Knygadvario objektas "BsTB 2 149-65 Pasaka AT 911* – Trys pamokinimai" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7105&FId=10070&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vienas tėvas numirdamas pasakė savo sūnui, medsargiui:
– Pačiai teisybės nesakyk, su ponu geruoju negyvenk ir svetimų vaikų neaugink!
Sūnus, netikėdamas tėvui, elgėsi visai priešingai, ne teip, kaip tėvas buvo pataręs: pačiai sakė visados teisybę, teisingai tarnavo ponui ir, nesulaukdamas sūnaus, prisiėmė augintinį.
Praėjus keletui metų, užsimanė medsargis ištirti tėvo patarmę. Pavogė jis pono sakalą ir uždarė jaujoje, o nušovęs peslį, padavė pačiai ir pasakė:
– Še, nusidavė man nučiupti pono sakalą, sutaisyk jį tuojau – turėsim gerus pietus. Tiktai šiukštu niekam nesakinėk, kad kartais ponas nepatirtų.
Pati tuojau ėmėsi už darbo. Šit ateina kūma ir klausia:
– Gi ką čia, kūmute, verdi?
– Et, patys niekai, neverta nė sakinėt: pasisekė vyrui pono sakalas nučiupti, tarėvos – pamėgysiva, kas per mėsa... Tiktai, kūmute, nesakinėk, meldžiama, kad kartais ponas nepatirtų.
Kūma, parėjus namolei, apsakė šeimynai ir prisakė niekam nesakinėti. Šeimyna apsakė kitiems ir iš savo pusės prašė niekam nesakinėt. Ant galo ta naujiena nuvėjo iki paties pono. Tasai užpykęs liepė medsargį pakarti.
– Karsi – kark, – tarė medsargis, – bet prieš mirtį tegul bus man leista turtai padalint. Turiu aš tris šimtus rublių. Vieną palieku pačiai, antrą augintiniui, o trečią šimtą palieku tam, kas mane pakars...
– Aš, tėvuk, galiu tave pakarti, aš! – atsiliepė augintinis.
Nusišypsojo medsargis ir tarė:
– Dabar tai tikrai matau, kad tėvas sakė teisybę.
Ir klausia ponas:
– O ką gi jis tau sakė?
Ir papasakojo medsargis ponui visą atsitikimą. Pakraipė tasai galvą ir dovanojo jam kaltę:
– Tavo tėvas, – sako, – teisybę kalbėjo!

FIKSUOTOJAS: Steponas Žiupsnys

FIKSAVIMO METAI: 1894

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Kaunas, apskr., , , , Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Kauno pav.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 149-150, Nr. 65
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 65
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, Nr. 6
Mūsų pasakos. 1-asis leid. Vilnius [Tilžė, 1894].

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: kytruolių-išmintingųjų pasakos.

Spausdinti

Atgal