovė pradalgėlio, neišpustė dalgelio ir pamatė mergelę vieškelėliu ateinančią. Bernelis kviečia mergelę, nori su ja žodelį kalbėti. Motinėlė bars mergelę, kad ilgai neparėjo. Sakyk, mergele, kad ne su berneliu kalbėjai, o atlėkė gulbių pulkelis, sudrumstė vandenėlį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 192-133 Daina D 146 [Gieda gaidužėliai, giedos ir antri]
Bernelis neišpjovė pradalgėlio, nepapustė dalgelio ir pamatė mergelę vieškelėliu ateinančią. Bernelis kviečia mergelę, nori su ja žodelį kalbėti. Motinėlė bars mergelę, kad ilgai neparėjo. Sakyk, mergele, kad ne su berneliu kalbėjai, o atlėkė gulbių pulkelis, sudrumstė vandenėlį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 193-134 Daina K 623 A [Gieda gaideliai, riliuoja]
Brolelis žirgelį balnojo, kamanojo, su žirgeliu kalbėjo. Seselė brolelį į karą lydėjo, vario vartelius kėlė. Bernelio mergelė klėtelėje skryneles vožė, drobeles rėžė. Bernelis nevilkės mergelės marškinėlių. Duos karalius rūbelius, kardelį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 194-135 Daina V 1400 [Gieda volungėlė vyšnelių sodelij]
Gieda volungėlė sodelyje, verkia mergelė darželyje. Nėra laiko mergelei uliavoti, reiks už vyro eiti. Reiks mergelei prisiegavoti, tėvui močiutei galvelę palenkti, broliams seselėms sudie pasakyti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 194-136 Didaktinė daina [Giedojo naktij lakštingala]
Giedojo naktį lakštingala. Giedoti ji greit nustojo, o taip linksmai giedojo. Mergelės ganė jaučius, aveles ir klausė lakštingalos giesmės. Nustojus lankštingalai giedoti ir jos nuliūdo. Ko lakštingala, tokio linksmo būdo, taip greit nuliūdo? Aušros diena prašvito, vėl giedojo lakštingala. Širdis jos liūdna atsigavo. Giedosim pulke aniuolų, kur liūdnumas negali rastis. Bėkim nuo nykstančių niekystų šio svieto, juk nebus joms danguj vietos.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTb 9 196-137 Daina V 1657 [Giedrioj dienelėj paukšteliai čiulbėjo]
Leidžia močiutė dukrelę už trisdešimt mylelių. Neleisk, močiute, dukrelės taip toli. Tu neprisamdysi audėjėlių: per dieną masto neišaus, laužys nendrių skietelį, trauks šilkų nyteles, gadins vingrius raštelius. Leidžia tėvelis sūnelį už trisdešimt mylelių. Neleisk, tėveli, taip toli sūnelio. Neprisamdysi artojėlių: per dieną vagos nenuvarys, laužys žagrelę, baus jautelius.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 199-139 Daina M 138 [Joja bernužėlis pro žalią rūtų daržą]
Bernelis prašo mergelės ne dvarelį šluoti, o jo žirgelį pašerti, pagirdyti. Išpūstijo mergelė namelius su berneliais kalbėdama, sušėrė vainikėlį su abrakėliu, sugirdė jaunystėlę su vandenėliu. Augink, tėveli, sūnelį, kad iškirstų girioj medelį, statytų turmelį, ten įmestų šelmį bernelį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 200-140 Daina V 526 [Jokim, brolužiai, viešu kelužiu]
Jos broleliai viešu keleliu, nepaliks jauniausiojo brolelio. Prijojo broleliai upelę, girelę, uošvės dvarelį. Šovė brolelis į mūrelį, kad išgirstų mergelė. Mergelė klėtelėje skepetužes siūna. Siūtų mergelė ir berneliui skepetužę, bet niekins jos darbelį anytėlė, šešurėlis, dieverėliai, mošytėlės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 202-142 Daina V 945 [Jojau dieną naktužę]
Lietuvos žemelės bernelis ieško mergelės: močiutės užaugintos, darbelių išmokintos, kuri meili, aukšto protelio, didžio gražumėlio. Bernelis prašo uošvelės pažadėti, seselių išskirti jauniausią sesutę. Mergelei negaila seselių, brolelių, o gaila rūtelių, jaunųjų dienelių. Jos daugiau nežydės, ant galvelės nedrebės, aukso rasa nekvepės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 206-144 Daina V 526 [Jokim, brolužiai, viešu kelužiu]
Jos broleliai viešu keleliu, nepaliks jauniausiojo brolelio. Prijoję uošvės dvarelį, sveikins uošvelę. Močiutės dukrelė klėtelėj skepetėles siūna. Siūtų mergelė ir berneliui skepetėlę, bet niekins jos darbelį bernelio motinėlė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 208-146 Daina V 1547 [Ir sukliko antelė ant marių]
Verkė mergelė nevalioj. Ji prašo tėvelio, motinėlės, brolelio, seselės ją vaduoti. Tėvelis gaili jautelių, motinėlė – skrynelių, brolelis – žirgelio, seselė – rūtelės. Jie nevaduos seselės. Mergelę vaduos bernelis, jam negaila aukso žiedelio pražudyti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 209-147 Daina K 276 [Išėjo bernelis in vainelę]
Išėjo bernelis į vainelę, paliko našlelę siratėlę. Išėjo našlelė rugių grėbti. Pamatė kareivis našlelę ir užjojo ant dvarelio. Klausinėjo našlelės kareivėlis: ar ilgai našlauja, ar daug vaikelių siratėlių, kur guli vaikeliai. Kelia kareivėlis našlės vaikelius, parjojo tėvelis iš vainelės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 211-149 Daina V 493 [Išjojo bernelis ant didžio kelio]
Išjojo bernelis ant didžio kelio, paliko mergelę ant rūpestėlių. Bernelis parnešė mergelei navatnų sėklelių. Mergelė sėkleles petnyčioj sėjo. Subatoj sėklelės dygo, nedėlios rytelį rūtelės išgarbiniavo. Ims bernelis kardelį, iškirs rūteles iš pašaknėlių. Rūteles kirsti – tai ne bernelio darbelis. Bernelio darbelis – jauteliai, nauja žagrelė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 214-151 Daina V 2131 [Iš vakarėlio vėjeliui pučiant]
Išvežė dukrelę per žalią girelę. Kelkit, sūneliai, vykitės seselę. Seselė negrįš, ji grąžins vainikėlį. Ant kalno liepelė – seselės nakvynėlė, liepos lapeliai – pagalvėlė. Liepos šakelės – ne močiutės rankelės, lapeliai – ne močiutės žodeliai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 215-152 Daina V 494 [Jūs brolukai sakalukai]
Jos bernelis pas mergelę. Ką nuneš mergelei dovanėlių? Išsitraukė bernelis kardelį, nukirto pievoje dobilėlį. Tai mergelei dovanėlė. Prasta dovanėlė. Bernelio mažos seselės – neišaudė drobelių, nesuverpė linelių. Antrą kartą atjodamas, bernelis atneš dovanėlę rūtų vainikėlį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 217-153 Daina V 1926 [Kad aš ant laivo stovėjau]
Verkė močiutė dukrelę išleisdama. Važiavo dukrelė per močiutės laukelį, broleliai ramino. Važiavo martelė per anytėlės laukelį, dieverėliai virkdino. Anytėlė vario vartus atkėlė, rūstų žodį kalbėjo, ketino vainikėlį nuimti. Mergelė prašo anytėlės, nors šią naktelę neimti vainikėlio. Ji prašo mošytėlių nenumaustyti aukso žiedelių.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 218-154 Daina V 489 [Kad aš augau pas motinėlę]
Mergelė pas motinėle valioj augo. Kai ėjo mergelė per dvarelį, ištiko šiaurus vėjelis, nupūtė vainikėlį. Paskui mergelę ėjo trys broleliai – du mergelė pažino, tai jos broleliai, trečio nepažino, tai bernelis. Jei broleliai ras vainikėlį, mergelė vainikėlį nešios du tris metelius, jei bernelis – dvi tris nedėlias.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 219-155 Daina D 1560 [Kad aš ėjau laukelio artie]
Sumislijo bernelis eiti į karčemėlę. Nėra ten jo mergelės. Ateina mergelė darbelius apdirbus. Kad bernelis negaus mylimosios, priaugančiosios, ims žvejų mergelę. Žvejų mergelė nemoka austi, verpti, raštužių rašyti. Ji moka tik laive sėdėti, virves taisyti. Kad negaus bernelis žvejų mergelės, nešers žirgelio, pas kitą nejos.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 220-156 Daina Š 525 + V 538 [Kad aš augau pas močiutę]
Žiūri mergelė, iš kur vėjelis pučia. Iš rytų saulutė tekėjo, iš pietų svečiai atjojo. Sveteliai kaip ponaičiai, jų žirgeliai kaip bitinai. Sveteliams – alaus midaus, žirgeliams – abrakėlio, vandenėlio. Teko mergelė anytai, tai rūstūs žodeliai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 221-157 Daina V 1791 [Kad aš augau pas močiutę]
Mergelė darželyje pasėjo rūtelę, pasodino roželę. Bujojo roželė, žaliavo rūtelė. Laikas mergelei į karietėlę sėsti. Į karietėlę sėdo ir ištiko šiaurus vėjas, nupūtė vainikėlį. Močiutė, vainiką paduodama, prašė dukrelės ją aplankyti. Mergelė negrįš, močiutės nelankys.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 222-158 Daina M 845 [Kad aš augau pas tėvelį]
Nusišėrė bernelis žirgelį pas mergelę joti. Karčemėlėje rado mergelę uliojant. Mergelė nenori ženytis, prašo bernelio palaukti nors trejus metelius. Laukė bernelis, bet sutiko mergelę jau be vainikėlio, vaikelis ant rankelių. Mergelė nesiklonios močiutei, kad neaudė drobelių, neišleido į žmonių marteles.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 224-159 Daina V 639 [Kad aš augau pas tėvelį]
Rūtų darželyje pasėjo mergelė rūtelę. Atjojo bernelis, prisėdo prie mergelės šalelės. Nuvyto rūtelė, nenori mergelė bernelio. Bernelis supyko, žiedelį paritėjo, žinokis, mergele. Mergelė išsirinks sau bernelį lankelės šienpjovėlį. Plaukelių geltonų, veidelių raudonų, jo plieno dalgelis, sidabro pustyklėlis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 225-160 Daina D 1424 [Kad aš augau pas tėvelį]
Girdi bernelis mergelę klėtelėje verkiančią. Nemoka mergelė staklelių taisyti, drobelių rėdyti. Bernelis eis į girelę, išsilauš beržo rykštelę devynšakę. Jis išmokins mergelę. Girdi mergelė bernelį stonelėje verkiantį. Bernelis nemoka žagrelės taisyti, jautelių valdyti. Mergelė eis į girelę, išsilauš beržo rykštelę devynšakę. Ji išmokins bernelį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 227-161 Daina D 1424 [Kad aš augau pas tėvelį]
Girdi bernelis mergelę rūtų darželyje verkiančią. Nemoka mergelė staklelių taisyti, drobelių rėdyti. Bernelis eis į girelę, išsilauš beržo rykštelę, pačią viršūnėlę. Jis išmokins mergelę. Girdi mergelė bernelį stonelėje verkiantį. Bernelis nemoka žagrelės taisyti, jautelių valdyti. Mergelė eis į girelę, išsilauš beržo rykštelę, pačią viršūnėlę. Ji išmokins bernelį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 231-163 Daina V 1652 [Kad aš buvau mažas]
Išleido tėvelis sūnelį į žentelius. Davė sūneliui žirgą bėriausią, greičiausią. Sūnelis išjodamas išsinešė bijūnėlį. Čiulba sakalėlis vyšnių sodelyje. Ne sakalėlio balsas, tėvelis sūnelį išminties mokina. Sūneli, neduok valios švogerėliams stonelę varstyti. Išleido motinėlė dukrelę į marteles. Davė dukrelei skrynelę margiausią, pilniausią. Mergelė išeidama išsinešė lelijėlę. Kukuoja gegutė vyšnių sodelyje. Ne gegutės balsas, motinėlė dukrelę išminties mokina. Neduok, dukrele, valios mošytėlėms skrynelių vožyti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 234-164 Daina D 40 [Kad aš buvau pas tėvelį]
Išsirinko bernelis mergelę tinginėlę. Eis bernelis į girelę, išsilauš beržo rykštę devynšakę šimtalapę. Mokins mergelę anksti keltis, vėlai gultis, šeimynėlę pribudinti, verpti, austi, balinti. Samdys tris genelius, kad iškirstų tris langelius. Kad matytų mergelė piemenėlius išgenančius, artojėlius kūkaujančius, jaučius baubojančius, šienpjovėlius švytuojančius.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 235-165 Daina V 821 [Kad aš jojau per laukelį]
Bars, virkdins bernelis mergelę. Už ką barsi, berneli? Radai ne karčemėlėje geriant, jaunimėlyje šokant, radai mergelę pas močiutę staklelėse sėdint, drobeles audžiant. Reikėjo imti žiponuotas, o ne vargo mergelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 236-166 Daina Š 396 [Kad aš ėjau rūtą sėt]
Mergelė išgirdo naujieną, kad šoka jos bernelis karčemėlėje. Dešimt žvakių mergelė žibino, kol savo bernelį pažino. Bernelis gražus ir be mergelės. Bernelis išgirdo naujieną, šoka jo mergelė karčemėlėje. Dešimt žvakių bernelis žibino, kol savo mergelę pažino. Mergelė graži ir be bernelio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 238-167 Daina D 2 [Kad aš turėčiau nuo tėvelio valelę]
Kad turėtų mergelė pas tėvelį valelę, pasistatytų klėtelę, įsidėtų zerkolinius langelius. Žiūrėtų seselė ar gražiai aria broleliai pūdymėlį, ar gražiai eina jauteliai, ar švytuoja botagėlis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 238-168 Daina D 2 [Kad aš turėčiau nuo tėvo tokią valią]
Kad turėtų mergelė pas tėvelį valelę, pasistatytų klėtelę, įsidėtų zerkolinius langelius. Žiūrėtų mergelė ar gražiai aria bernelis pūdymėlį, ar gražiai eina jauteliai. Žiūrėtų mergelė ar bernelis su sermėgėle, ar su sėrų juostele, ar su kiaunine kepurėle, ar su povo plunksnele.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 239-169 Daina M 665 [Kad Dievulis duotų subatos sulauktie]
Siuntė bernelis paslelį pas mergelę. Nevelijo močiutė mergelei už bernelio eiti. Išjos bernelis į Varšavo miestelį gražių mergelių ieškoti. Su viena kalbėjo, su antra žertavojo, pas trečia nujojo. Iš visų juokėsi bernelis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 240-170 Daina M 152 [Kad nekentei, nemylėjai]
Prašė bernelis ūkanotos dienelės, migloto rytelio, kad nematytų tėvelis iš mergelės parjojant. Iš žirgelio rasoto, balnelio migloto tėvelis suprato, sūnelis mergelę lankė. Melavo sūnelis, sakydamas, kad ne mergelę, o lauke rugelius lankė. Graži mergelė, tik nežinomas jos būdelis, protelis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 242-171 Daina V 209 [Kaip aš jojau per žalią girelę]
Prijojo bernelis uošvės dvarelį, šovė į mūrelį. Mergelė guli klėtelėje, ji anksti kelia, vėlai gula, šeimynėlę budina. Kad ji taip greita, nebus mano mergelė. Jojo bernelis per beržynėlį, nušaus mergelę uogeles renkančią. Berneli, mergelę nušausi, žirgelį prapuldinsi, kelelio nerasi.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 244-172 Daina D 191 [Kalba nendrelė lygioj lankelėj]
Nendrelė kalba su dobilėliu kaip su broleliu. Lengva dobilėliui tarp žolynėlių, sunku nendrelei tarp vandenėlių, rūdymėlių. Kalba martelė su mošytėle kaip su sesele. Lengvi darbeliai, meilūs žodeliai mošytėlei pas motinėlę. Sunkūs darbeliai, rūstūs žodeliai martelei pas anytėlę. Anytėlė siunčia martelę nedėlios dienelę trijų darbelių dirbti: žlugtelio skalbti, per marias plaukti, girioje kukuoti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 249-175 Daina V 338 [Kas bernelio sumislyta]
Bernelis aukso žiedelį kala, mergelės vardelį rašo. Mergelė šito žiedelio nenešios, ji turi bagotesnio bernelio žiedelį. Žada bernelis negerti, į karčemėlę neiti. Mergelė netiki bernelio žodžiais. Jis pragers kepurėlę, sermėgėlę, čebatėlius.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 250-176 Daina D 1452 [Kas do dyvai pas mus pasidarė]
Dyvai pasidarė, vasarą ežerai užšalo. Rūpinasi broleliai, kur girdys žirgelius, kur šveis pentinėlius. Saulelė nušildys vasaros ledelį. Čia pagirdys broleliai žirgelius, nušveis pentinėlius. Eis bernelis su savo mergele šokti, mergelę ant rankelių neš, vainiką pataisys. Su kita šoko, į šalis blaškėsi, žiurkštužį sudraskė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 253-178 Daina V 2121 [Kas šian naktį per naktelę ant dvaro dundino]
Neranda motinėlė dukrelės, klėtelėje skrynelių, darželyje rūtelių. Kelia sūnelius, kad pavytų seselę. Kur seselės nuvažiuota, ten rūtelės barstytos. Dieverėlių šalia jota, ten raselė nukrėsta. Lankelėje žirgai ganyti, Dunojuje girdyti. Girelėje ugnelė kūrenta, aplink ugnelę martelė šokinta. Liepelės liemenėlyje kasnykai kabinti, viršūnėje – vainikas.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 255-179 Didaktinė daina [Kas ten geria, kas ten geria]
Tėvas pasigėręs durnavoja. Vaikai kavojasis, žmona pasitiks verkdama. Girtuoklis reikalauja kiaušinių, lašinių, dešros, mėsos. Ką žmona duos, pati trečia diena nevalgiusi. Vyras baugina, kad šonus kuls su lazda, žandą pakreips.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 256-180 Daina V 2121 [Kas ten šiąnakt per naktelę]
Piršliai, vedžiai dukrelę išvežė. Kur seselės nuvažiuota, ten rūtelės barstytos. Kur brolužėlių jota, ten raselė nukrėsta. Lankoje žirgeliai ganyti, upėje girdyti. Girioje ugnelė kūrenta, janimėlio šokta. Po liepele martelė rėdyta, kasnykai kabinti, žiedeliai maustyti. Ant dvaro vartelių abrūsai pakabinti. Kad motinėlė vakar būtų atvažiavusi, būtų dukrelę išvadavusi.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 258-181 Daina K 688 [Kas tuos kapuose yra pakavotas]
Garbingas vyras Teodoras dvidešimties metų išėjo tautos ginti. Palei Rūdos velkes su kazokais susirėmė. Iš baimės bėgti kazokai pradėjo. Jie skubėjo saviems pasakyti, kad užmuštų Medekšą ir įniko kazokai jį gaudyti. Atlėkė du kazokai, išmušė jį iš žirgo, pradėjo badyti. Gyvastį savo tautos apgynėjas už tautą atidavė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 260-182 Daina V 1483 [Kiek ant marių putų]
Kiek ant marių putų, tiek ant mergelės kalbelių. Jaunieji neatbos žmonių kalbelių. Eis į bažnyčią, klaups prie grotelių, ims šliūbą. Kunigėlis perims rankas su stulele, mainys žiedelius. Verks mergelė rūtų vainikėlio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 261-183 Daina V 1433 [Kirto rentė bernelis klevelį]
Nulėkė skiedrelė ir susirentė per marias tiltelis. Per tiltelį mergelė važiavo. Ji galvelę šukavo, bernelį peikė. Bernelis neprotingą važnyčią pasamdė, neprotingai per miestą važiavo. Jis nepravėrė karietos langelio, suplėkino kaselę, surūdino žiedelį, suvytino rūtelę. Rūtelė brangiai auginta: sėklelės iš Vilniaus, sėjėja iš Gartyno, žaliu vynu laistyta, diemedžio kuoleliai, gulbių sparneliais dangstyta.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 262-184 Daina V 877 [Ko liūdit, seselės, ko nedainuojat]
Seselės liūdnos, nedainuoja. Jų darželyje iškada. Vėjas laužė roželę, ledai kirto rūtelę. Mergelė susilaikė už roželės, rūtelės. Broleliai liūdni, nedainuoja. Jų laivelyje iškada. Vėjas sulaužė irklelius, ledai kirto laivelį. Brolelis susilaikė už irklelio, laivelio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 263-185 Daina V 2019 [Ko nuliūdai, broleli]
Ko liūdnas brolelis? Ar buvo stonelėje, ar šėrė žirgelį, ar jo pentinėliai pas žirgelį? Ko liūdna seselė? Ar ji buvo darželyje, ar skynė rūtelę, ar jos vainikėlis pas rūtelę?
