Knygadvario objektas "BsTB 2 264-127 Sakmė – Apie vienų bernaitį, katram iš nežinių pinigai papuola" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7512&FId=10487&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Vienas bernaitis važiava unt veselijų. Bevažiuojant jam pradėja labai lyt. Jėme anas nustaja galui ulyčias kakias tį ir palinda paklaimin. Jam tį belaukiunt, kadu nustas lyt, užgirda, kad jaujaj šneka. Prikiše ausį un lungelį ir klausas. Girdi, kad vienas balsas saka:
– Man pinigai, tau katilas!
– Ne, tau katilas, e man pinigai!
Ir teip ilgų metų jiems tinai besiremečijunt, bernaitis jėme ir išsitare:
– Man pinigai, tau katilas!
Kaip tik anas prakalbėja, tuoj jaujaj vienas balsas nutila, e kitas jėmes su bernaičiu ginčytes. Ginčijas ginčijas, bet bernaitis niekaip nepsilaide, jėme ir užsilaide balsas iš jaujaus sakydamas:
– Nu, tegul jau bus pagal tava! Nu, tai atsjimk sau pinigus, nes man katilas raikalingas!
Bet bernaitis visų tų ginčių vede tik del juoka, ir kaip tik dabar jam liepe ait jaujun atsjimt pinigų, anas nusgunda: pabijaja, kad nepriskabintų prie ja kasžin kakie, e gerai – da tuoj nustaja lyt, – sėda ratuos ir nuvažiava sau. Nuvažiavįs veselijan ir ažmirša apie šitų atsitikimų. Štai jam sėdžiunt ažu stala ir valgunt, pravėre duris juodas vakietėlis ir saka:
– Pasjimk pinigus – še un kiema išpiliu!
Vakietėlia kalbas niekas negirdėja, tik vienas bernaitis, ir niekas nemate, kaip vakietėlis išbėre pinigus. Žinama, dabar jau bernaitis pinigus susisėme.

FIKSUOTOJAS: Jonas Bernotas

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 264-265, Nr. 127
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 127
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: užkeikti skarbai.

Spausdinti

Atgal