VIETOVĖS

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/vietove.php?ViId=7915&back=home

VIETOS VARDAS: Pilviškiai

ŠALTINIS:
VĮ Registrų centras | LR Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro išrašas (2004-10-15)

AUKŠTESNIS LYGMUO:
Vilkaviškis r. sav.

ŽEMESNIS LYGMUO:
Dabravolė k.
Alksnėnai k.
Balčiūnai k.
Balčiūniškiai k.
Bebrininkai k.
Beržnavienė k.
Būda k.
Būdviečiai k.
Čižiškiai k.
Dugnai k.
Dumčiai k.
Dvarnieji k.
Gabriškė k.
Galiakaušiai k.
Garšviniai k.
Gudeliai k.
Gulbiniškiai k.
Gurbšilis k.
Juodupiai k.
Juozūniškė k.
Jurgeliai k.
Jurkšai I k.
Jurkšai II k.
Kalvai k.
Kupčiškiai k.
Kupreliškiai k.
Labušiškiai k.
Leitmargiai k.
Maišeliai k.
Mažučiai k.
Meistiškė k.
Nadrausvė k.
Našiškiai k.
Naudžiai k.
Omentiškiai k.
Opšrūtai k.
Oželiai k.
Padurpinyčys k.
Paežeriai k.
Pakalviškiai k.
Pančekiai k.
Paprūdžiai k.
Parausiai k.
Pasoda k.
Penkvalakiai k.
Piliūnai k.
Pinciškė k.
Ramoniškiai k.
Sarmačinai k.
Sausbaliai k.
Smalinyčia k.
Smilgiai k.
Stainiškė k.
Starkai k.
Stirnėnai k.
Stotis k.
Strielčiškiai k.
Šačkai k.
Šergaliai k.
Švarpliškiai k.
Talkiškės k.
Užprūdžiai k.
Vaitai k.
Varakiškė k.
Visgirdai k.
Vladiškiai k.
Žiūriai k.
Pilviškiai mstl.

SUSIJĘ VAIZDAI:
Kirviai (Pilviškiai, Vilkaviškio r. ir vieno rad. vieta nežinoma) Vieno akmeninio kirvio radimvietė.

SUSIJĘ OBJEKTŲ FIKSACIJOS:
BsTB 3 132-62 Pasaka AT 1640 – Apė tinginio laimę
Vienas kriaučius buvo didelis tinginys. Kartą beieškodamas pavėsio atsigulė ant skruzdėlyno. Skuzdės aplipo, o jis pradėjo jas daužyti. Išdaužęs iš nuobodumo jas suskaičiavo – 500. Paskui nuėjo pas kalvį ir paprašė, kad jam padarytų geležinį medalį, ant kurio parašytų: „Vienu ypu 5000 galvų kerta“. Kriaučius užsikabino tą medalį ir vaikščiojo po miestą. Pasitaikė, kad toji karalystė kariavo su kita. Žmonės pasakė karaliui, kad vaikšto po miestą žmogus su tokiu medaliu. Karalius pasikvietė kriaučių ir liepė jam nugalėti kitos karalystės kariuomenę. Išsigando kriaučius, bet neturėjo kur bedingti. Išsirinko aukštą kumelę ir jojo į priešų šalį. Jojant kumelę išgąsdino kurapkų pulkas ir ji nulėkė prie kryžiaus. Kriaučius apsikabino kryžių, galvojo ant jo išsilaikyti, bet kryžius sutrūko per pusę ir liko kriaučiaus rankose. Priešų kareiviai, pamatę vieną atjojantį su kryžiumi, išsigando ir pasidavė. Tinginys kriaučius gavo karalystę ir karaliaus dukterį.
Teksto 1997 m. redakcija

BsTB 3 133-63 Pasaka AT 1875 – Apė vargus vieno bernelio
Bernelis tarnavo pas gaspadorių. Kartą gaspadorius važiavo į mišką kirsti malkų, o bernelį paliko saugoti arklių. Nesulaukęs šeimininko, bernelis pririšo arklius ir išėjo jo ieškoti. Eidamas pamatė ugnį, o prie jos sėdinčius tris žmogžudžius. Du iš jų norėjo užmušti bernelį, o trečias siūlė pasilikti už draugą. Tuomet jį nusivedė žmogžudžiai pas ūkininką vogti. Įkišo bernelį pro langą ir liepė viską mesti laukan. Gaspadorius išgirdo ir ėjo žiūrėti. Tuomet bernelis išbėgęs įlindo į tuščią avilį. Žmogžudžiai nesulaukę bernelio nuėjo vogti medaus. Pasiėmė sunkiausią avilį – kaip tik tą, kur anas pasislėpė. Kai atidarę rado bernelį, vėl norėjo jį užmušti, bet nutarė įkišti į statinę ir palikti. Bešvintant atbėgęs vilkas užuodė ir pradėjo lįsti vidun. Bernelis paėmė vilką už uodegos. Vilkas pradėjo bėgti, atsitrenkus statinė į medį sutrūko, bernelis nutraukė vilkui uodegą. Supykęs vilkas pasikvietė daug vilkų ir norėjo bernelį papjauti. Tas įsilipo į aukštą pušį. Atbėgę vilkai gulė vienas ant kito, o tas beuodegis pačiam viršuj atsirado. Bernelis trenkė stora šaka ir išsigelbėjo. Paskui sutarė pas vieną skerdžių ganyti žąsis. Ten tekėjo degtinės upelis. Žąsys prigėrė ir pradėjo voliotis. Bernelis jas surišo ir vedėsi. Tos išsipagiriojo ir pradėjo skristi. Kartu pakėlė ir bernelį. Bet paskui virvė nutrūko ir jis nukrito žemyn.
Teksto 1997 m. redakcija

BsTB 3 135-64 Pasaka AT 1540 – Apė kvailą prūsą
Pas prūsus atėjęs ubagas poteriauja. Prūsė klausia, ar anas buvęs danguje. Ubagas atsako buvęs. Tuomet prūsė klausia, ar žinąs, kaip Friciukas gyvena. Ubagui atsakius, kad žino, prūsė prašo, kad jam perduotų pinigų. Dar ir arklį davė, nes dangun reikia joti, pėsčias nenueisi. Grįžusiam gaspadoriui žmona viską papasakojo. Tas sėdo ant arklio ir puolė vytis. Pasivijęs prašo, kad ubagas palaikytų arklį, kol pats nusipjaus lazdą ir pamokys ubagą. Prūsas nuėjo pjaut lazdos, o ubagas nujojo vedinas antru arkliu.
Teksto 1997 m. redakcija

Atgal