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 265-186 Daina [Ko užsipuolei, tu bernužėli]
Užsipuolė bernelis mergelę siratėlę. Siratėlė vargelyje augo, po purvynėlį vaikščiojo, gailios jos ašarėlės. Reikėjo, berneli, imti bagotą mergelę, kur didelis kraitelis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 265-187 Daina V 1715 [Ko vėjas pūtė, ko giria gaudė]
Gailiai verkia močiutė vyriausią dukrelę išleisdama. Močiutei martelė aus drobeles, išrašys vingius raštelius. Martelės austu močiutė nesidžiaugs, nesigėrės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 266-188 Daina D 202 [Kūliau šiaudus be grūdų]
Padarė alutį, užgėrė mergelę. Užgerta mergelė lankelėje šienelį grėbė ir gailiai verkė. Mergelė žemelės prašė, kad kaip paėmė tėvelius, taip ir ją tepaimtų. Ji vargelyje gimusi, augusi, už vargo bernelio nutekėjusi.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 267-189 Daina [Kūliau šiaudus be grūdų]
Dariau alų avižų, šuo misą suėdė. Šunį vaikiau, varna žardį sugriovė. Žardį taisiau, pati pabėgo. Pati greita, minkė duoną pirštiniuota, kūrė pečių kailiniuota.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 271-191 Daina M 960 [Kur josi, broleli]
Nujojo bernelis pas mergelę. Mergelė serga, klėtelėje guli. Mergelė eis į kalnelį, pas tėvelį. Bernelis padarys grabelį, įstatyis zerkolo langelį, užkinkys šešis žirgelius, paguldys mergelę. Kavos mergelę bažnyčioje po vargonais. Lankys bernelis mergelę su visa giminėle.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 275-193 Daina V 973 [Labas vakars, panele panele]
Bernelis ieško žirgelio, balnelio. Jo žirgelis sulaužė darželio tvorelę, sumindžiojo žolynėlius: raudonas roželes, geltonas rūteles. Brangūs žolynėliai: du šimtai už roželę, keturi už rūtelę. Atskaitys bernelis šimtelius už žolynėlius.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 275-194 Daina D 406 [Lakštingala, graži paukštelė]
Lakštingala gieda, su savo vaikeliais kalba. Neilgai lakštingalėlė su vaikeliais bus. Ji pati lėks sakaluose, vaikeliai – ievaruose. Sūnelis su tėveliu kalba. Neilgai sūnelis su tėveliu bus, jos į vainelę. Ten su maskoliais mustravosis, su prancūzais vajavosis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 277-195 Daina G 122 [Lakštingalėle, linksma paukštele]
Kodėl negieda lakštingalėlė? Artojai gaudo lakštingalėlę, kaltina nulesus kviečių dirvelę, primynus pievos žolelę, pabaidžius jautelius. Piemenys išdraskė jos lizdelį. Lakštingalėlė ant skardžio gulė ir kėlė, karklyne lizdelį suko. Ji tik meldė Dievulio, kad nepakiltų šiaurus vėjelis, nesupurvintų plunksnelių.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 278-196 Daina [Leisk, močiute, mane ing dvarą tarnautie]
Prašo mergelė motinėlės leisti ją į dvarą tarnauti. Neišbuvo mergelė nė pusės metelių, patrotijo rūtų vainikėlį, sėrų kasnykėlį, aukso žiedelį. Mergelė vainikėlį prarado ne jomarkėlyje, ne atpuskėlyje, ne lankelėje pas jautelius. Ji vainikėlį patrotijo karčemėlėje, kur jaunimas šoko, broliai dainavo. Reikėjo mergelei neklausyti dūdelių, smuikelių ir šelberio bernelio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 280-197 Daina V 811 [Lėkė vanagėlis per ažerėlį]
Rūtų darželyje mergelė verkia. Ji neturi močiutės kraiteliui krauti, tėvelio dalelei skirti, brolelių žirgams balnoti, bernelio keliu lydėti, seselių vainkui pinti. Mergelei saulė močiutė, mėnuo tėvelis, žvaigždės seselės, sietynas brolelis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 281-198 Daina V 625 [Linksmas metelis šis rudenėlis]
Lankė bernelis mergelę kas subatėlę. Meluoja bernelis, kad tėvelis dukrelę jam pažadėjo, rūtelių darželį parandavojo, skryneles užraštavojo. Mergelės tėvelis Vilniaus miestelin sukneles perka, broleliai siuvėjus renka. Nereikia puikių suknelių, nei mandrų siuvėjų, ne puikus bernelis mergelę dabojas.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 283-199 Daina G 389 [Linksmos pavasario atėjo dienos]
Pavasaris atėjo. Paukšteliai giedoti pradėjo. Vyturys, gegutė, lakštingala gieda, tetervinas ūžauja. Pempė lankose, gandrai lizduose, kregždės pastogėse. Parlėkė iš pietžiemio blezdingos, gervės, gulbės, žąsys. Zylės, startelės cipsuoja. Vanagai sklendo, tilvikai sklyra, piepalos pypčioja, gieda kaltupis. Tutliai kruta, geniai medį kerta, kielės kivikčiuoja, žvirbliai čiulbinėja. Antys, narūnas į vandenį lenda. Griežlys parpia, špokas iš miego šoka, pelėda klykauja, šiksnosparnis sparnus judina. Mečerka slepiasi, šarka krykštauja. Karaliuks laibu balsu gieda. Rėkauja strazdas, brazdas, gieda čižikai, dagiliai, sniegenos, kikilis – prieš lietų. Vėrumė, pečlinda čirškia. Čeklelės čėksmuoja, glušokai pakšnuoja. Parpalėlis gieda, apuokas vaitoja, klykius klykčioja. Žvirbliai tunte linksminasi, katinas nori jų paragauti. Vištos vokiškai šūkauja, gaidys jas sudraudžia. Žąsys krapštinėjasi, žąsinas jas į ląstas vadina. Žuvelės vandenyje skraido, vėžys su ančia žvirgžuose lenda. Varlės savo jomarke kvarkia. Bitelės į laukus lekia. Sparvos, aklės, vapsos galvijus seka, žiogai šokinėja, vorai muses gaudo. Zuikelis greitybe savo nuo šunų pabėga. Ežys kuprą pastato, kiaunė, voverė po medžius skraido, šermonėlis pelėdas gaudo, lapė žąsų plunksnas drasko. Šunys miega kaip padvėsę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 289-200 Daina D 156 [Lygiojoj lankelėj dobilėliai]
Penki broleliai šienelį pjovė, sesutė pusrytėlį nešė. Kareivėliai atėmė seselės pusrytėlius, vainikėlį. Seselė prašo brolelių vyti kareivėlius, atimti vainikėlį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 290-201 Daina [Man karčema ne naujiena]
Kam karčema ne naujiena, šinkarkėlės prašo įpilti. Šinkorkėlė tegul ateina, pakol vyras miega. Ji privirs mėsos, vyrą užrūstytą gražiai perprašys. Atsinešk, šinkorkėle, bonkutę išsipagirioti. Kodėl negerti: trobos naujos, arkliai geri, mergos baigia verpti, ketina austi.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 291-202 Daina V 703 [Mano sūneli dobilėli]
Bernelis į ugnelę nežiūrės, paukštelių, kurtelių neklausys. Jis joja pas mergelę. Pasitinka bernelį uošvelis, uošvelė, švogerėlis, svainelė. Jie prašo bernelį nuo žirgelio nusėsti. Bernelis nuo žirgelio nesės, nepurvins kojelių. Išėjo mergelė, dabar nusės bernelis nuo žirgelio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 294-203 Daina M 796 [Mano tėvelio didis dvarelis]
Verkia mergelė vainikėlio. Jos vainikėlis tarp vartų purvynelėje. Mergelė daugiau nenešios vainikėlio. Mergelės rūtelė krome pirkta, bernelio išderėta.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 295-204 Daina V 1452 [Mano tėvo didžiam dvare]
Verkia mergelė močiutės barama. Mergelė vainikėlį berneliui pažadėjo. Bernelis vainikėlį į Dunojėlį įmetė. Du gulbinėliai ant sparnelių išnešė vainikėlį. Vainkėlis ne rūtelių , o iš patvorėlio noterėlių.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 297-205 Daina V 339 [Mano tėvo didis dvaras]
Išjojo brolelis pas mergelę dainuodamas, žirgelį mandrindamas. Parjojo brolelis verkdamas, žirgelį bardamas. Žirgelis padarė berneliui sarmatėlę: numetė ant dvarelio, išpurvino sermėgėlę, čebatėlius, juostelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 299-207 Daina V 1507 [Margi dvarai, margi dvarai]
Uliavojo mergelė po dvarelį. Jei mergelė už pirmojo bernelio netekės, geresnio neras. Šokit, mergelės, pakol vainikuotos, kai nuims vainikėlius, būsit kaip parduotos.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 300-208 Daina [Matušaite miela, mylėk mane vieną]
Mergelė prašo motušėlės, kad ją vieną mylėtų. Ji prašo pavelyti jai į jaunimą eiti, nori už kareivio, bernelio eiti. Sūrio atsilaužus, sviesto pasitepus, atsigėrus pieno, eis ant šieno gulti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 301-209 Daina M 111 [Mergele mano jaunoji]
Mergelė nakvos tėvelio klėtelėje. Bernelis prašo priimti pernakvoti. Mergelė turi dureles girgždančias, raktelius skambančius, kurtelius lojančius, tėvelius miegančius. Bernelis mokina, kad durelės negirgždėtų, rakteliai neskambėtų, kurteliai nelotų, tėveliai negirdėtų. Mergelės vainikėlis brangesnis už bernelio žirgelius, jautelius.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 302-210 Daina D 156 [Mes penki broleliai šienelį pjovėm]
Penki broleliai šienelį pjovė, sesutė pusrytėlį nešė. Kareivėliai atėmė seselės pusrytėlius, abrūsėlį. Seselė prašo brolelių vyti ir užmušti kareivėlį. Kareivėlį pakas girioje po liepele, jo kardelį įmes į rūdynėlį, pentinus – į purvynėlį, balnelį – į upę, žirgelį – į lankas.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 304-211 Daina K 320 [Mes trys seselės kaip lelijėlės]
Trys seselės brolelį į karą rengė, kardelį šveitė, vartus atkėlė, palydėjo. Brolelis iš vainelės parneš seselėms aukso žiedelį, sėrų kasnyką, rūtų vainiką. Seselės eis ant kalnelio, tvers uosio tvorelę, įsidės stiklo langelius, lauks brolelio. Parbėga žirgelis be brolelio. Brolelis devynias vainas išvajavojo, dešimtoje galvą paguldė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 307-212 Daina V 1700 [Midutį gėriau]
Išaugo liepa ant tėvo dvaro. Toje liepoje šimtas šakelių, šakelėje spurgelė, viršūnėlėje gegutė kukavo. Ji iškukavo tėvo dukrelę, močiutės pasiuntinėlę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 309-213 Karinė-istorinė baladė [Miglotas rytas, tamsus aglynas]
Guli brolelis negyvas. Reikėjo broleliui nejoti į tą šalelę, nekirsti pušelės, nebudavoti dvarelio, nevilioti kiemo mergelės. Brolelis buvo kaip ponaitėlis, jo žirgelis kaip bitinėlis, suknios kaip lino žiedas, rankelės kaip gromatėlės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 309-214 Daina V 1703 [Močiute mano, mano širdele]
Dukrelė kelsis anksti rytelį. Ji praus burnelę, šukuos galvelę. Atvažiavo iš Varšavos ponaičiai. Jie kviečia Lietuvos mergelę kartu keliauti. Mergelė negirdės tėvelio dūsaujančio, močiutės verkiančios. Girdės mergelė marias ūžiančias, nendreles siūbuojančias.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 28-10 Daina Vk 444 [Aisiu ant dvaro pasižiūrėtie]
Kas bilda žaliojoj girelėj? Išpuolė vuodas iš aržuolėlio. Jį kavojo po aržuolėliu. Muselė, vuodo puselė, dikta gaspadinė. Ji kukulius virė, akis išsvilė. Per girią lakstė, kukulius drabstė.
[Aičia ant dvaro pasižiūrėti]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 46-19 Daina M 779 [Ant Dunojaus krantelio]
Ant Dunojaus krantelio du kareiviai kalbėjo, kaip jiems mergelę prigauti. Vienas alaus pirks, antras – žalio vyno. Nusivedę į girelę, štukas išrodys, vainikėlį nuims. Už kupkelę alaus, antrąją vyno pražudė mergelė rūtų vainikėlį.
[Ant Dunojaus krantelio]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 47-20 Daina Kl 415 [Ant Dunojaus krantužio]
Ant Dunojaus krantelio stovi karčemėlė, čia patogi šinkarkėlė. Atjojo ponaičiai bajoraičiai. Ėjo seselė vyno leisti. Vynas tekėjo ne iš baltų rankelių, ne iš aukso žiedelio, o iš aržuolėlio dugnelio.
[Ant Dunojaus krantelio]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 53-24 Šeimos baladė [Ant kalno dvarelis]
Ant kalno dvarelis, tame dvarelyje našlelė. Našlelė turi du sūnelius, trečią dukrelę. Atjojo bagočiaus sūnelis. Nesirūpink, berneli, mano vaikeliais. Našlė nunešė sūnelius ant marių, įsodina į laivelį. Po septynių metų atplaukia laivelis, jame našlės sūneliai. Jie nukirto našlei galvelę. Broleliams nendrelė yra močiutė, švendrelė – tėvelis, vilnelė – seselė.
[Vai, ant kalno dvarelis]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 61-30 Daina V 1837 [Ant mano tėvo didelio dvaro]
Ant tėvo dvaro vyšnių sodelis. Pro tą sodelį ėjo vieškelėlis. Jais kareivėliai keliavo. Vieškelėliais vis žalvario tilteliai. Jei mergelė inpuls, bet neprapuls. Vienoj šalelėj broleliai, kitoj – dieverėliai.
[Ant mano tėvo didelio dvaro]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 59-29 Daina V 359 [Ant mano tėvo didžio dvarelio žaliavo jevarėlis]
Jevarėlyje ne gegutė kukavo, močiutė dukrelę barė, kur dėjo vainikėlį. Dukrelė vainikėlį į Dunojų įmetė. Bernelis meta tinklą į Dunojų, vilioja mergelę. Kančiukėlis prikels rytelį, nendružėlė mokys darbelių. Kančiukėlis ir nendrelė ne mergelei. Kančiukėlis žirgeliui bausti, nendrelė berneliui pasiremti.
[Ant mano tėvo didžio dvarelio žaliavo jevarėlis]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 58-28 Daina V 2801 [Ant kalno malūnėlis]
Ne antelė krykštė, gailiai verkė mergelė netropijus berneli. Bernelis ne darželį nutvėrė ant Dunojaus kranto, o surentė juodą laivelį. – Mergele, kas perkalbėjo tavo širdelę, kad tu manęs nenori? Mergelės širdelę perkalbėjo medinčiaus sūnelis.
[Ant kalno malūnėlis]. Vinco Basanavičiaus melodijos versija, redaguota 1998

BsTB 9 64-33 Daina K 193 [Ant Nemuno krantelio trys broliai stovėjo]
Ant Nemuno kranto trys broliai stovėjo, motinėlę keikė. Velyt motinėlė būtų juos pagimdžiusi sieru akmenėliu. Tada būtų broleliai matę, kaip kareiviai eina, armotėles veža, karabinus neša. Broleliams lengva žiūrėti, o kareiviams sunku tarnauti.
[Ant Nemuno kranto trys broliai stovėjo]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 66-34 Daina V 2138 [Ant Nemuno krantelio, ant gilaus Dunojėlio]
Ant Nemuno krantelio, ant Dunojėlio gailiai verkė mergelė. Žmonių mergelės šoka, alutį geria, jos vainikuotos. O ji už skuomos sėdi, midutį geria, jau nuometuota.
[Ant Nemuno krantelio, ant gilaus Dunojėlio]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 81-44 Daina V 2795 [Ant tėvo dvaro berželiai]
Motinėlė išleido dukrelę už jūrių marių. Išgirdo močiutė, kad dukrelė serga. Siuntė motinėlė sūnelius seselės atlankyti. Išgirdo broleliai bitelę dūzgiant. Ne bitelė dūzgė, seselę lydėjo. Pamatė broleliai seselę grabelyj inguldytą, rūtom apkaišytą, drobelėm užtaisytą. Seselė dėkoja broleliams, kad ją atlankė.
[Ant tėvo dvaro berželiai]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 86-47 Daina V 26 [Ar seniai gieda raibi gaideliai]
Siuntė motinėlė dukrelę į Dunojų vandenėlio. Dukrelė pamatė juodą laivelį. Tame laivelyje sėdi bernelis. Bernelis kviečia mergelę plaukti į jo kraštą. Mergelė nesėdo į laivelį. Bernelio krašte kalneliai rūpestėlių, vuogelės – ašarėlės.
[Ar seniai gieda raibi gaideliai]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 91-52 Daina V 2840 [Aš auginau mergelę]
Bernelis mergelę sau augino, jos prašė kitam žodžio neduoti. Atvažiavo svetelis, perkalbėjo močiutę. Močiutė dukrelę kitam pažadėjo. Gailiai verkė mergelė nuo močiutės eidama.
[Aš auginau mergelę]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 96-57 Daina V 481 [Aš padainuosiu dainų dainelę]
Bernelis padainuos dainų dainelę. Akmuo be kraujo, vanduo be sparno, papartis be žiedelio, bernelis be mergelės. Parduos bernelis žirgelį ir balnelį, samdys audėjėlę. Lai neparduoda – mergelė pati bus audėjėlė. Kaip bernelis be mergelės, taip mergelė be bernelio. Mergelė parduos žiedą ir vainikėlį, samdys artojėlį. Lai neparduoda – bernelis pats bus artojėlis.
[Aš padainuosiu dainų dainelę]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 108-69 Žaidimų-ratelių daina [Aš užėjau ant kalno]
Ko marios siūbuoja, vanduo liūliuoja? Ten skęsta brolelis ir jo žirgelis. Dieve, skandink žirgelį, gelbėk brolelį. Bus žirgelis kitas, o brolelis – tik vienas.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 121-79 Daina V 2833 [Augino močiutė tris jaunas dukreles]
Augino močiutė tris dukreles. Vieną davė vaitui, anrą – artojėliui, trečią – akmono vaikui. Geras vyras akmonas, dar geresnis vaitas, bet artojėlis – geriausias. Vaitelis skripkavo, akmonas šoko. Užsirūstino akmonas, nuėjo pas poną, kur gavo provą. Ko tas vertas vaitpalaikis, kad akmono neklauso. Verkia lenkų panos, jau žirgai pabalnoti į Prancūziją joti. Berneliai perkeliaus Prancūziją, Maskoliją, prūsus iškapos, Lietuvoj sustos.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 123-80 Daina D 679 [Augin močiutė vieną dukrelę]
Augino močiutė dukrelę. Kas dieną balta, vainikuota, galvelė sušukuota. Dukrelė linelius rovė, rankas mazgojo, nuskandino žiedelį. Pasamdytų dukrelė šiaurų vėjelį, kad išliūliuotų žiedelį. Vėjas klausė, kieno pirktas žiedelis? Jei žiedelis brolelių pirktas – išpūs, jei bernelio – gramzdins.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 129-84 Daina V 2918 [Augo augo pas močiutę]
Augo pas močiutę dukrelė. Ne vienas jaunikaitis jos rankos norėjo, bet jai nė vienas nepatiko. Tik vienas puolė į širdį. Ji mislijos iki mirties panele gyventi. Svietui tas nepatinka, kuris nori laisvas būti. Pirma buvo širdis liuosa, dabar liūdnumas spaudžia. Einant dukrelei už vyro, tėvas ir mama ją barė. Mergelė pildo tėvų valią: šoks svotbą, bus nauja pora.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 9 137-90 Daina V 48 [Augo putinas vidurij girios]
Augo putinas vidury girios, o šermukšnis pagiružy. Putinas klausė šermukšnėlio, kada mudu užaugsime? Rudenį užaugs, šakeles suleis, lapelius suklės, žiedais žydės, uogas nokins. Augo bernelis šalia kaimo, o mergelė vidury kaimelio. Bernelis klausė mergelės, kada jie užaugs? Rudenį užaugs, rankeles sudės, aukso žiedus mainys, meilų žodelį kalbės, vaikelius augins.
Augo putinas vidurij girios]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 138-91 Daina V 48 [Augo putinas viduj girios]
Augo putinas vidury girios, o šermukšnis pagiružy. Putinas klausė šermukšnėlio, kada mudu užaugsim, stuomužin sustosim, šakeles auginsim, lapelius suklėsim, žiedais žydėsim? Augo bernelis šalia kaimo, o mergelė pakaimely. Bernelis klausė mergelės, kada mudu užaugsim, rankeles sudėsim, žiedelius mainysim, meilų žodelį kalbėsim?
[Augo putinas viduj girios]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 140-93 Daina K 501 [Aug sūnaitis vienturtaitis]
Auga sūnaitis, jis vaikščioja kaip ponaitis. Laimina jį tėvelis, motinėlė į karą išjojant. Sesė siuva marškinėlius, antroji – mandierėlę. Nėra tiek dygsnelių, kiek ašarėlių. Kai brolelis jojo per dvarelį, laužė berželio rykštelę.
[Aug sūnaitis vienturtaitis]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 141-94 Daina [Aukšti kalnai, dirvonaičiai]
Ganė žirgus cigonaičiai. Ir sutiko poną vaitą besmegenį, jo sūnų didį poną su kelnėmis zomčinėmis. Cigonaičiai ponystos nežiūrėjo, su džepčinom sukapojo. Bjaurakalbis žmogus sako, kad cigonas vagis, ką pavagia, vis kepa. Už kuiluko pavogimą, žąsiuko nupešimą sodins cigoną į dibką.
[Aukšti kalnai, dirvonaičiai]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 147-98 Baladė K 287 [Balnojo brolelis ant dvaro žirgelį]
Brolelis balnojo žirgelį, šveitė kardelį joti į didę vainelę. Septinti meteliai svetimoj šalelėj, liūdnas jo žirgelis. Rašė brolelis gromatėlę seselei, klausė ar neištekėjo jo mergelė. Šį rudenėlį ištekėjo mergelė. Kad būtų bernelis žinojęs, į vainą būtų nejojęs negu savo mergelę kitam užauginęs.
[Balnojo brolelis ant dvaro žirgelį]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 163-108 Daina V 1025 + K 320 [Čiūčiai liūliai, už vandenėlio]
Mergelės vainikėlis jau ant šalelės. Bernelis perplauktų Dunojėlį, bet reikia karužėn joti. Viena seselė brolelį rengė, kardelį šveitė, antra žirgą balnojo ir kamanojo. Trečioji seselė vartus atkėlė, palydėjo ir prikalbėjo, ką parnešti iš karužėlės. Parneš brolelis sėrų kasnyką, perlų vainiką, o jauniausiai seselei aukso žiedelį. Parbėga žirgelis be brolelio. Brolelis devynias vainas išvajavojo, dešimtoje galvą paguldė.
[Čiūčiai liūliai, už vandenėlio]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 168-110 Daina V 1400 [Čiulb volungėlė levandrų sodelij]
Gieda volungėlė sodelyje, verkia mergelė darželyje. Nėra laiko mergelei uliavoti, reiks už vyro eiti. Reiks prie šliūbo stoti, prisiegą daryti, tėvui močiutei galvelę lenkti, broliams seselėms sudie sakyti.
[Čiulb volungėlė levanrdų sodelij]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 169-111 Daina V 2121 [Da mėnulis nenusileido]
Piršliai vedžiai sesutę išvežė. Broleliai vysis seselę viešaisiais keleliais. Kur seselės nuvažiuota – rūtelės barstytos, žirgeliai girdyti, ganyti. Po liepele ugnelė kūrinta, jaunimėlio šokta, martelė rėdyta, kasnykai sagstyta, spilkelės smaigyta, vainikas guldyta. Prijojo broleliai totorių dvarelį ir sutiko švogerėlį totorėlį. Broleliai negers su švogerėliu žalio vynelio, vadins seselę namo. Negrįš seselė pas močiutę: vakar buvo močiutės dukrelė, šiandien – totorienė, totorių martelė.
[Da mėnulis nenusileido]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 181-120 Daina Vk 305 [Ėjo tėvas į girią]
Ėjo tėvas, motina ir visi vaikai į girią. Jie ieškojo, gaudė ir pagavo pelėdą. Tėvas, motina ir visi vaikai, pagavę pelėdą, ją pjovė, pešė, kepė ir suvalgė.
[Ėjo tėvas į girią]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 186-125 Daina Vk 621 [Garny garny, ga ga ga]
Garnio moma ragana. Ji po varteliais pakasta, šiaudų kūliu užmesta. Varteliai girgžt, moma pirst.
[Garny garny, ga ga ga]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 188-128 Daina Vš [Gerk alų, gerk alų nelaistydama]
Bernelis varpeles rinko, į krūvą krovė. Padarė alutį, užgėrė mergelę. Kas išrašė mergelės baltą veidelį? Baltas veidelis išrašytas ne midučio žalios spurgelės, tik alučio baltos putelės.
[Gerk alų, gerk alų nelaistydama]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 191-132 Daina D 146 [Gieda gaideliai, giedos ir antri]
Bernelis neišpjovė pradalgėlio, neišpustė dalgelio ir pamatė mergelę vieškelėliu ateinančią. Bernelis kviečia mergelę, nori su ja žodelį kalbėti. Motinėlė bars mergelę, kad ilgai neparėjo. Sakyk, mergele, kad ne su berneliu kalbėjai, o atlėkė gulbių pulkelis, sudrumstė vandenėlį.
[Gieda gaideliai, giedos ir antri]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 192-133 Daina D 146 [Gieda gaidužėliai, giedos ir antri]
Bernelis neišpjovė pradalgėlio, nepapustė dalgelio ir pamatė mergelę vieškelėliu ateinančią. Bernelis kviečia mergelę, nori su ja žodelį kalbėti. Motinėlė bars mergelę, kad ilgai neparėjo. Sakyk, mergele, kad ne su berneliu kalbėjai, o atlėkė gulbių pulkelis, sudrumstė vandenėlį.
[Gieda gaidužėliai, giedos ir antri]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 193-134 Daina K 623 A [Gieda gaideliai, riliuoja]
Brolelis žirgelį balnojo, kamanojo, su žirgeliu kalbėjo. Seselė brolelį į karą lydėjo, vario vartelius kėlė. Bernelio mergelė klėtelėje skryneles vožė, drobeles rėžė. Bernelis nevilkės mergelės marškinėlių. Duos karalius rūbelius, kardelį.
[Gieda gaideliai, riliuoja]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 198-138 Daina V 2126 [Jau išaušo aušrelė]
Balnok, broleli, žirgelį, vykis sesutę. Prijojo brolelis sesutę devintam laukelyje, už varinio tiltelio, už akmenų brukužio. Seselė negrįš, vainikėlį grąžins. Yra močiutė rūtelėms sėti, sesutė rūtelėms skinti, vainikėliui pinti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 9 198-138 Daina V 2126 [Jau išaušo aušrelė]
Balnok, broleli, žirgelį, vykis sesutę. Prijojo brolelis sesutę devintam laukelyje, už varinio tiltelio, už akmenų brukužio. Seselė negrįš, vainikėlį grąžins. Yra močiutė rūtelėms sėti, sesutė rūtelėms skinti, vainikėliui pinti.
[Jau išaušo aušrelė]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 214-151 Daina V 2131 [Iš vakarėlio vėjeliui pučiant]
Išvežė dukrelę per žalią girelę. Kelkit, sūneliai, vykitės seselę. Seselė negrįš, ji grąžins vainikėlį. Ant kalno liepelė – seselės nakvynėlė, liepos lapeliai – pagalvėlė. Liepos šakelės – ne močiutės rankelės, lapeliai – ne močiutės žodeliai.
[Iš vakarėlio vėjeliui pučiant]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 229-162 Daina [Kad aš buvau didis ponas]
Buvau didis ponas, daug puikesnis kaip cigonas. Žmogus sakė, tu, cigon, vagis. Tą žmogų suėmė, kančiukais davė, ant rinkos ištiesė, makarais kirto. Atėjo vaito sūnus su zomčinėm kelnėm, šilkinėm pirštinėm. Zomčines sukapojo, ant rinkos patiesė, su rapnykais davė. Vaitas senis į dvarą varė ir uždarė. Už antelių nupešimą, vištelių iškepimą. Cigonų užklojimas – aukštas dangus, juodi debesys. Kai šaltis kūnus laužo, dauboj laužą kūrena, rankas kojas šildo.
[Kad aš buvau didis ponas]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 231-163 Daina V 1652 [Kad aš buvau mažas]
Išleido tėvelis sūnelį į žentelius. Davė sūneliui žirgą bėriausią, greičiausią. Sūnelis išjodamas išsinešė bijūnėlį. Čiulba sakalėlis vyšnių sodelyje. Ne sakalėlio balsas, tėvelis sūnelį išminties mokina. Sūneli, neduok valios švogerėliams stonelę varstyti. Išleido motinėlė dukrelę į marteles. Davė dukrelei skrynelę margiausią, pilniausią. Mergelė išeidama išsinešė lelijėlę. Kukuoja gegutė vyšnių sodelyje. Ne gegutės balsas, motinėlė dukrelę išminties mokina. Neduok, dukrele, valios mošytėlėms skrynelių vožyti.
[Kad aš buvau mažas]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 249-175 Daina V 338 [Kas bernelio sumislyta]
Bernelis aukso žiedelį kala, mergelės vardelį rašo. Mergelė šito žiedelio nenešios, ji turi bagotesnio bernelio žiedelį. Žada bernelis negerti, į karčemėlę neiti. Mergelė netiki bernelio žodžiais. Jis pragers kepurėlę, sermėgėlę, čebatėlius.
[Kas bernelio sumislyta]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 256-180 Daina V 2121 [Kas ten šiąnakt per naktelę]
Piršliai, vedžiai dukrelę išvežė. Kur seselės nuvažiuota, ten rūtelės barstytos. Kur brolužėlių jota, ten raselė nukrėsta. Lankoje žirgeliai ganyti, upėje girdyti. Girioje ugnelė kūrenta, janimėlio šokta. Po liepele martelė rėdyta, kasnykai kabinti, žiedeliai maustyti. Ant dvaro vartelių abrūsai pakabinti. Kad motinėlė vakar būtų atvažiavusi, būtų dukrelę išvadavusi.
[Kas ten šiąnakt per naktelę]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 261-183 Daina V 1433 [Kirto rentė bernelis klevelį]
Nulėkė skiedrelė ir susirentė per marias tiltelis. Per tiltelį mergelė važiavo. Ji galvelę šukavo, bernelį peikė. Bernelis neprotingą važnyčią pasamdė, neprotingai per miestą važiavo. Jis nepravėrė karietos langelio, suplėkino kaselę, surūdino žiedelį, suvytino rūtelę. Rūtelė brangiai auginta: sėklelės iš Vilniaus, sėjėja iš Gartyno, žaliu vynu laistyta, diemedžio kuoleliai, gulbių sparneliais dangstyta.
[Kirto rentė bernelis klevelį]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 268-190 Daina [Kunigėliai mieli, kur jūs pasidėjot]
Kur kunigėliai pasidėjo? Namo negrįžta, gromatų nerašo, nesutiksi kunigo nė vieno. Šventą dieną nėra kunigėlių spaviednyčioje. Mes kaip nevalioje, kenčiam mokslo badą. Klaidžiojam kaip avelės biednos. Kunigus išvarė, bažnyčias uždarė, mokintojus Sibiran išvarė. Prapuolė dorybė, pamintas po kojom mokslas mokintojų, paniekinti kunigai klebonai.
[Kunigėliai mieli, kur jūs pasidėjot]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 291-202 Daina V 703 [Mano sūneli dobilėli]
Bernelis į ugnelę nežiūrės, paukštelių, kurtelių neklausys. Jis joja pas mergelę. Pasitinka bernelį uošvelis, uošvelė, švogerėlis, svainelė. Jie prašo bernelį nuo žirgelio nusėsti. Bernelis nuo žirgelio nesės, nepurvins kojelių. Išėjo mergelė, dabar nusės bernelis nuo žirgelio.
