Knygadvario objektas "BsTb 11 106-59 Daina K [Džiaugės tėvas ir motina]" >> "[Džiaugės tėvas ir motina]"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=3937&FId=6260&back=home

PAVADINIMAS: [Džiaugės tėvas ir motina]

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Džiaugės tėvas ir motina,
Kad sūnelį užaugino.

Sakė, bus man artojėlis,
O jau dabar žalnierėlis.

Reiks sūneliui in vaiskelį,
Reiks tėveliui duot žirgelį.

– Davei žirgą – duok balnelį,
Kad jis tiktų in pulkelį.

Pažiūrėkit, mieli broliai,
Kai žalnieriai1 gražiai joja,

Kai žalnieriai1 gražiai joja,
O broleliai šalia stovi,
Tėvas sūnų žėlavoja.

Verkė senas tėvužėlis,
Kad sūnelis žalnierėlis.

Nevaduosi motinėlės,
Nematysi mergužėlės.

Duos tau plieno armotėlę –
Tai bus tau už motinėlę.

Duos tau šoblelę žvilgančią
Kai mergelę mylimančią.

Duos tau naujają strielbelę,
Tai ji bus tau už mergelę.

Vilniaus miestas brukavotas,
Mūs broliukų išvaikščiotas,
Ašarėlėm išmazgotas.

Suraminsiu motinėlę
Per šią margą gromatėlę.

Atlankysiu aš tėvelį
Per šį šiaurąjį vėjelį.

Pamatysiu Lietuvos kraštą
Per šį margą savo raštą.

Matyt kalnai ir girelės,
Tik nematyt mūs šalelės.

1 Kai žalnieriai – taisyta iš Novobrancai. (K. A.)


60. ŠIANDIEN DIENELĘ VAIKŠČIOJAU LANKOJ

Šiandien dienelę vaikščiojau lankoj,
O ryt dienelę – karaliaus rankoj.

Svieto berneliai jautelius jungė,
O mane jauną po plentą stumdė.

Svieto berneliai laukelius arė,
O mane jauną plenteliu varė.

Vai, mane varė lygiu keleliu,
Iš šonų [ėjo] po du žalnieriu.

Liepė išvilktie ir iš marškinių
Ir atsigultie ant akmenų.

Pirmąkart kirto – žemė drebėjo,
Antrą kaip kirto – kraujas tyškėjo.

Lenkų panelės1 verktie pradėjo,
Ponai bajorai žiūrėt atėjo.

Dėkui, močiute, už auginimą,
Kad mane mažą gražiai auginai
Ir mažiulėlį kad nenuskandinai.

Reikė nuneštie pas Dunojėlį,
Reikė inmestie in vandenėlį.

Būčia nevargęs tokio vargelio,
Būčia nematęs tokio karelio.

Būčia nematęs tokios vainelės,
Būčia nelaikęs rankoj šoblelės,

Būčia nelaikęs rankoj šoblelės,
Būčia nekirtęs broliams galvelės.

1 Panelės – taisyta iš karalius. (K. A.)

PATEIKĖJAS: Marė Kazakevičiūtė

FIKSUOTOJAS: Jonas Basanavičius

FIKSAVIMO METAI: 1909

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Garančiškė, k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Garančiškės k., Garliavos prp.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 106-107, Nr. 59
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Surinko Jonas Basanavičius. Sudarė Kostas Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SAUGOMA:
VUB (Vilniaus universiteto biblioteka) | F119-53, P. 26

SAUGOMA:
LMD (Lietuvių mokslo draugijos fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne Lietuvių literatūros ir tautosakos institute) | I 1031, Nr. 1

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal