Tautosakos objektas "Pasaka AT 314 A* Kaip telukas išgelbėjo vaikus nuo vilko" >> "2006 redaguota versija"

Tautosaka


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.php?OId=803&FId=1821&back=home

PAVADINIMAS: 2006 redaguota versija

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Originalus P. Mažeikos rankraštis

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Liaudiška kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kaip telukas išgelbėjo vaikus nuo vilko
Senų senovėje vienas žmogus gyveno. Jis turėjo du vaiku. (Jam mirus) Ir tas žmogus
vaikam nupirko pasinovyti gelažinį vilką.
Emė ir numirė tas žmogus, o vilkas atgijo. Vilkas sako vaikam: „Jeigu jūs many neklausysit, tai aš jus pjausiu“. Vaikai ėmė bijotis vilko. Vienų rožų atbėga arklys po langu nakciu ir sako vaikam: „Kelkitės, aš jus išgelbėsiu“.
Vaikai užsakėłė, apsirengė, užsėdo ant arklio ir joja. Vilkas užsikėłė, apžiūrėjo, kad vaikų nėra, ėmė vytis. Vijosi vijosi ir dasivijo. Arklį sudraskė, o vaikus parsivedė namo.
Vilkas sako: „Jeigu jūs pabėgsite nuo manį, tai aš jus (pjausiu) suėsiu“. Kitą rozą atlakė varna ir sako: „Kelkitės. Aš jus išgelbėsiu“.
Vaikai nenorėjo aitie, bet varna vaikus išvadino.
Varna lake lake su vaikais, jau toli buvo nulėkį.
Bet vilkas užsikėlė, žiūro, kad vel vaikų nėra. Vėl ėmė juos vytis. Vijosi vijosi ir dasivijo. Varna pabėgo, o vaikus vilkas parsivedė.
Vilkas sako: „Jau dar tai vis tiek pjausiu“. Vaikai prašo vilko, verkia, kad jų nepjautų. Vilkas dar nepjovė vaikų.
Kitų nakcį atlakia telukas po langu ir sako:
– Vaikai, kelkitės, aš jus išgelbėsiu.
Vaikai sako:
– Neišgelbėjo varna ir arklys, o tu tokis išgelbėsi.
– Cik renkitės, aš jus išgełbėsiu.
Vaikai atsikėłė, apsirengė. Telukas dar liepė pasiimc šepecį, kamuolį ir geluistuvų, užsėdo ir joja.
Joja joja, už kelių šimtų verstų telukas liepia paklausyc, ar nedunda žemė. Vaikai nulipo, paklausė, sako, dunda.Tai liepė mescie kamuolį. Vaikai metė kamolį – pasidarė didelis kalnas, kad nemožna užlipe. Vilkas dałėkė kalnų, negali užlipec, ėmė graužcie. Graužė graužė, net jam dantes atšipo, bet išsigraužė. O jau tas tetukas kažin kur buvo nulekįs su vaikais. Vilkas vel lakia dumia, kad cik pasivijus. Telukas liepė paklausyc, ar nedunda žemė, vaikai paklausė, sako: „Jau dunda“.
Liepė mesc šepetį. Užaugo giria, kad nemožna nei galvos inkišcie prie medžius. Vilkas dałėkė girių ir nieko negali padaryc. Parlėkė vilkas namo, pasiėmė kirvį, atleki, išsikirto kelių. Ir jis norėjo palikcie to kirvio. Bet varna tupi medzy ir šaukia: „Tu padėsi, aš paimsiu, tu padėsi aš paimsiu.“ Gaila vilku[i] kirvio – parnešė namo.
O tas telukas su vaikais jau buvo kažin kur nulėkį, Vilkas vel lakia, kuria, net žemė dreba ir jau netoli tų vaikų. Telukas liepė paklausyc, ar nedreba žemė. Vaikai paklausė, sako: „Labai dreba žemė.“ Liepė mesc geluistuvų, numetė ir prieš juos pasidarė dzidełės maris. Kai telukas su vaikais eina per mares, tai darosi ciltas, o užpakalin ardosi. Vilkas pribėgo mares, mato – telukas aina ciltu. Vilkas šoko in vandenį ir prigėrė, nes buvo gelažinis. Telukas perplaukė mares ir liepe vaikam jį perkirsc. Vaikai sako:
– Kam mes tavi kirsim, kad tu mus išgelbėjai?
Telukas sako:
– Kad aš sakau, tai kirskite.
Vaikai perkirto telukų ir pasidarė du šunes.
Aina vaikai ir vedasi šunis. Ėjo ėjo ir daėjo tokių trobelį,. Inėjo in vidurį – nieko nėra. Vaikai suprato, kad žmogžudžių namas. Užlipo ant pirkios vaikai ir užsivedė šunis.
Vakari pareina žmogžudžiai namo, žiūro, kad šunys loja, lips pažiūric ant pirkios. Vaikai susavim buvo pasiėmį tėvo šoblių. Tai kap cik lipo ant pirkios pirmas, tai ir nukirto galvų. Lipo antras, ir tam nukirto galvių.
Taip pat trečiam, ketvirtam ir kitiems nukirto galvas. Paskui jie kaip jie išmušė visus, tai tas vaikas su savo sesele ty gyveno. Gal ir dabar gyvena, ei nori eik ir pažiūrėk, eigu nevierini man.

PATEIKĖJAS: P. Mažeika

FIKSUOTOJAS: P. Mažeika

FIKSAVIMO METAI: 2006

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Krokialaukis, sen., , Alytaus r. sav., Alytaus apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Krikščiūnų k., Krokialaukio vls.

©: Adaptavimas Dangirutė Giedraitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Spausdinti

Atgal