[Mano sūneli dobilėli]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 9 299-207 Daina V 1507 [Margi dvarai, margi dvarai]
Uliavojo mergelė po dvarelį. Jei mergelė už pirmojo bernelio netekės, geresnio neras. Šokit, mergelės, pakol vainikuotos, kai nuims vainikėlius, būsit kaip parduotos.
[Margi dvarai, margi dvarai]. Melodija, redaguota 1998

BsTB 13 65-51 Pasaka AT 955 [Apie žmogžudį ir mergą]
Prie žmogžudžių vartų stovėjo liūtas, šernas, vilkas, kurie neleisdavo pro juos išeiti.
[Apie žmogžudį ir mergą]

BsTB 10 17-215 Daina V 311 [Močiute mano, mano širdele]
Močiutė ragina dukrelę už artojėlio eiti. Dukrelė nenori tekėti už artojėlio. Už artojėlio sunkūs darbeliai, rūstūs žodeliai, rankelėj šmarkštus botagas. Dukrelė nori eiti už ponaitėlio. Pas ponaitėlį lengvi darbeliai, meilūs žodeliai, jo rankelėse balta plunksnelė ir gromatėlė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 19-216 Daina V 249 [Močiute mano miela]
Močiutė mielai dukrelę augino, bet nemielam pažadėjo. Pažadėjo našleliui, kur daug vaikelių, daug vargelio, ašarėlių. Jis, nebūdamas nuvargęs, pro šalį ėjo, – neužkalbino. Močiutė mielai dukrelę augino, mielam pažadėjo. Pažadėjo berneliui, kur daug palšų jautelių, daug žagrelių, jaunų artojėlių. Jis, būdamas nuvargęs, pro šalį ėjo, – užkalbino.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 20-217 Daina V 1991 [Močiute, noriu miego]
Močiutė siunčia dukrelę miego į seklyčią, į darželį, į sodelį, į svirnelį. Negali dukrelė ten užmigti. Močiutė siunčia dukrelę į girelę. Ten dukrelė užmigo, ten saldžiai miegojo.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 21-218 Daina V 2221 [Mūsų martelė – gera darbininkėlė]
Martelė – gera darbininkėlė. Jos drobės ežerą išgėrė, daržinę sugriovė, nuo jų šešuras parklupo, anyta parvirto.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 24-221 Daina V 1654 [Nekentei, močiute]
Nekentei, močiute, dukrelės, darže rūtelės, klėtyje margų skrynelių. Išeis dukrelė, išsineš skryneles, plonas drobeles. Negrįš dukrelė, negrąžins skrynelių nei drobelių. Kad būtų sugrįžtama, daugel sesučių pareitų.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 25-222 Daina K 438 [Nelaimingi mes berneliai, kur mes pasidėsim]
Nelaimingi berneliai, maskolių išvaryti iš savo žemės ir vergučiais padaryti. Kaip rudenį gegutė nekukuoja, taip bernelių iš nevalios niekas nevaduoja. Kur sesučių žodelių tikrumas? Tėveliui, močiutei niekas nepasakė, kad bernelius su vėzdais, rykštėmis plakė. Močiutė nežino, kad sūnelių kaulus varnai lesa. Varneli, nunešk tėveliui bernelių kaulus, o močiutei kraują iš kūnelio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 28-223 Daina [Nelaimingi tie takeliai]
Nelaimingi tie takeliai, pakajai, kur su berneliu vaikščiojau. Nelaimingi tie langeliai, kur su berneliu žiūrėjau. Dievas davė vaikelį. Užaugo sūnelis, laikas leisti į mokslus. Neleis sūnelio į Varšavą, leis į Liubliną.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 30-225 Daina K 328 [Ne vienoj lankelėj dobilas augo]
Kur jos brolelis, kam žirgą balnoja? Išjos, bet nesugrįš brolelis, pargrąžins žirgelį. Pirmoj vainelėj žirgelis klupo, antroj – kardelis lūžo, trečioj –galvelę brolis paguldė. Žvengia žirgelis lankoj, skamba kardelis stonioj, rūdija pentinėliai Dunojėly.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 32-226 Daina V 2193 [Ne tik lankoje dobilėliai auga]
Močiutė verkia dukrelę leisdama. Neišteks dukrelė dovanėlių. Dukrelė šešurėliui dovanos plonuosius marškinėlius, anytėlei – baltąjį nuometėlį, dieverėliams – marguosius rištuvėlius, mošytėlėms – šilkelių kasnykėlius.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 34-227 Daina V 2857 [Neturu nieko, nebijau nieko]
Pasiverstų mergelė gegužėle, nulėktų pas motinėlę. Kukavo gugužėlė rytą vakarėlį. Išgirdo motinėlė, kėlė sūnelius gegutės balso paklausyti. Ėjo broleliai gegutės klausyti, ėmė šaudyti į baltas rankas. Dėkui Dievuliui už protužėlį, kad palypėjau in viršūnėlę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 38-230 Daina V 296 [Nusišėriau sau žirgelį grynu abrakėliu]
Jojo bernelis pas mergelę. Girioj liepelė, po liepa vygelė. Vygelėj sėrų pagalvėlė, ten guli mergelė. Bernelis mergelę pačiūčiavo, pabučiavo. Berneliui prasta mergelė su mėlynais žiponukais. Jo tėvo aukšti bromai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 40-232 Daina D 1415 [O aš išjodamas, aš iškeliaudamas]
Išjodamas bernelis paliko mergelę staklelėse. Grįžęs rado mergelę už balto stalelio užvestą, žaliuoju vynu užgertą. Broleliai mergelę užvedė už stalelio, bernelis užgėrė vyneliu.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 43-234 Daina K 136 [O kur josi, jaunas broleli, berneli]
Jos bernelis į svečią šalį. Prašo mergelė, kad ir ją paimtų. Mažas bernelio žirgelis. Reikės lankeles pėsčiai pereiti, Dunojėlį perplaukti, ant akmenėlio vidur Dunojėlio pailsėti. Kaip pareis tėviškėlėn, guls į margą lovelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 44-235 Daina V 1703 [O pakelėje pavieškelėje stovi karčema]
Gaili močiutės dukrelės. Atvažiavo Varšavo ponaičiai, išsivežė dukrelę. Negirdės mergelė tėvelio dūsaujant, močiutės verkiant. Tik girdės mergelė gegutę kukuojant, sakalą ulduojant, maružes ūžaujant, nendružes siūbuojant.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 44-235 Daina V 1703 [O pakelėje pavieškelėje stovi karčema]
Gaili močiutės dukrelės. Atvažiavo Varšavo ponaičiai, išsivežė dukrelę. Negirdės mergelė tėvelio dūsaujant, močiutės verkiant. Tik girdės mergelė gegutę kukuojant, sakalą ulduojant, maružes ūžaujant, nendružes siūbuojant.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 45-236 Daina Kl 406 [O per Dunojėlį, o per upužėlę]
Laively bernelis. Jis galvelę šukuoja, Dunojėlin plaukelius leidžia. Bernelis iš mergelės širdelės ugnelę kuria, iš liemenėlio strielbeles idrožia.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 46-237 Daina Š 324 [Ožė upelė, ožė upelė Dunojų priaidama]
Verkia mergelė, kad močiutė nemielam pažadėjo. Pažadėjo močiutė berneliui girtuoklėliui. Jis dieną geria, naktį peštynes kelia. Bernelis sumušė mergelei galvelę, sukruvino plotkelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 47-238 Daina G 245 [Padainuosim gražią dainą, paukštukų veseilią]
Linksma paukštukų veseilia. Kuosa norėjo tekėti, vanagas vesti, varna svočia būti norėjo. Žvirbliukai arielką nešė, šarka pyragą dalino, vieversiukai špėliavo, dudutis būbnavo. Tilvikai gražūs ponaičiai. Krapkos ant baliaus nebuvo. Bekasai šarvus nešė, kielaitė šarvus derėjo, apuokas pinigus mokėjo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 49-239 Daina G 270 [Padainuosim gražią dainą – paukščių vainą]
Graži daina apie žvėrelių vainą. Vanagas zuikį vaikė. Lapė zuikelį gelbėjo. Vanagas supykęs, su kitais paukščiais žvėris užpuolė. Lapė samčiu, meška karštuvais, levas uodega, vilkas plaktuku, zuikis lazda, ežys šepetuku kovojo. Pelėda akis iškabino, erelis levui uodegą kirto, apuokas pelę, šeškas šikšnosparnį pagavo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 58-242 Oracija [Paklausykit manęs jauno kalbančio]
Kvieslys nuo jaunikaičio ir mergelės kviečia į vestuves.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 65-245 Daina V 1801 [Pasėjau rugelius, pasėjau mieželius]
Išleido tėvelis vyriausią sūnelį į svetimą šalelę. Svetimoj šalelėj naujos žagrelės, šėmi jauteliai, jauni artojėliai. Išleido močiutė vyriausią dukrelę į svetimą šalelę. Svetimoj šalelėj naujos staklelės, plonos drobelės, jaunos audėjėlės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 67-246 Daina V 330 [Pamarėlėms jojau, šile šėką pjoviau]
Mergelė prašo močiutės nežadėti girtuokliui berneliui. Prašo žadėti statkaunam berneliui. Ėjo mergelė per tėvo dvarelį, žiedelis, vainikas ant galvelės žibėjo. Kai ėjo mergelė per anytos dvarelį, nežibėjo žiedelis ir vainikas ant galvelės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 68-247 Didaktinė daina 107 [Pasakykie, Raulai, kada tu numirsi]
Kada Raulas numirs? Seredoj po pietų, karčemoj už čierkų numirs Raulas. Kur šarvos Raulą, kas jį apverks, kur jį kavos, kas jam paskambins? Šarvos Raulą karčemoj ant uslano. Kavos Raulą karčemoj bačkelės vietoj. Paskambins šinkorius bonkelėmis, šinkorkėlė stikleliais.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 69-248 Daina Š 516 [Pas motinėlę augau – didėj valelėj buvau]
Pas motinėlę mergelė valioj augo. Mergelės lengvi drabužiai, meilūs žodžiai, kas dieną dainavo, savim gėrėjos. Kai pateko anytai, sunkūs drabužiai, rūstūs žodžiai, kas dieną verkė, savim bodėjos.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 70-249 Daina V 489 [Pas močiutę augau – vargo nišpažinau]
Ištiko šiaurus vėjas, nupūtė mergelei vainikėlį. Atjojo trys berneliai. Du broleliai, trečias bernelis. Jei vainikėlis pateks broleliams, nešios mergelė vainikėlį, jei berneliui – nedėvės jo nei trijų dienelių.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 73-251 Daina Š 536 [Pas motinėlę – valna valelė]
Pas motinėlę mergelei valna valelė. Pas anytėlę sunkūs darbeliai: šienelis grėbti, žali rugeliai malti, jauteliai ginti. Verkia mergelė, bernelį bara, kad mokėjo privilioti, nemoka pagodoti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 75-252 Daina K 200 [Pastačiau butelį ant marių krantelio]
Bernelis vilioja mergelę. Mergelė prašo, kad leistų bernelis jai augti. Bernelis – karaliaus tarnelis, aukšta kepurėle, juodu mandierėliu, šviesiu kardeliu, aukštais pentinėliais. Po jo kojelėm kraujai raudonuoja, pro galvelę kulkos zvimbia.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 78-254 Daina Š 239 [Patol jauna buvau, pakol neženota]
Jauni sako, kad ženotame stone sandora ir meilė, gražus gyvenimas. Kai apsiženija, sužino, kad sunkus gyvenimas ženotame stone. Kas dieną rūstybė, neteisybė, galvą graužia, ramybės nėra.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 81-256 Daina M 979 [Per beržynėlius, per du upelius]
Mergelė guli svirnelyj, skauda jai galvelę. Nepasveiks mergelė, nebus ji bernelio. Eis mergelė į kalnelį pas tėvelį. Gaili bernelis mergelės dvejus trejus metus. Jis nevalgys, negers, žirgelio abrakėliu nešers.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 82-257 Daina V 824 [Per girelę jojau, volungėlę šoviau]
Mergelė verkia, ant skrynelių rymodama. Gaila mergelei palikti motinėlę. Verkia mergelė suvinčiavota. Metų neišbuvus, meilė pražuvo, bernelis karčemėlėj geria.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 83-258 Daina V 404 [Per šilą jojau, žoleles roviau]
Ko verkia mergelė? Nemokės mergelė jauna martauti, nei anytėlės lenktis. Ji sparčiais darbeliai, meiliais žodeliai anytėlės lenksis. Drebės ir verks, nuvys mergelė bernelio valioj būdama.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 86-259 Daina K 360 [Per tiltą jojau, nuo žirgo puoliau]
Bernelis per tiltą jojo, nuo žirgo puolė. Atlėkė trys paukštelės gulbelės. Pirmoji paukštelė tūpė prie galvelės, tai močiutė. Antroji – prie šalelės, tai seselė. Trečioji – prie kojelių, tai mergelė. Močiutė gedėjo visą amželį, seselė – dvejus trejus metelius, mergelė – nuo ryto iki pietų.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 87-260 Daina M 899 [Po dvarelį vaikščiojau, aukso žiedą raičiojau]
Nueitų mergelė į darželį, pintų vainikėlį. Atjojo bernelis, – mergelė dar be vainikėlio galvelė. Mergele tinginėle, ko nepynei vainikėlio? Berneli, jok pas kitas mergeles. Nerado bernelis gražesnės, meilesnės, veidelio skaistesnio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 88-261 Baladė [Ponia poną nudaigojo]
Ponia poną nudaigojo, rūtų darže pakavojo. Atjojo pono broleliai. Kur ponas mūsų? Gal ponas vajavoja, gal girioje medžioja. Kad vainoje būtų, kardelis nekabotų. Kad giriose medžiotų, kurtai nelakstytų. Veskit marčią į girelę, riškit marčią prie pušelės. Pušelė smarkiai dega, marti gailiai verkia.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 89-262 Daina V 1677 [Po stiklo langu bijūnas žydi]
Verkia mergelė, kad jos skryneles dera, laukeliu veža. Mergelė mošytėlėms padės rūteles sėti, dieverėliams – žirgelius šerti, šešurėliui – jautelius ganyti. Kaip išsilenkt mergelei anytėlės? Sparčiais darbeliais, meiliais žodeliais, dvarelį šluodama, rūtas barstydama.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 92-263 Daina D 608 [Pralėkdamas bitinas pro sodą]
Bitinas pabudino bitelę. Kelkis, bitele, koreliai nesiūti, medutis neneštas. Pabudino bernelis mergelę. Kelkis, mergele, lineliai neverpti, drobelės neaustos.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 92-264 Daina K 630 [Prancūzas mandras, ką jisai padarė]
Prancūzas daugel karalių ant rusų suvarė. Rusų neįveiksi: jų kojos stačios, kelnės plačios, kazokai ant arklių greiti. Dievas prancūzams nepadėjo, kad verbos dieną muštis pradėjo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 92-264 Daina K 630 [Prancūzas mandras, ką jisai padarė]
Prancūzas daugel karalių ant rusų suvarė. Rusų neįveiksi: jų kojos stačios, kelnės plačios, kazokai ant arklių greiti. Dievas prancūzams nepadėjo, kad verbos dieną muštis pradėjo.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 96-267 Daina V 469 [Putinų giraitėj augo drebulaitė]
Mergelė putinėlį lenkė, pervazninką šaukė. Prašė mergelė pervazninką per Dunojų perkelti. Jei mergelė mes vainikėlį, tai perkels. Vainiką pamesiu – mergelė nebūsiu.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 96-267 Daina V 469 [Putinų giraitėj augo drebulaitė]
Mergelė putinėlį lenkė, pervazninką šaukė. Prašė mergelė pervazninką per Dunojų perkelti. Jei mergelė mes vainikėlį, tai perkels. Vainiką pamesiu – mergelė nebūsiu.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 96-268 Daina V 2153 [Ramus ramus ramunėlių krūmelis]
Ramus krūmas ramunėlių. Ramu mergelei pas močiutę mergauti, po dvarą vaikščioti, vainiką nešioti. Neramus dilgėlių krūmelis. Neramu mergelei pas anytą martauti, po dvarą vaikščioti, nuometą nešioti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 97-269 Daina V 11 [Renčiau stonužę per nedėlužę]
Žvengia žirgelis prie žalio vario vartelių. Išgirdus mergelė, tekina bėga per dvarelį į aukštą klėtelę, prie margųjų skrynelių. Mergelė prašo močiutės neišduoti skrynelių ir jos rūtelių vainikėlio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 98-270 Daina Š 766 [Rūpinosi tėtužėlis, mano mielas širdužėlė]
Rūpinosi tėvelis, kuo rėdys sūnelį. Ar sermėgėle, ar atlasėliu, ar drobele. Rūpinosi tėvelis, kur išleist sūnelį. Ar į Krokavos miestą, ar į kiemelį, ar į kalnelį. Rūpinosi motinėlė, kuo rėdys dukrelę. Ar kartūnėliu, ar šilkužėliu, ar drobele. Rūpinosi motinėlė, kur išleist dukrelę. Ar į Krokavos miestą, ar į kiemelį, ar į kalnelį. Išleis tėvelis sūnelį, motinėlė dukrelę į aukštą kalnelį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 100-271 Daina V 238 [Saulutė leidžias, vakaras netoli]
Seselės manstį mansto, kokiam berneliui teks? Ar kurpiukėliui, ar rūbsiuvėjėliui, ar artojėliui? Ne kurpiukėliui, ne rūbsiuvėjėliui, o laukelio artojėliui.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 101-272 Daina M 831 [Sėdi bernužėlis aukštoj karčemėlėj]
Bernelis vilioja mergelę, nori pirkti vainikėlį už du tris šimtelius. Mergelė apsiriš skepetėle, niekas nepažins, kad be vainikėlio. Mergelei akelės įpuolė, veideliai išblyško, surūdijo žiedai ant baltų rankelių.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 102-273 Daina Š 271 [Sėdi broleliai visi už stalo]
Sėdi broleliai už stalo, o seserėlė prie kakalėlio. Gerkit, broleliai, nelenkit vargo seselės. Pati kalta seselė, kokio norėjo, tokį ir gavo.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 102-274 Daina K 21 [Sėdi geria trys broliai už stalelio]
Verkia brolelis gromatėlę skaitydamas. Atnešk, tėveli, mėlynąją mandierą. Atnešk, močiute, plonus marškinėlius. Atnešk, broleli, trasuotą kepurėlę, atvesk žirgą juodbėrėlį. Atnešk, sesele, žalių sėrų juostelę. Žirge, ar išneši iš bernelį iš vainos kraujelių?
