Apie patarlių ir priežodžių elektroninį sąvadą

Patarlių ir priežodžių elektroninis sąvadas pradėtas kurti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute 1998 m., gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos paramą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Patarlių ir priežodžių elektroninis sąvadas sumanytas kaip elektroninis Lietuvių literatūros ir tautosakos institute turimos patarlių ir priežodžių kartotekos atitikmuo, į kurį būtų perkelti ne tik tipų pavadinimai (antraštės) bei tipus sudarantys variantai, bet ir visa papildoma informacija (duomenys apie pateikėją ir užrašytoją, užrašymo vieta, laikas, tekstų komentarai bei kontekstas). Į sąvadą perkeliami absoliučiai visi kartotekoje saugomi įrašai (į kapitalinį Lietuvių patarlių ir priežodžių leidinį (LPP) neįtraukiami neautentiški tekstai – stilizuoti ar kitaip transformuoti tradiciniai posakiai, falsifikatai, netradicinės sentencijos, nekartojami iš ankstesnių šaltinių patekę nuorašai, tik retais atvejais įtraukiami frazeologizmai). Pradėjus kurti elektroninį patarlių ir priežodžių sąvadą, skaičiuota, jog kartotekoje sukaupta daugiau kaip 200 000 patarlių ir priežodžių variantų, ir tiek įrašų numatyta elektroniniame sąvade. Nuo to laiko kartoteka papildyta keliolika tūkstančių įrašų. Iš pat pradžių akcentuota, jog toks sąvadas niekados negalėtų būti laikomas baigtu ir turėtų būti nuolat pildomas naujais duomenimis.

Vartotojui stengiamasi pateikti kiek įmanoma geriau sutvarkytus ir kuo labiau susistemintus duomenis. Pateikiant tipų antraštes bei redaguotus variantų tekstus laikomasi tų pačių, kaip ir LPP I tome, bendrųjų redagavimo principų. Redaguojant nekeičiama leksika nei žodžių tvarka (lieka archaizmai, svetimybės, netaisyklingos darybos žodžiai). Išlaikoma tarmės fonetika, kiek ją gali atspindėti bendrinės kalbos rašmenys (įvesta tik ł kietumui žymėti, ir ā, ē – žymėti balsių ilgumui, kurį bendrinėje kalboje atitinka dvibalsis; trumpųjų balsių ilginimo tarmėse ar ilgųjų trumpinimo nesistengiama žymėti). Laikomasi dabar galiojančių rašybos ir skyrybos normų, t. y. taisomos rašybos klaidos, atsiradusios dėl nepakankamo užrašytojų raštingumo ar dėl pakitusių rašybos taisyklių. Paisant autentiškumo, paliekamos viename posakyje susidūrusios bendrinės kalbos ir tarminės formos, jei taip buvo užrašyta.

Tipų antraščių lygmenyje (bendroji paieška) vartotojas šiuo metu, be tipo antraštės, gauna duomenis apie tam tipui LPP suteiktą numerį, tipo antraštės vertimus į rusų bei vokiečių kalbas, populiaresnius tipo atitikmenis kitomis kalbomis bei tų atitikmenų šaltinius, taip pat mato sąsajas su kitais tipais. Variantų bazės lygmenyje (išplėstinė paieška) vartotojas mato varianto tekstą tokį, koks jis buvo užrašytas (originalus tekstas), taip pat transponuotą bei redaguotą tekstą. Pateikiamas (kai yra užfiksuota) patarlės paaiškinimas bei vartojimo kontekstas, duomenys apie pateikėją, užrašytoją, užrašymo vietą.

Patarlių ir priežodžių elektroninį sąvadą kūrė: K. Grigas (programos vadovas 1998–2002 10), L. Kudirkienė (programos vadovė 2002 11–2004), D. Vaitkevičienė (programos vadovė 2005), D. Zaikauskienė, R. Kašėtienė, V. Ivanauskaitė, V. Daugirdaitė, programuotojai P. Skirmantas, D. Saulevičius, E. Blaževičius.

Dalia Zaikauskienė