Knygadvario objektas "BsTB 2 265-128 Sakmė – Apie du braliu, katrie iškase pinigus" >> "Teksto 1995 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7516&FId=10491&back=home&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1995 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Seniau vienakart šiteip atsitika. Važiava iš turgaus du braliai ir pamate degunt pinigus. Tuoj išlipe abu iš vežima ir jėme kast. Viškai negiliai pakasėjį, ir užkase katilų vienų raudanųjų. Kas čia daryt? Raikia pasdalyt! Čia jiem besitarekuojunt, užvažiava pariu arklių ažkinkytas vežimas, ir pažina abu braliai, kad tai važiava jų parapijas kunigas, katras, pamatįs juos sustojusiuos, klause:
– Kų jūs čia dirbat?
Šitie atsake, kad iškasį pinigus ir dabar narių pasdalyt. Kunigas jiem tare:
– Kų jūs čia naktį darbuostes, da potam dalydamies apsiriksta patumsyj. Pilkit šę man kalamaškan pinigus, e rytaj ataista un mani, aš jum ir padalysiu...
Braliai paklause ir, supylį pinigus, pasiskyrt: kunigas sau nuvažiava, e anys namã parvažiava.
Unt rytajaus nuveja abu braliai un kunigų ir praša padalyt pinigus. Kunigas nusdyvijįs klausia, kakių pinigų anys narį. Šitie saka, kad vakar vakara kur kase takiaj ir takiaj vietaj ir kunigui padave parsivežt... Kunigas tare:
– Vaikeliai, aš vakar niekur iš namų nebuvau ir kajas iškėlįs!
Braliams netikiunt kunigas sušauke visus sava namiškius ir klause:
– Ar buvau kur išvažiavįs vakar?
Visi namiškiai ir susiedai patvirtina, kad kunigas niekur nebuva išvažiavįs, bet ištisų dienų išbuva namie. Čia braliai suprata, kad tai velnias, apsivertįs kunigu, išviliaja iš jų iškastus pinigus.

PATEIKĖJAS: Barbora Sirvydaitė

FIKSAVIMO METAI: 1904

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Dauliūnai, k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Dauliūnų kaimas, Jūžintų parapija

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 265-266, Nr. 128
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 2. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1995. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 128
Lietuviškos pasakos yvairios (II t.). Surinko dr. J. Basanavičius. Chicago (III.): Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1904.

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: J. Basanavičiaus pastaba: užkeikti pinigai.

Spausdinti

Atgal