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 104-276 Daina J 34 [Sėjau rūčiukę savo žaliukę]
Sėjo mergelė rūtelę. Dyki, rūtele, dar per jauna mergelė į rūpestėlius. Patinka mergelei ne bernelio veidelis, o liemenėlis, rankų darbeliai, kojų žingsneliai. Sėjo bernelis mieželius. Dykit, mieželiai, dar bernelis per jaunas į rūpestėlius. Patinka berneliui ne mergelės veidelis, o liemenėlis, rankų darbeliai, kojų žingsneliai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 106-277 Daina M 396 [Sėjau rūtą, sėjau mėtą]
Sėjo mergelė rūtą, mėtą, dimijoną. Užmigo mergelė, dimijoną ravėdama. Atjojo bernelis, klausė ar jo bus mergelė. Nebus mergelė bernelio, dar žydi dimijonas. Prastas, mergele, tavo patalėlis: siera žemė po šoneliu, akmenėlis po galvele. Po mergelės šonu šalia rūta, dimijonas po galvele.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 109-279 Daina [Simeonas po dangumi Dievą garbino]
Simeonas garbino Dievą. Šventa Ona, Dievo bobutė, svečius linksmino. Dovydas kanklėmis skambino. Cecilija su Sopija šokti pradėjo. Morta kukarkėlė svečiams valgyt virė. Magdalenos šokėjėlės čion nereikia. Darata vainikus pynė, Ožkabalių mergų darželiuose rūtas nuravėjo. Katrutę su Barbute vijosi iki Bartninkų. Antanina gailiai verkė, žadėjo rūtas atiduoti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 111-280 Daina Kl 491 [Siuntė mane motinėlė in Dunojų vandenėlio]
Ištiko šiaurus vėjas, nupūtė mergelei vainikėlį į Dunojėlį. Atplaukia trys žūkliorėliai. Ką duosi, mergele, už vainikėlį? Pirmam duos mergelė sėrų tinklą, antram – aukso irklą, o trečiam pati teks. Sėrų tinklas žvejoti, aukso irklas pasiirti, mergelė pasidžiaugti.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 111-280 Daina Kl 491 [Siuntė mane motinėlė in Dunojų vandenėlio]
Ištiko šiaurus vėjas, nupūtė mergelei vainikėlį į Dunojėlį. Atplaukia trys žūkliorėliai. Ką duosi, mergele, už vainikėlį? Pirmam duos mergelė sėrų tinklą, antram – aukso irklą, o trečiam pati teks. Sėrų tinklas žvejoti, aukso irklas pasiirti, mergelė pasidžiaugti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 112-281 Daina [Siuntė mane motinėlė in Dunojų vandenėlio]
Siuntė motinėlė dukrelę vandens su molio puodu. Sudaužė bernelis molinį puodą. Žadėjo bernelis mergelei bėrą žirgą, savo dvarą, save patį jauną už molio puodą. Džiaugėsi mergelė gavusi vyrą už molio puodą.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 113-282 Daina [Siuntė mane motinėlė in jūružes vandenėlio]
Siuntė motinėlė dukrelę vandenėlio su margu uzbonu. Prūsų ponas sudaužė uzboną. Žadėjo prūsų ponas bėrą žirgą, porą šimtų, dvarą, patį prūsų poną už margą uzboną. Nenorėjo mergelė prūsų pono, džiaugėsi gavusi lenkų poną už uzboną.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 116-284 Daina V 1401 [Skyniau skyniau skynimėlį]
Mergelė vainiką nusipynė, ant galvelės užsidėjo, į šliūbą važiuoja. Į bažnyčią nuvažiuos, savo jaunystę parduos. Ne viena mergelė verks. Verks svočiutė, seselė, brolelis, močiutė, tėvelis, verks ir bernelis.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 116-284 Daina V 1401 [Skyniau skyniau skynimėlį]
Mergelė vainiką nusipynė, ant galvelės užsidėjo, į šliūbą važiuoja. Į bažnyčią nuvažiuos, savo jaunystę parduos. Ne viena mergelė verks. Verks svočiutė, seselė, brolelis, močiutė, tėvelis, verks ir bernelis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 118-285 Daina V 1817 [Skirkis, ūlyčia tu plačioji]
Vilioja bernelis mergelę. Pas bernelį kalneliai auksiniai, tilteliai murmulėlio, upeliai vyno, iš pakraštėlių midum kvepia. Rado mergelė kalnelius akmenėlių, tiltelius aržuolėlių, upelius ašarėlių, iš pakraštėlių – gailumėlis.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 118-285 Daina V 1817 [Skirkis, ūlyčia tu plačioji]
Vilioja bernelis mergelę. Pas bernelį kalneliai auksiniai, tilteliai murmulėlio, upeliai vyno, iš pakraštėlių midum kvepia. Rado mergelė kalnelius akmenėlių, tiltelius aržuolėlių, upelius ašarėlių, iš pakraštėlių – gailumėlis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 119-286 Daina K 712 [Sprogo žalias aržuolėlis]
Išjos sūnelis į vainelę. Iš dvarelio jodamas kepurėlę kėlė, galvelę lenkė. Prašė sūnelis brolelių, seselių kelią laistyti žaliu vynu, motinėlės – gailiai neverkti. Laistytas kelias dar labiau dulkėjo, perprašyta motinėlė dar gailiau verkė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 120-287 Vaišių daina [Statyčiau tiltužį per Dunojėlį]
Bernelis statytų tiltelį, lankytų mergelę. Padarė alutį, užgėrė mergelę. Gerk, mergele, nelaistydama, kaip aš rinkau varpeles nebarstydamas!
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 122-289 Daina K 345 [Stovi žirgeliai širmi pabalnoti]
Jos brolelis į Vilniaus miestelį. Už Vilniaus miestelio šaudė brolelį kaip zuikelį. Devynios kulkos pro galvelę lėkė, dešimta – į širdelę. Kardelis prie šalelės, armotėlė – motinėlė, grabelis – palocėlis, duobelė – tėviškėlė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 123-291 Daina D 1543 + V 224 [Susirinko bajoraičiai karčemužėj gertie]
Gėrė bajoraičiai karčemėlėj. Kuo užmokės broleliai? Jūrės marės nežvejotos. Nepriplaukė krantelio ir pamatė bernelis mergelę. Mergelė berneliui nei žodelio, nei kvietkelio. Gerai, jei mergelė didžiuojas tėvo turtu, o jei savo proteliu – lik sveika mergele.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 123-291 Daina D 1543 + V 224 [Susirinko bajoraičiai karčemužėj gertie]
Gėrė bajoraičiai karčemėlėj. Kuo užmokės broleliai? Jūrės marės nežvejotos. Nepriplaukė krantelio ir pamatė bernelis mergelę. Mergelė berneliui nei žodelio, nei kvietkelio. Gerai, jei mergelė didžiuojas tėvo turtu, o jei savo proteliu – lik sveika mergele.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 127-293 Baladė [Sušvilpino kareivėliai ant tėvelio dvaro]
Kareivėliai užgėrė seselę. Bernelis seselę bara, kad negertų seselė iš kareivių rankų. Kareivėlis ne brolelis, ne baltas raudonas, nemeilūs jo žodeliai. Išvežė seselę į svetimą šalį, pastatė ant gilaus Dunojaus. Nuskendo seselė į gilų Dunojų.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 133-296 Daina V 870 [Šalyje kelužėlio kanapėlė augo]
Bernelis su mergele žodelį kalbėjo. Ar rūtelė velys mergelei į darželį eiti, šakeles palenkti, lapelius skabyti, vainikėlį pinti? Kur mergelė su berneliu kalbėjo, ten žolė žėlė, žemė drebėjo. Mergelė save berneliui žadėjo, vainikėlį žirgeliui sušėrė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 133-297 Daina [Šaltas dienas apturėjom]
Liuterį pekloj regėjo. Prie jo grabo tris dienas meldė, laukė, kad prūsams dangun lieptų eiti. Jis davė atsakymą, prūsams pekloj gyventi. Visi išgirdę nusigando, jog prūsai pekloj paskendo. Moterys klausė, ką vyrai girdėjo pas Liuterio grabą? Vyrai joms apsakė cūdą. Moterys supyko ir ant vyrų sukliko.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 141-299 Daina [Šaukia mano balsas, balsas]
Maskoliai pyksta, kai lietuvninką išvysta. Jiems geriau būtų, kad ant svieto Lietuvos nebūtų. Lietuvninkai iš Lietuvos išvaryti, Maskolijoj uždaryti. Baisi Maskolija, lietuvninkus visaip ryja, ėda, mindžioja, krauja kaip vandenį geria, kūnus kaip su žagre aria. Lietuva vajavojo, savo čielybę dabojo, nors maskoliai ją niekino.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 146-300 Daina M 63 [Šiandien, broliai, liustą kelkim]
Broliai prijojo aukštą kalną. Ant to kalno liepa. Po ta liepa šaltinėlis. Ten mergelė žlugtą skalbė. Ketina broliai mergelei aukso žiedus numaustyt, vainikėlį nusagstyt.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 147-301 Daina V 359 [Šian nedėlėlę per nedėlėlę]
Neišsilenks mergelė šelmio bernelio, jo rūstaus žodelio. Kančiukėlis budins rytelį, nendrelė mokins sunkių darbelių. Bernelis ramina mergelę: kančiukėlis – žirgeliui bausti, nendrelė – pasiremti, mergelė – pasidžiaugti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 149-303 Daina M 845 [Šėriau šėriau sau žirgelį]
Šėrė bernelis žirgelį pas mergelę joti. Padabojo jis mergelę dvylikos metelių. Gužynėje vieni šoka, kiti žaidžia, nėra bernelio mergelės. Pamatė bernelis savo mergelę vidur jaunimėlio su kasnykais, su vainikais, su žaliom rūtelėm.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 149-303 Daina M 845 [Šėriau šėriau sau žirgelį]
Šėrė bernelis žirgelį pas mergelę joti. Padabojo jis mergelę dvylikos metelių. Gužynėje vieni šoka, kiti žaidžia, nėra bernelio mergelės. Pamatė bernelis savo mergelę vidur jaunimėlio su kasnykais, su vainikais, su žaliom rūtelėm.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 150-304 Daina V 56 [Šėriau žirgelį per nedėlėlę]
Ar žirgelis nuneš bernelį šimtą mylelių. Nuneš žirgelis, jei takeliai nekupstuoti, jei lygus kelelis. Uošvės dvarely, vyšnių sodely čiulba paukšteliai. Kokia gieda paukštelė vyšnių sodely? Ne paukštelė, o močiutės dukrelė verkia. Mergelė neskins rūtelės, nepins vainikėlio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 151-305 Daina V 11 [Šėriau žirgelį sau juodbėrėlį]
Žvengs žirgelis ant uošvės dvarelio, kad išgirstų mergelė. Išgirdus mergelė tekina bėga į rūtų darželį. Bernelis klausia mergelės, kas ją užaugino, kas išmokino, kodėl rankelės baltos, žiedeliai žėri, kodėl glotni galvelė, raudoni veideliai. Mergelę Dievas augino, vargeliai, sunkūs darbeliai ir rūpestėliai mokino.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 152-306 Daina J 35 + V 26 [Šermukšnėli, graitai aukie]
Brolelis tegul greičiau auga, o seselė dar palaukia. Seselei reikia kraitelį susikrauti. Atvažiavo bernelis, vilioja mergelę eiti už jo. Bernelio tėvo didis dvaras, aplink dvarą ievarėliai, vidur dvaro sodelis. – Mergele, po sodelį vaikščiosi, obuolėlius skinsi, uogeles rinksi. Obuolėliai – rūpestėliai, žemuogėlės – ašarėlės.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 152-306 Daina J 35 + V 26 [Šermukšnėli, graitai aukie]
Brolelis tegul greičiau auga, o seselė dar palaukia. Seselei reikia kraitelį susikrauti. Atvažiavo bernelis, vilioja mergelę eiti už jo. Bernelio tėvo didis dvaras, aplink dvarą ievarėliai, vidur dvaro sodelis. – Mergele, po sodelį vaikščiosi, obuolėlius skinsi, uogeles rinksi. Obuolėliai – rūpestėliai, žemuogėlės – ašarėlės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 154-307 Daina V 934 [Šile berželis stovėjo]
Bernelis su mergele kalbėjo, rūtų vainiką derėjo, aukso žiedelį viliojo. Atjojo sveteliai nedėlioj, pastatė žirgelius prie rūtų darželio. Svetelių žirgeliai sulaužė tvorą levendrų, išmynė rūtą iš šaknų ir lelijėlę iš laiškų. Skundžiasi dukrelė močiutei, koki čia sveteliai. Tai seselės piršleliai.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 155-308 Daina V 2920 [Šitai išrožijimas]
Perspėjimai mergelėms, kurios į stoną eina ir jaunas dienas maino. Vainikėlį atsargiai nešiokit ir jį dabokit. Kol mergelė rūtelę nešioja visi ją myli, gėrėsi, jos veideliai žiba. Ištekėjusi mergelė vargus kenčia. Vyras pasigėręs į svirnelį veda, už kaselių tempia. Sunkūs anytos žodeliai, mošelių kalbelės. Visur marčią peikia, nėra dienelės, kad neverktų martelė. Kad ir liktų našlele, nesigėrėtų kvietkele, o tik vaikeliais, savo vargeliais.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 155-308 Daina V 2920 [Šitai išrožijimas]
Perspėjimai mergelėms, kurios į stoną eina ir jaunas dienas maino. Vainikėlį atsargiai nešiokit ir jį dabokit. Kol mergelė rūtelę nešioja visi ją myli, gėrėsi, jos veideliai žiba. Ištekėjusi mergelė vargus kenčia. Vyras pasigėręs į svirnelį veda, už kaselių tempia. Sunkūs anytos žodeliai, mošelių kalbelės. Visur marčią peikia, nėra dienelės, kad neverktų martelė. Kad ir liktų našlele, nesigėrėtų kvietkele, o tik vaikeliais, savo vargeliais.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 164-309 Daina V 904 [Tai da gražiai žydi šile putinėlis]
Gražiai joja brolelio pulkelis. Neužjos, neatlankys brolelis motinėlės. Nuilsęs žirgelis, nuvargęs pulkelis, nėra ten stonių, nei čysto vandenėlio. Užjos, atlankys bernelis mergelę. Nepailsęs žirgelis, nepavargęs pulkelis, ten yra stonelė ir čysto vandenėlio.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 164-309 Daina V 904 [Tai da gražiai žydi šile putinėlis]
Gražiai joja brolelio pulkelis. Neužjos, neatlankys brolelis motinėlės. Nuilsęs žirgelis, nuvargęs pulkelis, nėra ten stonių, nei čysto vandenėlio. Užjos, atlankys bernelis mergelę. Nepailsęs žirgelis, nepavargęs pulkelis, ten yra stonelė ir čysto vandenėlio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 165-310 Daina Š 539 [Tai gerai būtie pas motinėlę]
Gerai būti mergelei pas motinėlę. Bjauru būti pas anytėlę: rūstūs žodeliai, sunkūs darbeliai. Martelė žalius rugius mala, jaučius gena. Kad mergelė būtų žinojus tokią dalelę, būtų prašius brolelių užkelti vartelius, kad neužeitų svečių šalelė, kad neišvežtų skrynelių. Svetima šalelė kalba, kad mergelė tinginėlė, girtuoklėlė.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 165-310 Daina Š 539 [Tai gerai būtie pas motinėlę]
Gerai būti mergelei pas motinėlę. Bjauru būti pas anytėlę: rūstūs žodeliai, sunkūs darbeliai. Martelė žalius rugius mala, jaučius gena. Kad mergelė būtų žinojus tokią dalelę, būtų prašius brolelių užkelti vartelius, kad neužeitų svečių šalelė, kad neišvežtų skrynelių. Svetima šalelė kalba, kad mergelė tinginėlė, girtuoklėlė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 168-311 Daina V 111 [Tamsioji naktaitė, kadugių giraitė]
Apsiverkė bernelis, kodėl mergelė į jį šnairai žiūri. Mergelė į bernelį iš meilės šnairai žiūri. Ateina stalu stiklelis, reiks išgerti mergelei. Verkia mergelė ne vainiko, ne jaunikio, ne žalios rūtelės, o tik pirmųjų dienelių. Bernelio žirgelis žvengia ne abrakėlio, ne vandenėlio, tik lankos šienelio.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 169-312 Daina Š 349 [Tarnauk, mergele, šią vasarėlę]
Neis mergelė už girtuoklėlio, kuris moka tik vaidelius kelti, karčemoje gerti. Mergelė siratėlė. Jos močiutė aukštam kalnely guli. Gale močiutės kapelio liepelė, joje gegutė kukavo. Kukavo tol, kol mergelę iškukavo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 169-312 Daina Š 349 [Tarnauk, mergele, šią vasarėlę]
Neis mergelė už girtuoklėlio, kuris moka tik vaidelius kelti, karčemoje gerti. Mergelė siratėlė. Jos močiutė aukštam kalnely guli. Gale močiutės kapelio liepelė, joje gegutė kukavo. Kukavo tol, kol mergelę iškukavo.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 52-239a Daina G 270 [Padainuosu gražią dainą – paukščių vainą]
Graži daina apie žvėrių vainą. Vanagas zuikį vaikė. Žvėrys zuikį ratavojo, vanagą koliojo. Zuikis vanagui akis iškabino. Žąsinas levui uodegą kirto, meška karštuvais, erelis plaktuku, ožys grėbliu kovojo. Vilkas tauškino dantukais. Kregždė rėkė, kielė gegutę ratavojo, lakštingala giesmele linksmino, pelėda vyturį gąsdino. Bitutė tutučiui padėjo, arklys volungei plunksnas išpešiojo, žvirblis su katinu vajavojo. Karvelis kurmį sukruvino, gaidys žiurkę niurkė, šeškas šikšnosparnį gaudė. Paukščiai, žvėrys šikšnosparnį šalin varė.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 176-314 Daina V 58 [Tėvas sūnelį labai barė]
Ar žirgelis nuneš brolelį nakčia pas mergelę? Ar jis atkels galvele vartelius, ar ardys patkavomis brukelį, ar karpys auselėmis rūtelę, ar virkdins mergelę? Bernelis tegul netingi anksti atsikelti, tai nuneš žirgelis pas mergelę. Jis atkels galvele vartelius, ardys patkavomis brukelį, karpys auselėmis rūtelę, virkdins mergelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 177-315 Daina K 77 [Tėveli mano, mano širdele]
Jos sūnelis į vainelę. Tėvelis klausia sūnelio, kas ars laukelį, kas ganys jautelius. Samdininkai ars laukelį, ganys jautelius. Tie samdininkai, tie maištininkai ardami maištą kėlė, per dieną arė – vagos neišvarė, jautelius dusavojo, maištą kėlė. Grįžo sūnelis, metė kardelį, taisė žagrelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 178-316 Daina V 2 [Tėveli mano, mano širdele]
Jos bernelis pas mergelę. Kur laukas neartas ir neakėtas, dvaras nešluotas, drobės neaustos, ten nėra mergelės. Kur laukas užartas ir užakėtas, dvaras nušluotas, drobės išaustos, ten yra mergelė. Vilioja bernelis mergelę už jo eiti: po jo langais alyva aukso žiedais žydi, upė žaliu vynu kvepia. Netiki mergelė bernelio žodžiais.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 180-317 Daina V 1808 [Tėveli širdele tu mano mielas]
Augino tėvelis tris sūnelius. Išleido į šalį tik vieną sūnelį. Išgirdo sūnelis sakalo balsą, mislijo, kad tėvelis šaukia. Ne tėvelis šaukė, o sakalas čiulbėjo: – Sūneli, ką sudūmojai, kad vargo mergelę pasidabojai? Augino močiutė tris dukreles. Išleido į šalį tik vieną dukrelę. Išgirdo dukrelė gegutės balsą, mislijo, kad močiutė šaukia. Ne močiutė šaukė, o gegutė kukavo: – Dukrele, ką sudūmojai, kad vargo bernelį pasidabojai?
