Knygadvario objektas "BsTB 3 371-168 Pasakojimas – Kaip vienas žmogus poną apgavo" >> "Teksto 1997 m. redakcija"

Knygadvaris


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=7652&FId=10625&back=home

PAVADINIMAS: Teksto 1997 m. redakcija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Buvo tokis žmogus. Jis labai mėgdavo kitur, iš kito išsigertie ir pavalgytie, ir kur tik būdavo kokis pokylis, ten krikštynos arba svodba, tai be jo nosies nebūdavo turgus. Ir jau, būdavo, jį nė neužkenčia beveik visi, bet jis vis inlįsdavo tai su tokiu reikalu, tai su kitokiu ir sau pavalgydavo ir atsigerdavo.
Vieną kartą labai dideliam dvare ponas svodbą kėlė. „Na, – dabar tas žmogus mislija sau, – kaip galėčia aš in tą dvarą insigautie?“ Sumislęs aina in dvarą. Atėjo pas pakajus ir klausia tarnų, kad jam pavelytų su ponu pasimatyt. Kur tau – tarnai nė prie durių artyn neleidžia! Bet jis prašosi, kad turint svarbų reikalą pas poną. Sako:
– Kad aš tik vieno žodžio paklausu ir išeisu.
O dėl to neleido, kad gerai žinojo, koks jis yra. Bet po ilgo meldimo inleido. Atėjo pas poną sugniaužęs abi kumšči ir suspaudęs vieną prie kitos ir sako:
– Na, pons, na kažin, kad šitokis aukso kukulis, ką jis būt verts?
Ponas nesako jo vertės, tik tą žmogų sodina už stalo tarpe kitų ponų, duoda gert, valgyt, kiek tik tas žmogus nori. Tas žmogus, atsigėręs in valią, atsivalgęs in valią, jau nori ir namon ait. Ponas jį neleidžia, o da ypač pėkščią. Tuojau liepė pakinkyt ko no puikiausius arklius ir in puikiausią bričką ir vežt. Tas žmogelis norėtų pabėgt – negal, nes labai daboja. Atsisėdo in bričką, šalia jo ponas atsisėdo, ir važiuoja.
Atvažiavo pas to žmogelio duris. Ponas pagelbėjo jam iš bričkos išliptie, nuvėjo drauge ir ponas su tuo žmogeliu in grinčią. Ponui viskas rūpėjo, bet niškentęs ir paklausė to žmogelio:
– Parodyk, kur turi tą aukso kukulį?
Tas žmogus sako:
– Tik, pons, aš nesakiau, kad aš turiu, tik sakiau, kad būt!
Tas pons kaip ir muilą suvėdęs sau nuvažiavo.

PATEIKĖJAS: Vincas Aidukaitis

FIKSUOTOJAS: Pr. Aidukaitis

FIKSAVIMO METAI: 1900-1902

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Vaitkabaliai, k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Vaitkabalių k., Vilkaviškio pav.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 371-372, Nr. 168
Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 3. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą parašė Leonardas Sauka. Paaiškinimai Kosto Aleksyno, Leonardo Saukos. Vilnius: Vaga, 1997. (Duomenų bazėje skelbiamo teksto šaltinis)

SKELBTA LEIDINYJE:, Nr. 168
Lietuviškos pasakos yvairios. surinko Dr. J.Basanavičius. Chicago (Ill.): Turtu ir spauda "Lietuvos", D.3. – 1904.

©: Parengimas Kostas Aleksynas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

©: Parengimas Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal