Knygadvario objektas "BsTB 11 381-5 Anekdotas apie kataliko ir reformato bylą teisme [Kaip kunigužis prie karvės]" >> "2002 redaguota versija [Anekdotas apie kataliko ir reformato bylą teisme]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=5522&FId=8295&back=home

PAVADINIMAS: 2002 redaguota versija [Anekdotas apie kataliko ir reformato bylą teisme]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
[KAIP KUNIGUŽIS PRIE KARVĖS]

Lietuvių priežodis. Yra sakoma: „Pirmutinis kaip kunigužis prie karvės“.

Daugumas tą girdėjo ir daugumas teip sako, ale mažai kas žino, iš kur tas priežodis paeina. O aš išgirdęs paklausiau seno žmogelio, kuris ma šiteip aiškino.
Vienas lietuvys katalikas ūkininkas anksti rytą nunešė pas kalvį liuteroną noragus žagrės pašarpuot. Kalvis labai linksmas buvo, teip kaip gaspadorius, neseniai piemenį nupylęs. O kalvis dėl kitokio dalyko linksmas buvo: jam pereitą naktį garnys kūdikėlį atvilko. O gerumas to garnio: ar jis pasimilijo, ar iš mylaširdystės ne teip, kaip kitąsyk, būdavo, atneš, tai pikta ir žiūrėti – mergaitė, ir gana. O dabar margasis tokį jau dailų kalviuką atkadaravo, kad kalvio net akys žiba, į jį pažiūrėjus. Ant tos laimės ir džiaugsmo kalvis davė ūkininkui pora gerų šnapsų. Ūkininkas, šnapsą išsimetęs, pasakė:
– Tai, brolyti, aš šiandie pirmutinis kaip kunigužis prie karvės.
Tas kalviui baisiai nepatiko, ir apskundė ūkininką į sūdą už tokį išjuokimą kunigužio.
Atėjo sūdo diena. Sūdas paklausė ūkininko:
– Ar tu teip sakei?
Ūkininkas atsakė:
– Sakiau.
– O kada tu matei kunigužį prie karvės? – paklausė sūdas.
– O aš per vieną jomarką nusivedžiau karvę į Šakius, tai pirmiau kunigužis atėjo pirkt tą karvę, tai sš dėl to teip ir sakiau.
Ant to ir pasibaigė. Kalvis nieko nelaimėjo, ūkinyks bėdos neturėjo. O ta pasaka ir pasiliko, ir bus, niekad nepražus.

FIKSUOTOJAS: Kliputa

FIKSAVIMO AMŽIUS: -

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Kudirkos Naumiestis, m., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kudirkos Naumiesčio prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 381, Nr. 5
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 717, Nr. 1

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: (Užrašyta Vladislavovo parapijoj. [Rašė] Kliputa.)

Spausdinti

Atgal