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 180-317 Daina V 1808 [Tėveli širdele tu mano mielas]
Augino tėvelis tris sūnelius. Išleido į šalį tik vieną sūnelį. Išgirdo sūnelis sakalo balsą, mislijo, kad tėvelis šaukia. Ne tėvelis šaukė, o sakalas čiulbėjo: – Sūneli, ką sudūmojai, kad vargo mergelę pasidabojai? Augino močiutė tris dukreles. Išleido į šalį tik vieną dukrelę. Išgirdo dukrelė gegutės balsą, mislijo, kad močiutė šaukia. Ne močiutė šaukė, o gegutė kukavo: – Dukrele, ką sudūmojai, kad vargo bernelį pasidabojai?
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 182-318 Daina V 1552 [Toj karčemėlėj, toj liustaunojoj]
Močiutė begerdama dukrelę pažadėjo. Kaip išmiegojo, išpagiriojo, dukrelės žėlavojo. Parduos močiutė jaučius ir žirgus, vaduos dukrelę. Nevaduok, močiute, bernelis išvaduos dukrelę. Sakė bernelis mergelei, neiti per lino dirvelę. Užkris lino žiedelis, bus nuometėlis, reiks tau nešioti visą amželį.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 182-318 Daina V 1552 [Toj karčemėlėj, toj liustaunojoj]
Močiutė begerdama dukrelę pažadėjo. Kaip išmiegojo, išpagiriojo, dukrelės žėlavojo. Parduos močiutė jaučius ir žirgus, vaduos dukrelę. Nevaduok, močiute, bernelis išvaduos dukrelę. Sakė bernelis mergelei, neiti per lino dirvelę. Užkris lino žiedelis, bus nuometėlis, reiks tau nešioti visą amželį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 183-319 Daina V 934 [Trake berželis stovėjo]
Bernelis su mergele kalbėjo, vainikėlį derėjo. Prašo bernelis mergelės nušluoti dvarelį subatoj, atjos sveteliai nedėlioj. Svetelių žirgeliai išvertė uosio tvorelę, išmynė rūtelę. Skundžiasi mergelė močiutei. Ne močiutės sveteliai, o mergelės piršleliai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 183-319 Daina V 934 [Trake berželis stovėjo]
Bernelis su mergele kalbėjo, vainikėlį derėjo. Prašo bernelis mergelės nušluoti dvarelį subatoj, atjos sveteliai nedėlioj. Svetelių žirgeliai išvertė uosio tvorelę, išmynė rūtelę. Skundžiasi mergelė močiutei. Ne močiutės sveteliai, o mergelės piršleliai.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 184-320 Daina V 934 [Trake berželis stovėjo]
Nuėjo bernelis į kaimelį pas savo mergelę. Pririšo žirgelį prie daržo. Išvertė žirgas tvorelę, išmindė rūtelę, tarnai skynė lelijėlę. Skundė mergelė ponus bajorus tėveliui. Tai ne ponai bajorai, o tavo pačios bernelis ir jo pulkelis. Atžels rūtelė ir lelijėlė.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 184-320 Daina V 934 [Trake berželis stovėjo]
Nuėjo bernelis į kaimelį pas savo mergelę. Pririšo žirgelį prie daržo. Išvertė žirgas tvorelę, išmindė rūtelę, tarnai skynė lelijėlę. Skundė mergelė ponus bajorus tėveliui. Tai ne ponai bajorai, o tavo pačios bernelis ir jo pulkelis. Atžels rūtelė ir lelijėlė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 186-321 Daina M 164 [Tu mergužėle jauna]
Mergelė verpti, austi nemoka, bet šokius kaip vėjas šoka. Ne mielas mergelei darželis nei rūtelė, ji mislija manstelę, kaip su berneliu būti. Pateko mergelė berneliui girtuoklėliui. Pareina vyras girtas, pačią, vaikus muša, šeimyną varo. Į girelę nežinomais keleliais mergelė eina.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 186-321 Daina M 164 [Tu mergužėle jauna]
Mergelė verpti, austi nemoka, bet šokius kaip vėjas šoka. Ne mielas mergelei darželis nei rūtelė, ji mislija manstelę, kaip su berneliu būti. Pateko mergelė berneliui girtuoklėliui. Pareina vyras girtas, pačią, vaikus muša, šeimyną varo. Į girelę nežinomais keleliais mergelė eina.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 187-322 Daina V 260 [Tu našleli, tu senasis]
Našlelis pas mergelę atjojęs degutu smirdėjo, dageliu žydėjo. Mergelė našlelio stiklelį pelenais šveis, suolelį, šipuliais smaigstys. Takelius šiaudais užtaršys, kur kuinas stovėjo, sąšlavas pils. Išeinantį našlelį šunim užsiundys, akmenim mėtys, žodelius po kojom pamins. Bernelis pas mergelę atjojęs diemedžiu kvepėjo, bijūnu žydėjo. Jo stiklelį mergelė skrynioj kavos, kreselę lelijom kaišys. Takelius mėronais barstys, kur žirgelis stovėjo, rūtelę sės. Išleisdama bernelį mergelė verks, dainuos, žodžius širdelėj nešios.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 187-322 Daina V 260 [Tu našleli, tu senasis]
Našlelis pas mergelę atjojęs degutu smirdėjo, dageliu žydėjo. Mergelė našlelio stiklelį pelenais šveis, suolelį, šipuliais smaigstys. Takelius šiaudais užtaršys, kur kuinas stovėjo, sąšlavas pils. Išeinantį našlelį šunim užsiundys, akmenim mėtys, žodelius po kojom pamins. Bernelis pas mergelę atjojęs diemedžiu kvepėjo, bijūnu žydėjo. Jo stiklelį mergelė skrynioj kavos, kreselę lelijom kaišys. Takelius mėronais barstys, kur žirgelis stovėjo, rūtelę sės. Išleisdama bernelį mergelė verks, dainuos, žodžius širdelėj nešios.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 188-323 Daina Vk 234 [Turėjo bobelė žilą oželį]
Turėjo bobutė žilą oželį. Išbėgo oželis į tyrus laukus. Rado bobutė tik oželio ragelius. Padarė bobutė saldų alutį. Suprašė visus paukštelius. Tik pelėdos nepaprašė. Atėjo pelėda ir neprašyta. Išvedė žvirblelis pelėdą šokti. Numynė žvirblelis pelėdai koją.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 188-323 Daina Vk 234 [Turėjo bobelė žilą oželį]
Turėjo bobutė žilą oželį. Išbėgo oželis į tyrus laukus. Rado bobutė tik oželio ragelius. Padarė bobutė saldų alutį. Suprašė visus paukštelius. Tik pelėdos nepaprašė. Atėjo pelėda ir neprašyta. Išvedė žvirblelis pelėdą šokti. Numynė žvirblelis pelėdai koją.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 191-324 Daina G 122 [Tu volungėle, maža paukštele]
Kodėl volungėlė negieda? Piemenys drasko jos lizdelį. Kaltina nulesus kvietelius, pabaidžius jautelius. Karklynėly volungėlė suks lizdelį. Kad neištiktų šiaurus vėjelis, neišdraskytų volungėlės lizdelio.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 191-324 Daina G 122 [Tu volungėle, maža paukštele]
Kodėl volungėlė negieda? Piemenys drasko jos lizdelį. Kaltina nulesus kvietelius, pabaidžius jautelius. Karklynėly volungėlė suks lizdelį. Kad neištiktų šiaurus vėjelis, neišdraskytų volungėlės lizdelio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 192-325 Daina V 496 [Tu žirgeli juodbėrėli]
Klausinėjo mergelė žirgelio, kur padėjo bernelį? Ar numetė žirgelis? Ar nuskendo bernelis, ar su kita suderėjo? Atjos bernelis, ims mergelę už rankelių, statys mergelę prie grotelių, šventins vainikėlį. Vainikas vysta, širdis plyšta. Gailisi mergelė žiedelį mainiusi, vainikėlį pardavusi, bernelį gavusi.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 192-325 Daina V 496 [Tu žirgeli juodbėrėli]
Klausinėjo mergelė žirgelio, kur padėjo bernelį? Ar numetė žirgelis? Ar nuskendo bernelis, ar su kita suderėjo? Atjos bernelis, ims mergelę už rankelių, statys mergelę prie grotelių, šventins vainikėlį. Vainikas vysta, širdis plyšta. Gailisi mergelė žiedelį mainiusi, vainikėlį pardavusi, bernelį gavusi.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 193-326 Daina V 359 [Už jūrelių, už marelių]
Naujame rūtų darželyje stovi mergelė. Kaip dreba rūtelė po žirgelio kojelėm, taip drebės mergelė, kai bernelio valioj bus. Kančiukėlis budins rytelį, nendrelė išmokins darbelių. Nenusimink, mergele, kančiukėlis žirgeliui, nendrelė pasiremti, tu pati – berneliui pasidžiaugti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 195-327 Daina D 509 [Už jūrių, už marių]
Šinkarkėlė dukrelę žadėjo. Auk, dukrele. Duosim pasogą du bėru žirgeliu, karietėlę, vežėjėlį, botagėlį. Auk, dukrele. Duosim du jauteliu, žagrelę, artojėlį, botagėlį. Auk, dukrele. Duosim šimtą dorelėlių.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 197-328 Daina V 1808 [Už jūrių, už marių]
Augino močiutė tris dukreles. Išleido į šalį tik vieną. Išgirdo dukrelė gegutės balsą. Mislino, močiutė šaukia. Ne močiutė šaukia, o gegutė kukuoja. Augino tėvelis tris sūnelius. Tik vieną išleido į šalį. Išgirdo sūnelis sakalo balselį. Mislino, kad tėvelis šaukia. Ne tėvelis šaukia, o sakalas ulba.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 199-329 Daina Š 558 + K 178 [Vai, aisim aisim, mes čion nebūsim]
Nebūsim svetimoj šalelėj. Čia duonos neduoda, bara, vėjai dūzgia, seni ir jauni pjaunas, bernelius kankina. Čia upės džiūsta, kraujas plūsta, rugeliai blogsta, žuvelės trokšta, nėra adynos be blogos naujienos. Čia nėra tėvelių, motinėlių, nėra seselių, mergelių. Mes čia sudžiūsim, siūbuosim kaip nendrelės. Eisim ten, kur tėveliai, motinėlės, seselės, mergelės laukia.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 202-330 Daina V 2868 + Š 1 [Vai, ant kalnelio žalia liepelė]
Mergelė žalius paliejus (šilinges) laistė. Ar ilgai paliejai žali bus? Toli išleido močiutė dukrelę. Dar nepraėjo dvi trys nedėlėlės, išsiilgo mergelė močiutės. Lankydama dukrelė močiutę, išsiilgo bernelio. Per jūres marias antele plaukė, per gireles gegute lėkė į savo bernelio dvarelį. Gražiausias bernelio dvarelis: raudoni langai, po langais klevai. Gražiausias bernelio sodelis: klevai, alyvėlės, vidury sodo obelėlė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 203-331 Daina K 444 [Vai, ant kalno putinėlis augo]
Vieškelėliu oficieriai jojo. Pirmiau varė tėvelio sūnelį, paskui ėjo močiutė verkdama, sūnelį bardama. Sūnelis, kaip buvo mažų metelių, nemokėjo tyliai vaikščioti, prieš tėvelį galvelės nulenkti, prieš močiutę kepurėlę nukelti. Kai tapo žalnierėlis, išmoko tykiai vaikščioti, prieš vyresnius kepurėlę pakelti, prieš karalių galvą nulenkti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 204-332 Daina K 444 [Vai, ant kalno putinėlis augo]
Vieškelėliu oficieriai jojo. Pirmiau varė tėvelio sūnelį, paskui ėjo močiutė verkdama, sūnelį bardama. Sūnelis nemokėjo tyliai vaikščioti, prieš tėvelį galvelę palenkti, prieš močiutę kepurėlę pakelti. Kai pateko karaliui, išmoko tykiai vaikščioti, prieš vyresnius kepurėlę pakelti, prieš karalių galvą palenkti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 205-333 Daina K 136 [Vai, ant tilto žolės auga]
Balnoja bernelis žirgelį. Mergelė prašo imti ir ją drauge. Kai prijojo girią, kai pastojo po liepele, prašo bernelis patalėlį kloti. Bernelis jau užmigo, o mergelė verkia. Mergele, sakiau pas močiutę su seselėm vaikščioti, būtum vainikėlį benešiojusi, aukso galioną bedėvėjusi.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 206-334 Daina K 141 [Vai aržuol aržuol, aržuole žaliasis]
Tėvelis šers sūneliui žirgelį, pirks Vilniaus miestely tris triūbeles. Pirma triūbele sūnelis užtriūbys į žirgelį sėsdamas, galvelę palenkdamas, tėvelius virkdindamas. Antra triūbele užtriūbys per kaimelį jodamas, mergeles virkdindamas. Trečia trūbele užtriūbys į glitužę stodamas, širdelę ramindamas. Džiaugėsi karaliūnas į sūnelį žiūrėdamas.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 206-334 Daina K 141 [Vai aržuol aržuol, aržuole žaliasis]
Tėvelis šers sūneliui žirgelį, pirks Vilniaus miestely tris triūbeles. Pirma triūbele sūnelis užtriūbys į žirgelį sėsdamas, galvelę palenkdamas, tėvelius virkdindamas. Antra triūbele užtriūbys per kaimelį jodamas, mergeles virkdindamas. Trečia trūbele užtriūbys į glitužę stodamas, širdelę ramindamas. Džiaugėsi karaliūnas į sūnelį žiūrėdamas.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 208-335 Daina V 2008 [Vai, aš savo mergužėlę]
Užmigdė bernelis mergelę naujam rūtų daržely po lelijos krūmeliu. Prašė bernelis nejudinti lelijėlės, nebudinti mergelės. Atlėkė girios gegutė, pabudino mergelę. Užmigdė mergelė bernelį naujam rūtų daržely po bijūno krūmeliu. Prašė mergelė nejudinti bijūnėlio, nebudinti bernelio. Atlėkė girios sakalėlis, pabudino bernelį. Verkė mergelė, bernelis savo pirmų dienelių.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 209-336 Daina V 1703 [Vai, atvažiavo, vai, atliūliavo iš Varšavo ponaičiai]
Išsivežė Varšavos ponaičiai Lietuvos mergelę. Kaip privažiavo girelę, prašo mergelė nušauti girios paukštelę. Privažiavo upaitę, prašo pagauti marių žuvelę. Bernelis paukštelės nenušovė, žuvelės nepagavo. – Berneli, kur dėti vainikėlį? – Mergele, kabink vainikėlį ant nendrelės. Ištiko šiaurus vėjas, nupūtė vainikėlį. Apkalbėjo bernelis mergelę neteisiom kalbelėm.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 213-338 Daina K 345 [Vai, balnok balnok, tėveli, žirgelį]
Balnos tėvelis žirgelį, jos sūnelis į vainelę. Pirmoj vainelėj žirgelis klupo. Antroj vainelėj kardelis trūko. Trečioj vainelėj sūnelis galvą paguldė. Parnešė žirgelis sūnelio mandierėlę, juodu krauju aptaškytą. Seselė skalbs mandierėlę ašarėlėm, motinėlė džiovins atdūsėliais.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 214-339 Daina V 494 [Vai brolukai dobilukai]
Jojo bernelis pas mergelę. Sudūmojo bernelis dūmelę, ką nuneš mergelei dovanėlių. Nuneš bernelis žalios girios žolynėlių, lygios lankos dobilėlių. Berneli, prastos tavo dovanėlės. Mažos bernelio seselės, prastos dovanėlės.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 214-339 Daina V 494 [Vai brolukai dobilukai]
Jojo bernelis pas mergelę. Sudūmojo bernelis dūmelę, ką nuneš mergelei dovanėlių. Nuneš bernelis žalios girios žolynėlių, lygios lankos dobilėlių. Berneli, prastos tavo dovanėlės. Mažos bernelio seselės, prastos dovanėlės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 215-340 Daina D 202 [Vai, darė darė brolis grėblelį]
Grėbė martelė šienelį. Ne tiek ji grėbė, kiek gailiai verkė. – Žeme, atėmei tėva ir motinėlę, paimk ir mane vargo martelę. Dar ne laikas martelei į žemę eiti. Pjovė bernelis šienelį. Ne tiek jis pjovė, kiek gailiai verkė. – Žeme, atėmei tėva ir motinėlę, paimk ir mane vargo bernelį. Dar ne laikas berneliui į žemę eiti.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 215-340 Daina D 202 [Vai, darė darė brolis grėblelį]
Grėbė martelė šienelį. Ne tiek ji grėbė, kiek gailiai verkė. – Žeme, atėmei tėva ir motinėlę, paimk ir mane vargo martelę. Dar ne laikas martelei į žemę eiti. Pjovė bernelis šienelį. Ne tiek jis pjovė, kiek gailiai verkė. – Žeme, atėmei tėva ir motinėlę, paimk ir mane vargo bernelį. Dar ne laikas berneliui į žemę eiti.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 216-341 Daina M 495 [Vai, dariau dariau aželes]
Atsilankė bernelis mergelės naujam rūtų daržely. Patinka berneliui rūtelė ir naujas rūtų darželis. Tik nepatinka berneliui, kad mergelė su kitais meiliai kalbėjo. Mergelė su kitais kalbėjo, bet bernelį širdelėj turėjo. Atsilankė mergelė bernelio kviečių laukely. Tai patinka mergelei kvieteliai, ūbos lyselės. Tik nepatinka mergelei, kad bernelis su kitom meiliai kalbėjo. Su kitom bernelis kalbėjo, bet mergelę širdelėj turėjo.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 216-341 Daina M 495 [Vai, dariau dariau aželes]
Atsilankė bernelis mergelės naujam rūtų daržely. Patinka berneliui rūtelė ir naujas rūtų darželis. Tik nepatinka berneliui, kad mergelė su kitais meiliai kalbėjo. Mergelė su kitais kalbėjo, bet bernelį širdelėj turėjo. Atsilankė mergelė bernelio kviečių laukely. Tai patinka mergelei kvieteliai, ūbos lyselės. Tik nepatinka mergelei, kad bernelis su kitom meiliai kalbėjo. Su kitom bernelis kalbėjo, bet mergelę širdelėj turėjo.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 219-343 Daina V 2 [Vai, jojau jojau, jodams dūmojau]
Prijojo bernelis dvarelį, čia jo mergelė. Bernelis mergelei labą dieną, mergelė gailiai verkia. Verki neverki, mergele, bernelio būsi. Prisižadėjo mergelė, žiedelį dovanojo. Nyksta, dyla žiedelis nuo sunkių darbelių, blėsta bala veideliai nuo ašarėlių.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 220-345 Daina K 685 [Vai jūs mano lenkai]
Tėviškė savo sūnelius į pagalbą šaukia. Reikia iš lenkų žemės išvaryti maskolių. Garbė žalnieriams drąsiai vajavoti, maskolius ir prūsokus naikinti, rubežius laikyti. Niekam nevertas yra žmogus be garbės – garbingiausias kareivio vardas. Kurie žus, tie neišmatuoma garbe pagarbinti bus.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 222-346 Daina D 679 [Vai, kad aš augau pas motinėlę]
Mergelė burnelę prausė, rankas mazgojo, nuskandino žiedelį. Paprašytų mergelė šiauraus vėjelio, kad išpūstų žiedelį iš Dunojėlio dugnelio. Vėjelis klausė, kieno pirktas žiedelis. Jei tėvelio pirktas, daužys į vilnelę, jei brolelio – liūliuos į kraštelį, jei bernelio – gramzdins į dugnelį. Tėvelio pirktas – tai sidabrėlio, brolelio – auksinėlis, bernelio – deimantužių raudonas.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 222-346 Daina D 679 [Vai, kad aš augau pas motinėlę]
Mergelė burnelę prausė, rankas mazgojo, nuskandino žiedelį. Paprašytų mergelė šiauraus vėjelio, kad išpūstų žiedelį iš Dunojėlio dugnelio. Vėjelis klausė, kieno pirktas žiedelis. Jei tėvelio pirktas, daužys į vilnelę, jei brolelio – liūliuos į kraštelį, jei bernelio – gramzdins į dugnelį. Tėvelio pirktas – tai sidabrėlio, brolelio – auksinėlis, bernelio – deimantužių raudonas.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 222-346 Daina D 679 [Vai, kad aš augau pas motinėlę]
Mergelė burnelę prausė, rankas mazgojo, nuskandino žiedelį. Paprašytų mergelė šiauraus vėjelio, kad išpūstų žiedelį iš Dunojėlio dugnelio. Vėjelis klausė, kieno pirktas žiedelis. Jei tėvelio pirktas, daužys į vilnelę, jei brolelio – liūliuos į kraštelį, jei bernelio – gramzdins į dugnelį. Tėvelio pirktas – tai sidabrėlio, brolelio – auksinėlis, bernelio – deimantužių raudonas.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 223-347 Daina V 1543 [Vai, kad aš ėjau, keliu vandravau]
Karčemėlėj trys gėrovėliai gėrė. Vienas pragėrė žirgelį, antras – balnelį, trečias – jauną mergelę. Parduos bernelis jaučius ir žirgus, vaduos mergelę iš karčemėlės. Nevaduok, berneli, mergelės. Vaduos mergelę tėvas, motinėlė, kurie augino, ant rankelių nešiojo.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 224-348 Daina V 482 [Vai, kad aš gėriau per visą naktį]
Pragėrė bernelis žirgelį ir kamanėles. – Vaduok, tėveli, žirgą ir kamanėles. – Nesirūpink, sūneli, žirgelis stonelėj, kamanėlės Vilniaus miestelij. Pragėrė mergelė rūtų vainikėlį ir aukso žiedelį. – Vaduok, močiute, rūtų vainikėlį ir žiedelį. – Nesirūpink, dukrele, vainikėlis rūtų daržely, žiedelis Vilnaius miestelij.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 224-348 Daina V 482 [Vai, kad aš gėriau per visą naktį]
Pragėrė bernelis žirgelį ir kamanėles. – Vaduok, tėveli, žirgą ir kamanėles. – Nesirūpink, sūneli, žirgelis stonelėj, kamanėlės Vilniaus miestelij. Pragėrė mergelė rūtų vainikėlį ir aukso žiedelį. – Vaduok, močiute, rūtų vainikėlį ir žiedelį. – Nesirūpink, dukrele, vainikėlis rūtų daržely, žiedelis Vilnaius miestelij.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 226-349 Daina V 1552 [Vai, kad aš gėriau per visą naktį]
Per naktį gėrė, dukrelę pažadėjo. Kai išmiegojo, išpagiriojo, dukrelės gailėjo. Yra rūtelė, lelijėlė, nėra dukrelės. Jauteliai baubia, žirgeliai žvengia, nėra dukrelės. – Sūneliai, vykit seselę. Seselė negrįš, grąžins rūtų vainikėlį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 229-351 Daina V 209 [Vai, kad aš jojau per buko girelę]
Prijojo bernelis uošvės dvarelį, klausia – ar namie dukrelė? Dukrelė darbininkė: anksti kelia, vėlai gula, šeimyną pribudina. Atsisveikino bernelis, daugiau nejodys pas uošvelę, žirgo nealsins, uošvele nevadins. Sutiko bernelis mergelę pagiružiais vaikščiojant. Šaus bernelis mergelę, žudys jos jaunytėlę. Nešauk, berneli, nežudyk mergelės jaunystėlės. Bernelis žirgą pragaišins, kelelio neatras.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 230-352 Daina M 960 [Vai, kad aš jojau per žalią girelę]
Serga mergelė, negali. Ar pasveiks mergelė? Nepasveiks mergelė, eis į aukštą kalnelį. Bernelis padarys savo mergelei zerkolinį grabelį. Kavos mergelę bažnyčios sklepely po margais vargonais. Verkia bernelis mergelės. Pažiūrės bernelis ar skaistus mergelės veidelis, ar žalia rūtelė, ar ne rūdus žiedelis. Veidelis nubliednęs, rūtelė pavytus, žiedelis parūdijęs.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 232-353 Daina V 485 [Vai, kad aš jojau viešu keleliu]
Rado bernelis mergelę rūtų daržely. Mergele, duok baltą ranką, skink rūtų kvietką, rišk sėreliais, kišk už kepurėlės, rodyk viešą kelią. Bėgo žirgelis nevaldomas, stojo prie karčemos nestabdomas. Pragėrė bernelis šimtą šeštokų žirgely sėdėdamas, būtų pragėręs ir antrą šimtą su mergele bekalbėdamas.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 234-354 Daina Dr 105 [Vai, kada tu numirsi, dieduli mano]
Kada mirs diedukas? Seredoje. Kaip paliks diedukas bobutę? Su žmoniukėm. Jos muš bobutę. Atsiprašys bobutė. Kaip atsiprašys? Rankas bučiuos. Kur kavos dieduką? Žalioj girioj. Kas paskambins diedukui? Varpai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 235-355 Daina G 383 [Vai, ką kalba zuikytėlis]
Zuikis kviečia grybus vainon. Atsišaukė kazlėkas, raudonikis, rudmėsaitė, ūmėdaitė, lepšytaitė. Jie neis vainon. Baravykas visų grybų pulkaunykas eis vainon. Jis visus grybus iškapos, o kelmučius išmindžios.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 236-356 Daina D 1431 [Vai, keno dvaras tai gražus žalias]
Žaliam vyšnių sodely bernelis vaikščiodamas gailiai verkia. Nemoka mergelė austi, staklelių taisyti. Bernelio mergelė miegužiu susnūdus, tingužiu surūgus. Žaliam vyšnių sodely mergelė vaikščiodama gailiai verkia. Nemoka bernelis arti, žagrelės taisyti. Mergelės bernelis miegužiu susnūdęs, tingužiu surūgęs.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 238-357 Daina [Vaikinukai baltonplauki]
Vaikinukas – bagoto būro vaikas, iš mandrumo paikas. Turi žirgą oboliuotą, balną auksu klotą. – Bernyti, nesigirk tėvo turtais. Parduosi žirgą, samdysi tarną, parduosi balną, steliuosi suknelę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 239-358 Daina V 1292 [Vai, kodėl, dėl ko, mano mergužėle]
Pilnas dvaras svetelių. Vienam dukrelė dovanos, kitam persiprašys, trečiam pasižadės. Privažiavo kalnelį, eis mergelė pas močiutę. Kelkis, močiute, pažiūrėk pulkelio. Nesikels močiutė, nežiūrės pulkelio. Kelkis, močiute, pasiklonios dukrelė. Nesikels močiutė. Jau dukrelė pasikloniojo močiutę išleisdama, plonom drobelėm, balta trūnele, gailiom ašarėlėm.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 240-359 Giesmė Rg [Vaikščiojo Adomas po žaliąjį gojų]
Vaikščiojo Adomas po gojų ir atrado Ievą obely. Prašo Adomas Ievos lipti iš obels. Jokio grieko jie nepažino, tik Dievo vaisių pamėgino. Adomas stos prie žagrės, o Ieva prie vindelio ir rūpinsis nuo Dievulio duotu vaisiumi (kūdikiu).
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 243-361 Daina G 33 [Vaikščioj katins ant šiaudų]
Ieškojo katinas naudos ir sugavo pelę. Katinas užmigo, pelių pulkas subėgo. Pelės sakė: katiną reikia išvyti, uždusyti, nunuodyti. Katinas peles išvaikė. Pelės gromatą rašys, žiurkes ant vainos prašys.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 245-363 Daina Š 279 [Vai, liūdna liūdna mano širdelė]
Tingi mergelės bernelis sunkių darbelių dirbti. Sėjo pūrelius, nei vienas neišdygo. Tik išdygo aržuolėlis. Ant kiekvienos šakelės gegužėlė. Kukavo, kol iškukavo mergelės jaunas dienas. Nebus mergelė , kur juoda duona, kur sopa širdelę, kur džiūsta kaip nendrelė. Dėkui tėveliui, močiutei, kad užaugino. Ne dėkui piršliui, kuris mergelę išviliojo.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 247-364 Daina D 1396 [Vai, kytra kytra paukštė lakštutė]
Kytra paukštė lakštutė, bet dar kytresnė uošvė. Ji nerodė savo dukrelės, audėjėlės, verpėjėlės. Ji parodė kiemo mergelę, tarnaitėlę. Eina bernelis, girdi audžia mergelė. – Mergele, praverk langelį, parodyk veidelį, savo rankų darbelį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 248-365 Daina V 1668 [Vai, ko liūdi, putinėli, ko liūdi]
Ko liūdi putinėlis? Vėjas pučia, šakas lanko, paukščiai uogas geria. Ko liūdi broliukas? Broliuką jauną vinčiavoja, pentinėlius turgavoja. Ko liūdi seselė? Seselę jauną vinčiavoja, vainikėlį turgavoja.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 249-366 M 151 [Vai, kur buvai, dukterėle]
Kur buvo dukrelė, kur vaikštinėjo? Po darželį vaikščiojo, su rūtele kalbėjo. Netiesa, susiedėliai sakė, kad dukrelė bernelį lydėjo. Kur buvo sūnelis, kur vaikštinėjo? Po stonelę vaikščiojo, su žirgu kalbėjo. Netiesa, susiedėliai sakė, kad sūnelis mergelę lydėjo.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 250-367 Daina Sc 127 [Vai, kur tu vaikščiojai, mano tėtužėli]
Tėvelis sutiko medinčiaus sūnelį. Jis atėmė žirgelį. Duos tėvelis šimtelį, kad atiduotų žirgelį. Neduok, tėveli, šimtelį, žadėk dukrelę. Grimzta laivelis su jaunimėliu. Tame laively mergelė sėdėjo, galvelę šukavo. Ji gailiai verkė, neturi mergelė bernelio. Atsišaukė medinčiaus sūnelis jis bus mergelės sūnelis.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 251-368 Daina V 1966 [Vai malūn malūnuži]
Karvelėlis paklausys, ką kalba mergelė patalėlį senam klodama. Gulės senas pataluose, kaip šiekštas rūdynuose, o mergelė prie šalelės, kaip dilgėlė prie tvorelės. Karvelėlis paklausys, ką kalba mergelė patalėlį jaunam klodama. Gulės jaunas pataluose, kaip šilkas atlosuose, mergelė prie šalelės, kaip rūta prie galvelės.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 252-369 Daina V 1822 [Vai, ne laikas vyną gertie]
Du broleliai kortom žaidė. Jie tėvelį perkalbėjo. Tėvelis dukrelę pažadėjo. Šešis žirgus sukinkino, vario vartus atrakino, dukrelę į Kėdainius nudundino.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 253-370 Daina V 1552 [Vai, pakelėje pavieškelėje]
Močiutė begerdama, dukrelę pažadėjo. Kaip išmiegojo, išpagiriojo, dukrelės gailėjo. Parduos močiutė skryneles ir drobeles, vaduos dukrelę. Nevaduok, močiute, bernelis išvaduos, išpirks mergelę. Sakė močiutė, neiti dukrelei per lino laukelį. Užkris už kaselių lino žiedelis, pavirs nuometėliu.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 264-377 Daina B – Šeimos [Vai tėvai, tėvai tėveli]
Mergelė su berneliu kalbėjo, rūtų vainikėlį pardavė, žiedelį mainė. Tėvas dukrelę mokino, į juodą laivą sodino, Dunojėlin skandino. Broleliai rado seselę žvirgždeliais apneštą, maureliais apvilktą.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 268-380 Daina V 803 [Vai tu kasele]
Mergelės kaselė neilgai dryksos prie liemenėlio. Ketina močiutė plotkelę pirkti, anytėlė – čepčiuką. Čepčiukėlis suvytino rūtelę, skepetėlė – priplėkino kaselę.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 269-381 Daina V 1433 [Vai tu kleveli, žalias medeli]
Kirs broleliai klevelį. Iš klevelio šakelių broleliams bus irkleliai, iš liemenėlio – laivelis. Plauks broleliai pas seselę. Išeina seselė verkdama, rankeles laužydama. Kodėl seselė be rūtų vainikėlio? Ar pabrango rūtelė, ar atpigo krome plotkelė, nuometėlis?
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 271-383 Daina M 522 [Vai tu mano mielas, kur tu pasidėjai]
Gyvent ant svieto merginai sunku be vaikino. Kalnus kastų, kad tik savo mielą po akim turėtų. Kas iš tų turtų, bagotesnė mergina būtų, kad mylimą šalia turėtų. Kad ir mirtų, vaikino mergina neužmirštų, ir kalne gulėdama jį mylėtų. Kur tos dienos, kaip abu rūtų daržely rūtas skynė, svirnelyje kalbėjo? Jei žodžiai tikri, tegul jie nežūva.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 275-384 V 1422 [Vai tu mergele sesele]
Ilgai rėdosi seselė. Nenulaiko broleliai žirgelių. Žirgeliai nutraukė kamanėles, nuveržė broliams rankeles, suskaldė žemelę, sumynė rūtelę. Seselė meldė brolelių, kad nelėktų, nedaužytų skrynelių, netaškytų suknelių, nebarstytų rūtelių. Rūtelės brangiai augintos.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 276-386 Daina [Vai tu sakal sakalėli]
Sakalėlis ar buvo girelėj, ar sėdėjo sadulos krūmely, ar žiūrėjo per žalius lapelius, ar matė antelę ant marių? Bernelis ar buvo uošvijoj, ar sėdėjo už stalelio, ar žiūrėjo per langelį, ar matė mergelę?
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 277-387 Daina V 1507 [Vai tu sakal sakalėli]
Sakalėlis parnešė berneliui žinią, kad jo mergelė šliūbą ima. Jos bernelis pažiūrėti. Trečiam pulkely bernelio mergelė. Atsitrauki, berneli, naravojai mergelę, kol jauna buvo, išviliojai skepetėlę ir žiedelį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 279-389 Dainos L – A. Strazdas [Vai tu strazde strazdeli]
Ko strazdelis čiulba lazdelių krūmely? Ar lazdelę augina, ar riešutus brandina, ar uogeles nokina? Strazdelis uogeles nokina. Ko bernelis rymo stonioj ant žirgelio? Ar bernelis žirgelį mokina, ar sukneles vėdina, ar mergelę augina? Bernelis sau mergelę augina.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 281-391 Daina K 141 [Vai tėvai tėveli]
Tėvelis šers žirgelį, važiuos į Vilniaus miestelį, pirks sūneliui trūbeles. Kai pirma trūba sūnelis užtrūbys, tėvelius virkdindys, antra – mergeles. Trečia trūba užtrūbys į vainelę jodamas, į rindelę stodamas. Džiaugiasi karaliūnas tėvo sūneliu, jo proteliu, veido skaistumu.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 283-393 Daina V 852 [Vai, už ažeraičių, vai, už Dunojaičio]
Už Dunojėlio trys vyšnių sodeliai. Ten mergelė kalba su rūtele. Daugiau nesės, nenešios mergelė rūtelės. Nešios muturėlį, dėvės pabriuvėlius. Už Dunojėlio trys vyšnių sodeliai. Ten bernelis su žirgeliu kalba. Daugiau nešers, nejodys bernelis žirgelio. Nešios pentinėlius, dėvės žiedelį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 284-394 Daina V 1700 [Vai, ūžia gaudžia girios medeliai]
Ūžia girios medeliai. Užaugs broleliai, iškirs girelę, statys naują dvarelį. Statė broleliai dvarelį ant aštuonių kampelių. Kas kampelis – medelis, kukau raiba gegutė.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 284-394 Daina V 1700 [Vai, ūžia gaudžia girios medeliai]
Ūžia girios medeliai. Užaugs broleliai, iškirs girelę, statys naują dvarelį. Statė broleliai dvarelį ant aštuonių kampelių. Kas kampelis – medelis, kukau raiba gegutė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 285-395 Daina K 616 [Vai, varė varė mus tris brolelius]
Varė tris brolelius į svetimą Turkijos žemelę. Ne taip verkė močiutė, tėvelis, broliai, seselės, kaip verkė mergelė. Bernelis parašis gromatėlę. Mergelė gromatėlę skaitydama, minavos bernelį. Yra vardas, pavardėlė, nėra bernelio.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 286-396 Daina [Vai, žali žali aržuolai]
Klausia bernelis mergelės ar ženysis jie abu, ar rudens lauks? Karčemėlėj gerdama močiutė pažadėjo dukrelę. Išrinko dukrelei vietelę, kaip girioj lauželį, bernelį, kaip girioj kelmelį. Dar tik mergelė buvo beišdygus, beišsprogus, beišaugus, beprilygus jaunimėliui, o jau išvedė iš seselių pulko. Nuėmė vainikėlį, uždėjo nuometėlį.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 288-398 Daina V 1951 [Vai, žydi žydi Mūs bijūnėlis]
Bernelis lankys kaimely mergelę. Jis padarys liepos vygelę. Vygelėje guldys mergelę, pats jaunąją vygiuos. Pabudins bernelis mergelę, dviem trim būbneliais. Kelsis mergelė, skins rūtelę. Bernelis pavitos mergelę alučiu, midučiu.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 290-399 Daina V 904 [Vai, žydi žydi šile putinėlis]
Žydi šile putinėlis, dūzgia sode bitinėlis. Joja brolelių pulkas. Neužjos brolelis pas našlelę. Našlelės juodos rankelės, rūstūs žodeliai. Užjos brolelis pas mergelę. Mergelės baltos rankelės, meilūs žodeliai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 291-400 Daina V 496 [Vai žirgeli juodbėrėli]
Jojo bernelis pas mergelę. Suklupo žirgelis, išpurvino suknelę. Grįžo bernelis pas tėvelį, siuntė žirgelį pas mergelę. Bernelis atjos panedėlį, utarnike statys mergelę prie grotelių. Sudės baltas rankas, mainys aukso žiedus.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 292-401 Daina V 476 [Vai vuošvi vuošvi, vuošvi tėveli]
Leis tėvelis dukrelę. Nori, kad žentelis užmokėtų už dukrelę. Žentelis mokėjo tris šimtelius, gana buvo tėveliui. Mergelės veidelis, kaip dangaus saulutė, akelės, kaip dangaus žvaigždelės. Žentelis veš mergelės kraitelį šešiais žirgeliais, bernelio seselė išmatuos jos drobeles.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 292-401 Daina V 476 [Vai vuošvi vuošvi, vuošvi tėveli]
Leis tėvelis dukrelę. Nori, kad žentelis užmokėtų už dukrelę. Žentelis mokėjo tris šimtelius, gana buvo tėveliui. Mergelės veidelis, kaip dangaus saulutė, akelės, kaip dangaus žvaigždelės. Žentelis veš mergelės kraitelį šešiais žirgeliais, bernelio seselė išmatuos jos drobeles.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 296-404 Daina V 763 [Vakarynų vakarėlij]
Vakarynų vakarėlį mergelė vakarojo. Siuvėjai suknią siuvo, auksoriai žiedus liejo. Jei gerą vyrą gaus, mergelė suknelę pernešios, žiedelį perdildins. Jei mergelė girtuoklį gaus, suknelės pelys, žiedeliai rūdys.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 297-405 Daina V 868 [Vakarynų vėlai vakarėlij]
Vakarynų vakarėlį rūtelė klausia, ko liūdna mergelė? Mergelė, kuri rūtelę pasėjo, kuoleliais apsmaigė, gulbių sparneliais apdangstė, žaliu vynu laistė.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 298-407 Daina L [Vanda buvo graži pana, lenkų karalaitė]
Vanda lenkų karalaitė, nenorėjo mylėti jaunikaičio. Kiekvienas žmogus sutvertas, kad širdį meilei atvertų. Kas neturi draugo, to stonas akrūtnas. Visi žvėrys, paukščiai turi porą. Praeis jaunos dienos, ar vis būsi rūsti? Širdis gera, veido skaistumas prie tavęs traukia svietą. Nesek Vandos būdu, nebūk tokia kieta, gražu poroj būti.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 300-408 Daina Š 115 [Vargdienė mergelė rūtelę sėjo]
Vargdienė mergelė rūtelę sėjo, bagočiaus – žadėjo. Vargdienė ravėjo, bagočiaus dukrelė tik sėjo. Vargdienė skynė, bagočiaus dukrelė tik ravėjo. Vargdienė vainiką pynė, bagočiaus dukrelė tik skynė. Vargdienė vainikuota, bagočiaus dukrelė pūkuota.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 301-409 Daina V 20 [Viena buvo Ona, antra Marijona]
Marijona turi bernelį, girios valdonėlį. Jis išjos į girelę, paukštelių šaudyti. Jis ne girios valdonėlis, o žalnierėlis. Žalnierėlis – vaisko valdonėlis išjos į vaiskelį. Šauks mergelę žirgelio palaikyti, kamanėlių drūčiai suimti.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 302-410 Daina B – Nelygios vedybos [Vilkaviškij pas Gopkų]
Karčemoje gėrė trys broleliai, visi kareivėliai. Ateina vaito dukrelė. Vienas ją užkalbino, antras pasveikino, trečias kalbina eiti už jo. Jenerolai neverti vaito dukrelės. Vaito dukrelės tėvo dvaro variniai vartai.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 305-413 Daina K 400 [Žalioj girioj, lygioj lankoj]
Lankoj augo aržuolėlis. Po tuo aržuolėliu močiutė verkė. Kodėl sūnelis pavirto aržuolėliu, žirgelis – šiaurum vėju, balnas –akmenėliu, kamanėlės –lankužėle, kančiukėlis – žilvitėliu. Pabijojo sūnelis kareivėliu, jis pavirto aržuolėliu.
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 10 310-418 Daina D 1428 [Žydi klesčia bijūnėlis rūtelių darželij]
Žydi bijūnėlis, gailiai verkia sūnelis. Sūnelis prašo tėvelio intaisyti žagrelę. Sūneliui žagrelę intaisys uošvelis. Ar girioj augo žentelis, kad nemoka žagrelės taisyti? Žydi lelijėlė, verkia mergelė. Dukrelė prašo močiutės intaisyti stakleles. Intaisys mergelei stakleles anyta. Ar girioj augo martelė, kad nemoka staklelių taisyti?
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 313-419 Daina D 1428 [Žydi klesčia bijūnėlis vidurij darželio]
Žydi bijūnėlis, krinta jo lapeliai ant žemelės. Sūnelio tėvelis aukštajam kalnely. Prašo sūnelis tėvelio keltis, taisyti žagrelę. Sūneliui žagrelę uošvelis taisys. Ar žentelis girioj augo, kad nemoka žagrelės taisyti? Žydi lelijėlė, krinta jos lapeliai ant žemelės. Dukrelės motinėlė sierojoj žemelėj. Prašo dukrelė močiutės keltis, taisyti stakleles. Ar martelė girioj augo, kad nemoka staklelių taisyti?
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 10 313-419 Daina D 1428 [Žydi klesčia bijūnėlis vidurij darželio]
Žydi bijūnėlis, krinta jo lapeliai ant žemelės. Sūnelio tėvelis aukštajam kalnely. Prašo sūnelis tėvelio keltis, taisyti žagrelę. Sūneliui žagrelę uošvelis taisys. Ar žentelis girioj augo, kad nemoka žagrelės taisyti? Žydi lelijėlė, krinta jos lapeliai ant žemelės. Dukrelės motinėlė sierojoj žemelėj. Prašo dukrelė močiutės keltis, taisyti stakleles. Ar martelė girioj augo, kad nemoka staklelių taisyti?
Teksto 1998 metų redakcija

BsTB 4 173-84 Sakmė BlLPK 3453 – Apė perkūną ir velnią
Vilkaviškio rajone, Bartninkų parapijoje, Rasių dvare užėjo didelis debesis su lietumi ir griaustiniu. Visi išsislapstė kas kur, o dvi mergos, sijonus pasikaišiusios, bėgo namo į dvarą. Dvaro prievaizdas, su arkliu slėpdamasis po šieno kūgiu, pamatė, kad paskui mergas bėga juoda katė, o pavijusi įšoko į vienos mergos sijono atlanką. Ir tuomet pradėjo aplink jas žaibuoti. Prievaizdas, matydamas, kad mergas gali žaibas nutrenkti, sėdo ant arklio ir besivydamas ėmė šaukti, kad jos sijonus žemyn nuleistų. Išgirdę riksmą, jos atsisuko ir viena pamatė pas kitą ant sijono katiną raudonomis akimis. Jos greitai nuleido sijonus, katinas iškrito ir nubėgęs įlipo į medį. O tada sužaibavo ir perkūnas taip stipriai trenkė į tą medį, kad iš jo tik šipuliai beliko.
Teksto 1998 m. redakcija

BsTB 10 209-336 Daina V 1703 [Vai, atvažiavo, vai, atliūliavo iš Varšavo ponaičiai]
Išsivežė Varšavos ponaičiai Lietuvos mergelę. Kaip privažiavo girelę, prašo mergelė nušauti girios paukštelę. Privažiavo upaitę, prašo pagauti marių žuvelę. Bernelis paukštelės nenušovė, žuvelės nepagavo. – Berneli, kur dėti vainikėlį? – Mergele, kabink vainikėlį ant nendrelės. Ištiko šiaurus vėjas, nupūtė vainikėlį. Apkalbėjo bernelis mergelę neteisiom kalbelėm.
Melodijos 1998 metų redakcija

BsTB 12 333-10 Tikėjimas [Kas gims avinukai ar avytės]
Per Kūčias reikia žiūrėti, kas iš ryto pirmiausia įeina į kambarį: ar vyriškis, ar moteriškė. Jei vyriškis, tai tais metais to šeimininko bus visi avinukai, o jei moteriškė – visos avytės.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 333-14 Tikėjimas [Reikia saugoti vaiką nuo mėnulio šviesos]
Reikia saugoti mažą vaiką nuo mėnulio šviesos, kad ant jo neužeitų spindulys, nes paaugęs ima vaikščioti per miegus.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 334-17 Tikėjimas [Pamačius krintančią žvaigždę reikia sukalbėti tris poterius]
Pamačius danguje krintančią žvaigždę, reikia sukalbėt tris poterius už numirėlio sielą.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 334-18 Tikėjimas [Laimingo žmogaus žvaigždė blizga, o nusidėjėlio – mirkčioja]
Laimingo žmogaus žvaigždė danguje blizga šviesiai, o nusidėjėlio tik mirkčioja.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 334-19 Tikėjimas [Nereikia skaičiuoti žvaigždžių danguje]
Nereikia skaičiuoti danguje žvaigždžių, nes netyčia gali savo pataikyti. Žmogus, atspėjęs savo žvaigždę, tuojau turėtų mirti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 334-23 Tikėjimas [Jei traukia akį]
Akies traukimas reiškia mirtį to žmogaus giminaičiui.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 334-24 Tikėjimas [Jei spengia ausyse]
Jei cypia arba spengia ausyse – naujiena.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 334-25 Tikėjimas [Jei liežuvis pūslėja]
Jeigu liežuvis pūslėja, žmonės neteisingai apkalba.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 334-26 Tikėjimas [Jeigu rūdija rankos pirštai]
Jeigu rūdija pirštai rankos – neilgas gyvenimas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 335-27 Tikėjimas [Jei žydi rankų nagai]
Jei pražydi rankų nagai, pasirodo baltos žymės ant nagų – vargas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 335-28 Liaudies medicina [Kaip gydyti miežį]
Jei ant akies auga miežis, reikia paieškoti girnose užsislėpusį miežį, juo pabadyti pūlinį.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 335-29 Tikėjimas [Raganą galima nužudyti tik ugnyje]
Tikrą raganą negalėdavo niekuo nužudyti, tik ugnyje.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 335-30 Tikėjimas [Kaip reikia deginti raganą]
Tikra ragana sudegdavo ant ugnies, tik jos pilvas likdavo nesudegęs. Kad visa sudegtų, reikėdavo perpjauti pilvą kryžiaus forma. O jeigu pilvo neperpjautum, ta ragana vėl atsigautų, nes pilve gyvena jos pikta dvasia.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 335-31 Tikėjimas [Kada galima pamatyti raganas]
Raganos nesivalkiodavo per visus metus, tik nuo šventojo Jono iki rugsėjo, kitu laiku jų nebūna matyti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 335-33 Tikėjimas [Raganos užleidžia kirmėles ant tų, kurie anksti sėja rugius]
Raganos labai pykdavo ant tų žmonių, kurie anksti sėdavo rugius. Jos užleisdavo kirmėles ant to žmogaus rugių – kirmėlės išėsdavo visus grūdus. Žmonės ir dabar šventina grūdus ir laukus, kad neėstų kirmėlės.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 336-41 Liaudies medicina [Kaip atsikratyti grižo]
Jei niksteli ranka arba koja per sąnarį, reikia eiti pas tokį žmogų, kuris moka padaryti ir apiburti nikstą. Gali ir bet kas padaryti. Reikia virvutę nuvyti iš kanapių pleiskių ir ant tos virvutės užmegzti devynis mazgelius, atskaičiavus atbulai.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 336-42 Tikėjimas [Nusileidus saulei negalima žiūrėti į vandenį]
Saulei nusileidus nereikia žiūrėti į vandenį, nes gali į vandenį traukutis įtraukti.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 336-45 Tikėjimas [Naktį nereikia žiūrėti į veidrodį]
Į veidrodį naktį nereikia žiūrėti, nes gali veidrodyje pamatyti velnią.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 337-47 Tikėjimai [Kaip žmonės vadina vaivorykštę]
Žmonės vaivorykštę vadina lietaus juosta, kiti – laumės, deivės juosta, o treti – laimės ir malonės juosta.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 337-53 Tikėjimas [Apie pranašavimus iš šešėlių per Kūčias]
Per Kūčias susėdus visiems namiškiams už stalo, šeimininkas prie durų atsistojęs žiūri į sėdinčiųjų šešėlius. Kurio šešėlis atrodo gražus, tas dar ilgai ir laimingai gyvens, kurio šešėlio nematyti, tam pranašauja nelaimę, kurio šešėlis atrodo be galvos, tam mirtis, kurio šešėlis atrodo baisus – tas burtininkas.
Teksto 2004 m. redakcija

BsTB 12 337-54 Tikėjimas [Pavalgius per Kūčias viską reikia palikti ant stalo]
Per Kūčias pavalgius reikia viską palikti ant stalo – visą likusį valgį, dubenis, šaukštus, nes vakare ateina Viešpats Dievas ir laimina tuos namus, kur randa paliktus valgius. O kur neranda, tuos namus užkeikia ir nelaimina, tuose namuose nesiseka.
Teksto 2004 m. redakcija

Atgal